Aktualności

Konkurs „Aktywny Senior”

Do 28 maja 2021 r. organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dotację w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 – 2022 zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Aktywny Senior”.

Zadania objęte konkursem będą realizowane w okresie dwuletnim: od 1 lipca 2021 r. do 30 listopada 2022 r.

Zgodnie z zapisami Programu, w ramach konkursu zlecane będą zadania polegające na:

 1. wspieraniu funkcjonowania społecznego i aktywności osób starszych (w szczególności z obszarów wiejskich);
 2. przeciwdziałaniu wykluczeniu osób starszych (w szczególności z obszarów wiejskich);
 3. propagowaniu wiedzy, podnoszeniu kompetencji w zakresie korzystania z narzędzi internetowych (platform komunikacyjnych, komunikatorów);
 4. budowaniu pozytywnego wizerunku starości;
 5. rozwoju współpracy / integracji międzypokoleniowej;
 6. szeroko rozumianej edukacji do starości i w starości;
 7. prowadzeniu doradztwa, poradnictwa, akcji / kampanii informacyjnych,(w szczególności na terenach wiejskich) na temat m.in. instytucji i form pomocy (wsparcia), ochrony praw konsumentów;
 8. budowaniu podmiotowości i zaangażowania osób starszych, w tym samotnych, w działalność na rzecz środowisk lokalnych (w tym rozwój usług w klubach i rozwój grup samopomocowych);
 9. włączaniu osób starszych w dialog i współpracę z samorządem lokalnym m.in. poprzez propagowanie idei rozwoju gminnych rad seniorów;
 10. rozwoju aktywności edukacyjnej osób starszych, w tym UTW (w tym profesjonalizacja kadr);
 11. rozwoju aktywności ruchowej seniorów (w tym działalność edukacyjna, opracowywanie i upowszechnianie materiałów edukacyjnych).

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie realizacji zadania.

Ofertę należy przygotować i złożyć za pośrednictwem systemu (generatora) dostępnego na stronie internetowej pod adresem: www.pozarzadowa.malopolska.pl 

Powiązane artykuły

Back to top button