Aktualności

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Powszechny Spis Rolny zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020 roku według stanu na dzień 1 czerwca 2020 roku.

Na terenie Gminy Brzesko nabór prowadzony jest na 4 kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:
1)    pełnoletnich;
2)    zamieszkałych na terenie  gminy;
3)    posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
4)    posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
5)    które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW ODBYWA SIĘ W OKRESIE  DO 08 LIPCA 2020 R.

Informacje ważne dla osób składających oferty:
1) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,
2) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
Wymagane dokumenty:
1)    Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:  
– imienia i nazwiska,
– adresu zamieszkania,
– telefonu,
– adresu email. (zgłoszenie załącznik nr 1)
2)    Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie zał. nr 2).

3) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Brzesku -nabór na rachmistrza spisowego (zał. nr 3).

 

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miejski w Brzesku
ul. Głowackiego 51
32-800 Brzesko

Wymagane dokumenty  należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu) w kopertach z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza spisowego”

Powiązane artykuły

Back to top button