Aktualności

Działki Przemysłowe w Gminie Borzęcin na sprzedaż.

Wójt Gminy Borzęcin ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, w skład której wchodzą działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków:

1. 5654/6 o pow. 14,74 ha,

2. 5654/7 o pow. 7,29 ha,

stanowiącej własność gminy Borzęcin, położonej w obrębie Borzęcin, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzesku prowadzona jest księga wieczysta nr TR1B/00055445/0.

Działki są zlokalizowane w zachodniej części miejscowości Borzęcin w obszarze pomiędzy drogą powiatową z Borzęcina do Brzeska, oraz z Borzęcina do Rudy Rysia, w odległości około 2,0 km od centrum wsi i około 10 km od centrum Brzeska. Działki ewidencyjne nr: 5654/6 i 5654/7, to teren płaski, niezabudowany. W oparciu o „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Borzęcin” predysponowane przeznaczenie tych działek – to obszar działalności produkcyjnej i usługowej. W zasięgu nieruchomości znajduje się uzbrojenie sieciami infrastruktury technicznej: energetycznej, gazowej i wodociągowej. Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 15 grudnia 2011 roku.

Przetarg działek odbędzie się 5 czerwca 2012 roku (wtorek) w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie, pokój nr 15, kolejno:

  • godz.10:00 – działka nr 5654/6 cena wywoławcza 2 657 000,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
  • godz. 11:00 – działka nr 5654/7 cena wywoławcza 1 315 000,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT.

W przetargu mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, pod warunkiem, że:

1. wpłacą wadium w niżej określonej wysokości najpóźniej do 29 maja 2012 roku (wtorek), w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy w KBS 0/Szczurowa nr: 81 85910007 0100 0000 6350 0012, ze wskazanym numerem ewidencyjnym i położeniem nieruchomości gruntowej, przy czym za datę wpływu przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego. Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.

1. działka nr 5654/6 – 265 700,00 złotych,

2. działka nr 5654/7 – 131 500,00 złotych,

oraz

2. złożą oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i ogłoszeniem przetargu.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

a) dowód wpłaty wadium,

b) w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne,

c) w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,

d) w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,

e) w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowane pełnomocnictwo, dowody tożsamości reprezentujących podmiot.

Wartość postąpienia wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej netto licytowanej nieruchomości, w zaokrągleniu, w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena sprzedaży działki ustalona w drodze licytacji, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, przy czym za dzień wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy w Borzęcinie.

Do przetargu należy zgłosić się z dowodem wpłaty wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnik, który przetarg wygra, zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Wójta Gminy. W razie niestawienia się w wyznaczonym terminie, wadium przepada na rzecz Gminy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (bez odsetek) po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wójt Gminy może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Dodatkowe informacje:

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Nabywca na własny koszt zleca uprawnionym podmiotom odtworzenie granic nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Koszty notarialne w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

W przypadku konieczności przełożenia obciążeń z uwagi na ewentualność kolizji z zamierzoną inwestycją, nabywca zobowiązany będzie do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Dodatkowe informacje dotyczące zbywanych działek można uzyskać w Urzędzie Gminy w Borzęcinie II piętro – pokój nr 20 lub telefonicznie pod nr (14) 684-63- 70 wew. 20 w godzinach urzędowania. Oględzin przedmiotu sprzedaży można dokonywać codziennie.

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button