Aktualności

Kwartet na medal

W Polsce funkcjonuje 336 lokalnych grup działania (LGD), najwięcej spośród wszystkich krajów  Unii Europejskiej. Pod tym względem nie mogą się z nami równać nawet Hiszpania, Niemcy i Francja. W Małopolsce jednym z liderów jest Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”, które zostało sklasyfikowane na liście rankingowej na wysokim trzecim miejscu, natomiast w kraju nieoficjalnie uplasowało się na  8. pozycji. To listy tworzone w związku z rozpisanym konkursem, w którym LGD ubiegały się o możliwość realizacji dodatkowych zadań w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Już dzisiaj wiadomo, że wysoka ocena dotychczasowej działalności pozwoliła „Kwartetowi” uzyskać dodatkowe blisko 4,2 mln zł…  

Partnerstwo w programie LEADER, którego sformalizowanym obliczem jest LGD, pełni rolę lokalnej agencji rozwoju, która z jednej strony zarządza licznymi projektami, wynikającymi bezpośrednio z przyjętej strategii rozwoju – z drugiej zaś – stoi na straży zapewnienia realizacji wspólnych interesów wchodzących w jej skład różnych środowisk społeczno-gospodarczych. W przypadku działającego od 2008 roku „Kwartetu na Przedgórzu” dotyczy to czterech gmin: Borzęcina, Brzeska, Dębna i Radłowa. 

Potwierdzeniem rosnącej popularności „Kwartetu” na tym obszarze były zakończone na początku grudnia nabory na projekty realizowane w ramach działań: „Odnowa i rozwój wsi”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Łącznie złożono aż 28 wniosków na ponad 4,2 mln zł.

Stowarzyszenie zrzesza obecnie 115 członków.  Wielu z nich to potencjalni beneficjenci, składający wnioski bądź to w konkursach na „Małe projekty” lub przy udziale środków unijnych rozwijający działalność gospodarczą, tworząc nowe miejsca pracy.  Ale są wśród nich i tacy, którzy składają deklarację członkowską, pragnąc aktywniej uczestniczyć w organizowanych przez stowarzyszenie warsztatach i szkoleniach lokalnych liderów.  Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszą się m.in. warsztaty tradycyjnego wypieku chleba, dekorowania stołów, zajęcia fotografowania, podczas których przekazywane są informacje o działalności Leadera, a uczestnicy zachęcani są do udziału w organizowanych przez LGD naborach. Stowarzyszenie z Warysia widoczne jest także podczas wielu masowych imprez, żeby tylko wymienić: Borzęckie Święto Grzyba, biesiadę agroturystyczną w Porąbce Uszewskiej, międzynarodowy turniej rycerski w Dębnie, Dni Brzeska czy święto Radłowa.

Powiązane artykuły

Back to top button