Aktualności

Jesteśmy najlepsi

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie ogłasza nabór uczestników do projektu systemowego pn. „Jesteśmy najlepsi” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Okres realizacji projektu : 01.01.2010 r – 31.12.2012 r.
Termin rekrutacji: od 01.02.2012 do 31.03.2012
Cel projektu: zwiększenie aktywności społecznej osób korzystających z pomocy MOPSiŚR w Czchowie

W 2012r projekt zakłada aktywizację osób:
• korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (trwale bądź na
potrzeby projektu)
• zamieszkujących na terenie gminy Czchów
• będących w wieku aktywności zawodowej zgodnie z SzOP tj. 15-64l.
• zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzesku lub nieaktywnych zawodowo
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie, ul. Szkolna 1, 32-860 Czchów
Szczegółowych informacji o sposobie naboru oraz warunkach uczestnictwa w projekcie udzieli Pani Paulina Pstrąg tel. 014 66 36 565 wew. 26

O G Ł O S Z E N I E
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, iż w ramach projektu systemowego pn. ”Jesteśmy najlepsi”
realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał
Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Zorganizowane zostaną następujące formy wsparcia:
1. W ramach aktywizacji edukacyjnej – kursy i warsztaty w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych (m.in. kurs opiekunka osób starszych i dzieci, obsługa kasy fiskalnej, prawo jazdy kategoria B, kucharz małej gastronomii i inne w zależności od potrzeb Uczestników Projektu)
2. W ramach aktywizacji społecznej – poradnictwo i wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową.
3. W ramach aktywizacji zdrowotnej – skierowanie na badania profilaktyczne w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia
4. W ramach aktywizacji zawodowej – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o zgłaszanie się do :
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie, ul. Szkolna 1, 32-860 Czchów
Szczegółowych informacji o sposobie naboru oraz warunkach uczestnictwa
w projekcie udzieli Paulina Pstrąg tel. 014 66 36 565

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button