Dam Pracę

KIEROWNIK BIURA

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kwartet na Przedgórzu” ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy – kierownik biura.
1. Dane identyfikacyjne pracodawcy: „Kwartet na Przedgórzu”, Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
2. Określenie stanowiska, na który prowadzony jest nabór: kierownik biura.
3. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:
W ramach obowiązków na stanowisku pracy KIEROWNIK BIURA mieszczą się w szczególności zadania polegające na:
• kierowaniu pracą biura i ponoszeniu za to odpowiedzialności;
• nadzorze nad udzielaniem potencjalnym beneficjentom wszelkich informacji dotyczących sposobu przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie;
• nadzorze nad obsługą wniosków składanych w biurze LGD w związku z organizowanymi naborami;
• opracowaniu dokumentacji związanej z przygotowaniem i przeprowadzaniu naborów w ramach konkursów i naborów organizowanych przez LGD dla beneficjentów;
• nadzorze nad przygotowaniem i wdrażaniem projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia;
• sporządzaniu wniosków na funkcjonowanie LGD;
• prowadzeniu bieżących spraw Stowarzyszenia, w tym niezbędnych spraw biurowych;
• zorganizowaniu właściwego obiegu dokumentów, ich ewidencjonowaniu, przechowywaniu i kontrolowaniu;
• aktywizowaniu społeczności lokalnych na obszarze działania LGD;
• opracowaniu i wydawaniu wewnętrznych materiałów informacyjnych i problemowych;
• przygotowywaniu materiałów na Walne Zebranie Członków, zebranie Zarządu i Rady Stowarzyszenia;
• obsłudze posiedzeń Walnego Zebrania Członków, Zarządu i Rady, w tym m.in. sporządzaniu protokołów z Walnego Zebrania Członków oraz posiedzeń Zarządu, prowadzeniu dokumentacji ww. organów;
• współpracy z instytucjami i organami państwowymi i samorządowymi oraz innymi podmiotami;
• wykonywaniu uchwał Walnego Zebrania Członków, Zarządu Stowarzyszenia oraz Rady;
• gromadzeniu i udostępnianiu informacji i dokumentacji z zakresu działalności Stowarzyszenia;
• uczestnictwie w naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy;
• nadzorze nad prowadzeniem działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Biura, współuczestniczeniu w systemie szkoleń;
• sprawowaniu pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecaniu przeprowadzenia jego konserwacji lub naprawy;
• inicjowaniu możliwości pozyskania dodatkowych dotacji dla Stowarzyszenia;
• przygotowywaniu szkoleń oraz zebrań organizowanych w ramach Stowarzyszenia;
• przygotowywaniu i przeprowadzeniu imprez organizowanych lub współorganizo-wanych przez LGD Kwartet na Przedgórzu;
• wytwarzaniu dokumentów i pism korespondencyjnych;
• przygotowywaniu propozycji procedur i instrukcji dotyczących kontroli;
• nadzorze nad właściwym utrzymaniem i zabezpieczeniem siedziby biura Stowarzyszenia;
• prowadzeniu systematycznej kontroli wewnętrznej dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
• wnioskowaniu wraz z uzasadnieniem o wprowadzenie zmian w preliminarzu budżetowym;
• kierowaniu pracowników na badania okresowe oraz szkolenia BHP;
• wykonywaniu obowiązków zleconych przez Zarząd i Koordynatora ds. Wdrażania LSR.
4. Informacja na temat rodzaju i miejsca zatrudnienia:
Umowa o pracę na pełny etat na okres próbny, a następnie na czas określony z możliwością podpisania umowy na czas nieokreślony. Praca w biurze w Warysiu.
5. Wymagania niezbędne: – wykształcenie wyższe; – staż pracy na stanowisku kierowniczym; – min. 2-letni staż pracy w organizacjach pozarządowych lub samorządzie (umowa o pracę);
6. Wymagania dodatkowe (pożądane):
• znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w zakresie finansowania projektów z UE;
• doświadczenie pracy w stowarzyszeniach;
• obsługa komputera (MS Office, generator wniosków, http);
• znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym;
• prawo jazdy kat. B.
• wymagane cechy osobowe: umiejętność kierowanie zespołem ludzi, sumienność – terminowość, asertywność, odporność na stres, kreatywność, nastawienie prospołeczne, wytrwałość i odpowiedzialność.
7. Wymagane dokumenty: a) list motywacyjny lub inna pisemna forma zgłoszenia udziału w naborze, b) życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz doświadczenia zawodowego, c) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń, posiadanie kwalifikacji i uprawnień, znajomość języków obcych; d) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie wraz
z aktualną fotografią, e) kopie dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy zlecenia), f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101 poz.926 z późn. zm.).
Dokumenty określone w ppkt a, b, d, f, dla ich ważności muszą być opatrzone datą sporządzenia i podpisane.
8. Termin, miejsce i forma składania dokumentów oraz warunki skuteczności terminowego doręczenia dokumentów: Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w formie pisemnej, osobiście w sekretariacie Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”, Waryś 327A; 32-825 Borzęcin lub za pośrednictwem poczty na adres: Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”, Waryś 327A; 32-825 Borzęcin w terminie do dnia 31 maja 2012r. do godz. 15.30.
Uwaga! W przypadku przesłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu pisma do biura w Warysiu. Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z widocznym dopiskiem na kopercie: „Praca w LGD – Nie otwierać przed 21.05.2012r. godz.15.30”. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Biura Stowarzyszenia po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, bez wymaganych podpisów nie będą rozpatrywane. 9. Etapy rekrutacji i sposób powiadamiania kandydatów: a) analiza złożonych dokumentów, b) rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci do pracy spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, poinformowani zostaną telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 10. Osoby biorące udział w naborze, przez fakt złożenia dokumentów aplikacyjnych, wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru na podanych zasadach
Data ogłoszenia: Waryś, dn. 11 maja 2012r.

Powiązane artykuły

Back to top button