Aktualności

Krzysztof Przesławski z Przyborowa Laureatem Małopolskiego Konkursu Matematycznego

24 marca 2014 roku w auli Wydziału Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyło się uroczyste zakończenie Małopolskiego Konkursu Matematycznego. Wśród laureatów tego konkursu znalazł się Krzysztof Przesławski uczeń klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przyborowie. Warto podkreślić, że uczeń zdobył maksymalną liczbę punktów do zdobycia. Krzysiu przygotowywał się do konkursu pod opieką p. Katarzyny Lis – nauczyciela matematyki.

Finaliści oraz laureaci konkursu otrzymali zaświadczenia Małopolskiego Kuratora Oświaty, które są ważne na terenie całego kraju. Laureaci konkursu uzyskują ocenę celującą z przedmiotu oraz są zwolnieni z pisania sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej, co jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku w sprawdzianie oraz będą przyjmowani do wybranego gimnazjum, niezależnie od obowiązujących w nim kryteriów, na mocy § 5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 ze zmianami). Laureaci konkursu otrzymali także nagrody.

Celem konkursu było:

• wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów,

• rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów,

• motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym,

• promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli.

Zadania na wszystkich etapach konkursu wymagały znajomości treści zawartych w podstawie programowej przedmiotu matematyka, II etap edukacyjny: klasy IV-VI ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności:

1) rozwiązywania zadań problemowych i nietypowych,

2) dostrzegania prawidłowości i formułowania prostych uogólnień,

3) uzasadniania odpowiedzi.

LAUREATOWI GRATULUJEMY!

Powiązane artykuły

Back to top button