Zapowiedzi

Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży

W dn. 14-18 maja 2012r. odbędzie się Festiwal  Artystyczny Dzieci i Młodzieży  „POD SZCZĘŚLIWĄ GWIAZDĄ”. Miłośników teatru, muzyki rozrywkowej, klasycznej oraz tańca zachęcamy do zgłoszenia swojego udziału w jednej z czterech kategorii (można we wszystkich): kategoria 1 – formy teatralne – znane wszystkim jako Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „MASKA”, kategoria 2 – formy muzyczne i kategoria 3 – formy taneczne – znane jako Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych i Gimnazjów oraz nowa kategoria – muzyka klasyczna: soliści i zespoły, której współorganizatorem jest Zespół Szkół Muzycznych w Tarnowie.

 

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Pałacu Młodzieży w Tarnowie od poniedziałku do piątku w godz.8:30-16:00. Kolejność występów zostanie podana na stronie internetowej po zgłoszeniu się uczestników. Szczegółowe inormacje znajdują się na stronie www.pm.tarnow.pl

 

Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży

 

„POD SZCZĘŚLIWĄ GWIAZDĄ”

 

14-18 maja 2012r.

 

Kategoria 1

 

Formy teatralne – Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „MASKA 2012”

 

Termin: 14 – 16 maja 2012r.

 

Rejestracja grup teatralnych: 8:15-8:45 oraz 11:00-11:30

 

Występy grup teatralnych w godz. 9:00-14:00

 

Przerwa godz.11:00-11:30

 

Kategoria 2

 

Formy muzyczne – Regionalny Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych
i Gimnazjów

 

Termin: 17-18 maja 2012r.

 

– szkoły podstawowe 17 maja 2012r. – godz.9:00

 

– szkoły gimnazjalne 18 maja 2012r. – godz.9:00

 

8:00 – 9:00 – rejestracja uczestników

 

8:15 – 9:00 próba mikrofonu

 

Wszystkich uczestników prosimy o przybycie do godz.9:00.

 

Kategoria 3

 

Formy taneczne – Regionalny Przegląd Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych
i Gimnazjów

 

Termin: 17-18 maja 2012r.

 

– szkoły podstawowe: 17 maja 2012r. – godz.12:30

 

godz.11:45-12:30 – próba parkietu, rejestracja zespołów

 

– szkoły gimnazjalne: 18 maja 2012r.– godz.12:00

 

godz.11:15-12:00 – próba parkietu, rejestracja zespołów

 

Kategoria 4

 

Muzyka klasyczna: soliści i zespoły – 14-18 maja 2012r. – od godz.14.30

 

Rejestracja uczestników: 14:00-14:30

 

Uczestnicy zostaną powiadomieni o terminach występów po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń.

 

Informacja ukaże się na stronie Pałacu Młodzieży: www.pm.tarnow.pl

 

UWAGI OGÓLNE:

 

Termin nadsyłania zgłoszeń:

 

Zgłoszenia należy przesyłać do dn. 30 kwietnia 2012r. na adres:

 

Pałac Młodzieży

 

ul. Piłsudskiego 24, 33-100 Tarnów

 

lub osobiście w sekretariacie Pałacu Młodzieży od poniedziałku do piątku w godz.8:30–16:00

 

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej: www.pm.tarnow.pl

 

Informacje:

 

Szczegółowych informacji udziela koordynator Festiwalu p. mgr Iwona Kędroń:

 

poniedziałek – godz.13:00-15:00

 

wtorek – godz.13:30-14:30

 

czwartek – godz. 8:30-13:30

 

tel. 14 / 622-03-85

 

tel/fax 14 / 621-15-41

 

oraz sekretariat Pałacu Młodzieży w Tarnowie w godz.8:30-16:00

 

e-mail: dyrpm@umt.tarnow.pl z dopiskiem Festiwal “Pod Szczęśliwą Gwiazdą”

 

Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest nadesłanie karty zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty:

 

/nie dotyczy gości z Białej Cerkwi/

 

Akredytacja:

 

– 20 zł. – zespoły muzyczne, grupy teatralne

 

– 10 zł. – soliści, duety

 

W przypadku rezygnacji uczestników – wpisowe nie podlega zwrotowi.

 

Nr konta: 80 1030 1250 0000 0000 8810 0034

 

lub w kasie Pałacu Młodzieży w godzinach:

 

poniedziałek 15:00-18:15

 

wtorek 12:00-14:45

 

środa 15:00-17:30

 

czwartek 15:00-17:30

 

piątek 12:00-14:45

 

Dokumenty bez dowodu wpłaty nie będą przyjmowane.

 

Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży

 

„POD SZCZĘŚLIWĄ GWIAZDĄ”

 

maj 2012

 

 

 

REGULAMIN – FORMY TEATRALNE

 

Kategoria 1

 

Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „MASKA 2012”

 

Organizator: Pałac Młodzieży w Tarnowie

 

Termin: 14-16 maja 2012

 

– Prezentacje spektakli teatralnych – sala teatralna Pałacu Młodzieży w Tarnowie

 

(wymiary sceny: 6 m x 7 m)

 

– Ogłoszenie wyników będzie w każdym dniu po prezentacji wszystkich zespołów:

 

14 maja – szkoły podstawowe

 

15 maja – szkoły gimnazjalne

 

16 maja – szkoły średnie oraz placówki wychowania pozaszkolnego

 

W związku z tym, nie ma możliwości występowania w innym dniu, tylko według podanych kategorii.

 

Prosimy uczestników o pozostanie do ogłoszenia wyników i oglądanie przedstawień.

 

1.         W przeglądzie mogą uczestniczyć teatry dziecięce i młodzieżowe, działające
            w szkołach oraz placówkach wychowania pozaszkolnego.

 

2.         Czas trwania prezentowanego spektaklu nie może przekroczyć 20 minut.

 

3.         Jury będzie oceniać prezentacje teatralne według następujących kryteriów:

 

– dobór repertuaru

 

– inscenizacja

 

– kultura słowa

 

– opracowanie artystyczne

 

4.         Ocena przeprowadzana będzie w 4 kategoriach:

 

– szkoły podstawowe

 

– szkoły gimnazjalne

 

– szkoły średnie

 

– uczestnicy zajęć pozaszkolnych (np.: Młodzieżowe Domy Kultury)

 

5.         Do udziału w przeglądzie instruktor zgłasza zespół w porozumieniu z Dyrekcją szkoły    lub placówki kulturalno – oświatowej.

 

6.         Koszty przejazdu i ubezpieczenia uczestników zgłaszanych zespołów pokrywają             szkoły lub placówki delegujące.

 

7.         Nagrody rzeczowe:

 

I miejsce

 

II miejsce

 

III miejsce

 

wyróżnienie

 

8.         Jury zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody w danej kategorii.

 

W tym roku zapraszamy wszystkich instruktorów na bezpłatne warsztaty, w ramach których będzie można omówić spektakle, pogłębić wiedzę z emisji głosu oraz poznać tajniki efektywnej pracy z grupą teatralną. Prosimy o zgłaszanie osób zainteresowanych przy składaniu dokumentów – proszę podać imię, nazwisko, telefon oraz adres e-mail. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wcześniejsze zapisanie się w sekretariacie Pałacu Młodzieży w Tarnowie.

 

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI

 

We wtorek 15 maja 2012r. w godz. 16:45-19:15 – zapraszamy na bezpłatne warsztaty teatralne, które poprowadzi p. Dorota Bałuszyńska – Srebro – absolwentka teatrologii UJ
i Reżyserii Teatrów Dzieci i Młodzieży w Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie oraz autorka książek dla dzieci i młodzieży;

 

W czwartek 17 maja 2012r. w godz. 17:00-19:30 – zapraszamy na warsztaty z emisji głosu
w godz. 17:00-19:30, które poprowadzi p. Marta Stańczyk – absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie, nauczycielka Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie.

 

Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia.

 

REGULAMIN – FORMY MUZYCZNE

 

Kategoria 2

 

Formy muzyczne

 

Organizator: Pałac Młodzieży w Tarnowie

 

Termin:17-18 maja 2012r.

 

Miejsce: sala teatralna w Pałacu Młodzieży w Tarnowie (wymiary sceny: 6 m x 7 m)

 

Przedmiotem Festiwalu jest piosenka dziecięca i młodzieżowa-adekwatna do wieku uczestników.

 

I. Cel Festiwalu:

 

– prezentacja dorobku artystycznego solistów i duetów oraz zespołów wokalnych i wokalno – instrumentalnych

 

– wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci i młodzieży

 

– promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej

 

II. Kryteria oceny:

 

Komisja artystyczna kierować się będzie następującymi kryteriami:

 

– dobór repertuaru (wartość artystyczna, skala trudności, pomysł aranżacji muzycznej, dopasowanie piosenki do wieku wykonawcy)

 

– dykcja

 

– interpretacja (oryginalność, dojrzałość artystyczna, zrozumienie i przekaz treści piosenki, umiejętne operowanie środkami wyrazu: mimika, gest)

 

– technika wokalna

 

– wyraz artystyczny (wykonanie, kostium, stylizacja oraz kontakt z publicznością)

 

III. Uwagi techniczne:

 

– Każdy wykonawca zobowiązany jest przygotować 1 utwór

 

– nagranie na płycie CD audio

 

– opis nośnika powinien zawierać: wykonawcę, kategorię wiekową, tytuł piosenki

 

– nośnik powinien zawierać nagranie utworu jednego wykonawcy / zespołu

 

– organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za problemy związane z odtworzeniem płyty

 

IV. Kategorie:

 

Szkoły podstawowe:

 

1. Soliści i duety

 

2. Zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne

 

Szkoły gimnazjalne:

 

1. Soliści i duety

 

2. Zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne

 

Po przesłuchaniach wszystkich uczestników będzie możliwość konsultacji z ekspertami.

 

REGULAMIN – FORMY TANECZNE

 

Kategoria 3 – Formy taneczne

 

Organizator: Pałac Młodzieży w Tarnowie

 

Termin:17-18 maja 2012r.

 

Miejsce: sala teatralna w Pałacu Młodzieży w Tarnowie (wymiary sceny: 6 m x 7 m)

 

I. Cel:

 

1.Konfrontacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych

 

2. Popularyzacja zespołowych form tanecznych

 

3. Wymiana pomysłów oraz doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami tanecznymi

 

4. Promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości tanecznej

 

5. Rozwijanie talentów estradowych

 

6. Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa

 

II. Zasady oceny:

 

Komisja artystyczna będzie oceniać następujące walory prezentacji zespołów tanecznych:

 

– technikę

 

– kompozycję (choreografię)

 

– wrażenia artystyczne

 

– show

 

1.Technika:

 

W tym wymiarze ocenie będzie podlegać właściwe wykonanie podstawowych elementów danego stylu tanecznego, współpraca między tancerzami, oddanie charakteru tańca, poziom trudności figur wykorzystanych podczas występu, dokładność podstawowych
i zaawansowanych kroków, umiejętność poruszania się na scenie.

 

2. Kompozycja (choreografia):

 

Komisja artystyczna będzie oceniać ruch, figury, zmiany, poczucie rytmu, wzory, linie i koła wykorzystane do kompozycji tańca, a także zmienność i oryginalność wykorzystania poszczególnych komponentów.

 

3.Wrażenia artystyczne (image):

 

Jury będzie zwracać uwagę na ekspresję ruchową i emocjonalną, kontakt z publicznością, poziom energii występu, reakcję widzów, rekwizyty, kostiumy, makijaż, zestawienie muzyki, ruchu oraz całościowy przekaz występu

 

4. Show:

 

Uwzględniane będą następujące kryteria:

 

– kreatywność, oryginalność

 

– efekty wizualne z wykorzystaniem rekwizytów i ciekawych układów tanecznych

 

– figury akrobatyczne, podnoszenia, skoki i inne efekty specjalne

 

– harmonia koncepcji występu z muzyką

 

– reakcja widowni

 

III) Uwagi techniczne:

 

– Nagranie – płyta CD audio

 

– opis nośnika powinien zawierać: nazwę zespołu, kategorię wiekową, tytuł piosenki

 

– nośnik powinien zawierać tylko nagrania utworów wykorzystanych do prezentacji zespołu

 

– Czas trwania: do 10 minut

 

– występ powinien być dopasowany do wieku tancerzy

 

– organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za problemy związane z odtworzeniem płyty

 

Po występach wszystkich uczestników będzie możliwość konsultacji z ekspertami.

 

 

REGULAMIN – MUZYKA KLASYCZNA: soliści i zespoły kameralne

 

Kategoria 4

 

MUZYKA KLASYCZNA: soliści i zespoły

 

Organizator: Pałac Młodzieży oraz Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowie

 

Termin:14-18 maja 2012r.

 

Miejsce: sala teatralna Pałacu Młodzieży w Tarnowie

 

I.

 

Kategoria 4 – jest skierowana do dzieci i młodzieży ze szkół muzyczna I i II stopnia z miasta Tarnowa oraz Polski południowo – wschodniej, jak również zaprzyjaźnionych miast
i regionów partnerskich za granicą.

 

II.

 

Cele festiwalu:

 

1.         Popularyzacja muzyki solowej i zespołowej wśród szerokich kręgów dzieci
            i młodzieży z kraju i zagranicy.

 

2.         Prezentacja dorobku artystycznego solistów i zespołów kameralnych.

 

3.         Promowanie młodych talentów.

 

4.         Wymiana doświadczeń artystycznych pomiędzy szkołami muzycznymi z kraju
            i zagranicy.

 

5.         Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży.

 

6.         Doskonalenie umiejętności wykonawczych uczestników.

 

III.

 

Forma festiwalu:

 

1.         W Festiwalu mogą brać udział soliści i zespoły muzyczne typowane według własnych    zasad przez zapraszane miasta i regiony partnerskie z kraju i zagranicy.

 

2.         Członkami zespołu nie mogą być studenci akademii muzycznych oraz nauczyciele.

 

            Festiwal skierowany jest do młodzieży ze szkół muzycznych I i II stopnia.

 

3.         Program przewidziany do prezentacji powinien zawierać co najmniej dwa            zróżnicowane utwory (lub ich części) o łącznym czasie trwania od 10 do 15 minut.

 

4.         Prezentacje są przewidziane dla dwóch grup wiekowych:

 

            I – soliści i zespoły do 13 lat (włącznie)

 

            II – soliści i zespoły od 14 lat

 

5.         Organizatorzy zapewniają fortepian oraz ew. instrumenty perkusyjne

 

IV.

 

1.         Festiwal odbędzie się w dniach 14 – 18 maja 2012 roku.

 

2.         Koszty przejazdu i uczestnictwa w Festiwalu pokrywają uczestnicy w porozumieniu
            z instytucją delegującą

 

3.         Uczestnicy z Białej Cerkwi w ustalonej liczbie maksymalnie 15 osób są gośćmi    Festiwalu, a ich pobyt (zakwaterowanie i wyżywienie) finansuje OHP w Tarnowie.         Pokrywają oni jedynie koszty podróży oraz ubezpieczenia na czas przejazdu i pobytu     w Polsce.

 

4.         Wszystkie przesłuchania mogą odbywać się z udziałem publiczności.

 

5.         Wszystkie przesłuchania, a także koncerty mogą być za zgodą Organizatorów     transmitowane przez radio i telewizję, nagrywane oraz fotografowane bez odpłatności.

 

6.         Festiwal ma charakter prezentacji dorobku artystycznego szkół.

 

            Najciekawsze prezentacje będą nagrodzone przez organizatorów.

 

7.         Zgłoszenia należy przesyłać do 30 kwietnia na adres:

 

Pałac Młodzieży w Tarnowie

 

ul. Piłsudskiego 24

 

33-100 Tarnów

 

woj. Małopolskie

 

e-mail: dyrpm@umt.tarnow.pl

 

Uczestnicy zostaną powiadomieni o terminach występów po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń.


Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button