Aktualności

„Aktywny Senior” – nabór ofert na lata 2023 – 2024

W ramach otwartego konkursu ofert pn. „Aktywny Senior” o dotację na okres dwóch lat będą mogły ubiegać się organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność na rzecz osób starszych na terenie województwa małopolskiego. Zaplanowane przez nich projekty obejmować mogą w szczególności warsztaty, wykłady, zajęcia podnoszące kompetencje osób starszych (w tym cyfrowe), rozwój partycypacji społecznej, budowanie pozytywnego wizerunku starości, kampanie informacyjne, poradnictwo, rekreację.

Alokacja w ramach konkursu wynosi 1 mln zł (po 500 tys. zł na każdy rok) a planowane działania winny obejmować okres dwuletni w przedziale czasowym od 1 kwietnia 2023 roku do 30 listopada 2024 roku.

Konkurs skierowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz stowarzyszeń zwykłych zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu.

Oferty można składać do dnia 13 kwietnia 2023 roku (poprzez Generator eNgo) oraz do 14 kwietnia 2023 roku w wersji papierowej do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie Internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie www.rops.krakow.pl.

Powiązane artykuły

Back to top button