Aktualności

Granty do wzięcia!

Od 1 do 19 marca w „Kwartecie na Przedgórzu” można składać wnioski o przyznanie grantu na realizację projektów związanych z promocją obszaru Przedgórza oraz na zadania edukacyjne skierowane na zachowania dziedzictwa lokalnego. Możliwy jest zwrot w całości poniesionych kosztów kwalifikowanych. Dotacja na działania promocyjne wynosi do 8 tys. zł oraz do 6 tys. zł na projekty edukacyjne.  

 

Dedykowane NGO

 

Projekty grantowe mają w założeniu spełniać szczególną rolę w aktywizowaniu lokalnych społeczności. „Kwartet na Przedgórzu” próbuje więc zachęcić do składania wniosków nie tylko prężnie działające na obszarze stowarzyszenia, zespoły folklorystyczne i ośrodki kultury, ale przede wszystkim niewielkie, funkcjonujące od niedawna organizacje, a nawet grupy nieformalne, jak chociażby koła gospodyń wiejskich. Oczywiście, wnioski mogą składać także jednostki sektora finansów publicznych. Wyłączeni z realizacji zadań grantowych są jedynie przedsiębiorcy.

Ogłoszone obecnie nabory obejmują dość szeroki zakres tematyczny działań – informuje prezes Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” Piotr Kania. – W ramach przedsięwzięć promocyjnych można na przykład wydać publikację związaną z Przedgórzem i zorganizować dla mieszkańców spotkanie autorskie. Mogą to też być działania poświęcone uświetnieniu ważnych wydarzeń dla lokalnej społeczności. Natomiast w ramach działań edukacyjnych należy spełnić dodatkowy warunek, polegający na włączeniu projektu do naszego systemu EDU-INFO, czyli opublikowaniu go na portalu przedgorze.pl i zastosowaniu fotokodu.

Na zadania promujące „Kwartet” przeznacza 80 tys. zł, licząc na realizację co najmniej 10 przedsięwzięć, natomiast na inicjatywy edukacyjne 72 tys. zł, czyli na 12 projektów. Grantobiorca otrzymuje zwrot wszystkich poniesionych kosztów kwalifikowalnych, nie większych jednak od odpowiednio: 8 tys. zł (promocja) i 6 tys. zł (EDU-INFO).

 

Małe granty, wielkie sprawy

 

W dotychczas przeprowadzonych naborach na realizację zadań grantowych przyznano i wypłacono dotację kilkudziesięciu beneficjentom. Kolejni finalizują swoje projekty.

– W realizację poszczególnych zadań zaangażowanych było wielu mieszkańców, zwłaszcza tych mniejszych miejscowości – dowiadujemy się w biurze stowarzyszenia. – To, poza oczywiście wzbogaceniem oferty kulturalnej czy rekreacyjnej i doposażeniem placówek, działających na naszym obszarze, było największą wartością grantowych zadań. Stosunkowo niewielkie środki przeznaczone na sfinansowanie rozmaitych działań pozwoliły na ożywienie społecznej aktywności i integrację mieszkańców – podkreślają pracownicy biura.

Wskazują też na fakt, że w związku z tym, iż realizacja poszczególnych zadań monitorowana i rozliczana jest ze środków własnych LGD, grantobiorca otrzymuje zwrot poniesionych kosztów do miesiąca od chwili zaakceptowania wniosku o płatność.

 

Na co należy zwrócić uwagę

 

Przed złożeniem wniosku, przygotowujący projekty powinni wziąć pod uwagę te wszystkie aspekty, których uwzględnienie pozwoli Radzie Stowarzyszenia ocenić je jak najwyżej. Lokalne kryteria oceny zakładają między innymi objęcie działaniem jak największej liczby uczestników planowanych wydarzeń oraz pozyskanie do realizacji operacji partnerów – wyjaśniają. Punkty otrzymają również te projekty, w realizacji których zaangażowane będą osoby z grupy defaworyzowanej. Wedle LGD należą do niej osoby bezrobotne. Preferowane będą także przedsięwzięcia obejmujące obszar większy niż jedna gmina i te, które w przypadku promocji zostaną włączone do systemu EDU-INFO. W przypadku zadań edukacyjnych stanowi to warunek zasadniczy.

Warto również pamiętać, że wszystkie zadania grantowe powinny być zrealizowane nie później niż do połowy 2022 roku.

 

Nabory dla przedsiębiorców

Nabory wniosków na realizacje zadań grantowych nie będą ostatnimi w tym roku. W związku z tym, że „Kwartet” posiada jeszcze pewną pulę środków, której nie wykorzystali przedsiębiorcy, planowane są jeszcze nabory wniosków o przyznanie pomocy zarówno dla pragnących rozwijać swe firmy, jak i podejmujących działalność gospodarczą. Niewykluczone też, że z pomocy będzie można skorzystać na realizację projektów z zakresu „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej”.

Ponadto lokalna grupa działania, mająca swą siedzibę w Warysiu, oprócz rozdzielanej pomocy wśród podmiotów zewnętrznych, będzie realizować operację własną, polegającą na przeprowadzeniu na szeroką skalę kampanii ekologicznej, oraz z innymi partnerami kilka projektów współpracy. Dotyczą one działań związanych z tworzeniem tras do nordic walking, rozwojem turystyki rowerowej oraz promocją lokalnych produktów.

Zarówno o bieżącej działalności „Kwartetu”, o terminach ogłaszania kolejnych naborów i warunkach, jakie musi spełniać beneficjent, a także o innych istotnych sprawach, dotyczących pozyskiwania środków oraz realizacji projektów – można dowiedzieć się, śledząc stronę internetową www.kwartetnaprzedgorzu.pl. Można też skorzystać z porad telefonicznych lub mailowych. Jednocześnie pracownicy LGD zapraszają, po wcześniejszym umówieniu się, na indywidualne doradztwo do biura w Warysiu.

    

PR

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button