Aktualności

Pracowity kwartał w Kwartecie

Podczas pierwszych trzech miesięcy 2022 roku Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” przeprowadziło pięć naborów wniosków o przyznanie pomocy. Łączna kwota, na jaką beneficjenci złożyli swoje wnioski to blisko 7 milionów złotych, możliwe dofinansowanie z LGD to prawie 3 miliony złotych! To już jedne z ostatnich naborów w LGD w tym okresie programowania. Niedługo rozpoczną się prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju obejmującą lata 2023-2027.

Propozycje dla samorządów

W dniach 17.01-31.01 przeprowadzono nabory dedykowane głównie podmiotom sektora finansów publicznych i organizacjom pozarządowym na projekty służące poprawie jakości przestrzeni publicznej w gminach.

Pierwszy dotyczył Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej z limitem dostępnych środków w wysokości 1 289 236 zł. Przyjętych zostało 7 wniosków na operacje o łącznej wartości  ponad 1 800 000 zł, a suma dofinansowania wyniosła 1.040.404 zł.

Wszystkie projekty uzyskały pozytywną  ocenę Rady Stowarzyszenia. Mamy nadzieję, że równie pozytywnie przejdą weryfikację w urzędzie marszałkowskim i że niebawem będą mogły być realizowane – komentuje Piotr Kania, prezes LGD.

Drugi nabór dotyczył renowacji zabytków. Złożono dwa projekty o łącznej wartości ponad 100.000 zł. W ramach zaplanowanych zadań odnowione zostaną 3 przydrożne kapliczki. Wniosek z Brzeska dotyczy renowacji dwóch z nich zlokalizowanych w miejscowościach Mokrzyska i Szczepanów. Samorząd Dębna chce wyremontować kapliczkę w Porąbce Uszewskiej. Oba projekty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Stowarzyszenia i przekazane do dalszej weryfikacji w urzędzie marszałkowskim w Krakowie. 

Szansa na wsparcie dla przedsiębiorców

Niezmiennie dużym zainteresowaniem cieszyły się nabory przeznaczone dla przyszłych i działających już przedsiębiorców. W naborze na założenie własnej działalności gospodarczej zarejestrowano 13 wniosków. Dostępny limit środków na projekty z tego zakresu wyniósł 692 508 zł. Jedna operacja może być wsparta w wysokości 50.000 zł lub 70.000 zł (kwota uzależniona jest od tego, czy prowadzona działalność dotyczy zawodu deficytowego, określonego w LSR). Przed Kwartetem jeszcze ocena projektów, ale wszyscy w biurze mają nadzieję, że jak największa liczba operacji uzyska rekomendację do dofinansowania.

Przed naborem dla osób, które chcą rozwijać swoje firmy Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” wprowadziło zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju, korzystne dla przedsiębiorców. Chętnych na wsparcie prowadzonej już działalności było wielu. Przyjętych zostało aż 10 wniosków na operacje o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania ponad 1.600.000 zł. 

Nowe warunki uzyskania wsparcia na rozwój dotyczyły m.in. zmniejszenia poziomu wymaganego wkładu własnego beneficjentów z 50% na 30%, zwiększenia kwoty dofinansowania na jedną operację do 210.000 zł oraz zniesienia limitu 85.000 zł na jedno miejsce pracy. Niewątpliwie nowe, lepsze warunki dla przedsiębiorców zaproponowane przez zarząd Kwartetu przyczyniły się do tak dużej ilości złożonych projektów. Wnioski czeka jeszcze ocena Rady Stowarzyszenia i weryfikacja w urzędzie marszałkowskim – informuje Tomasz Gurgul, wiceprezes Kwartetu. 

Granty na doposażenie

Ostatnim z naborów był grant z zakresu dotyczącego zachowania dziedzictwa lokalnego, dedykowany podmiotom działającym w sferze kultury, a przeznaczony na ich wyposażenie. Limit środków na projekty grantowe wynosił 80.000 zł. Na jedno zadanie wnioskować można było od 5 000 zł do 10.000 zł. Nabór zakończył się 28 kwietnia. Zarejestrowano 10 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 92.000 zł. Ich ocena również jest w toku. Po weryfikacji wnioski zostaną przekazane do Krakowa.

Idzie nowe!

To już prawdopodobnie ostatnie nabory w Stowarzyszeniu „Kwartet na Przedgórzu” w ramach perspektywy finansowej z funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 

Przed nami nowe wyzwania w kolejnym okresie finansowania. Wkrótce przystępujemy do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju i liczymy na pomoc społeczności lokalnej w tym zakresie. Chcemy wsłuchać się w głos przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych oraz zwykłych mieszkańców, którzy najlepiej znają lokalne problemy i potrzeby. Nowa strategia łączyć będzie zadania z kilku programów: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Niewykluczone jest także połączenie Kwartetu z innym LGD po to, aby otrzymać na swoją działalność jeszcze większe środki, które później będą zainwestowane w nasz obszar. Już dziś serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, które niebawem zostaną ogłoszone. Wszelkie informacje dotyczące procesu tworzenia nowej strategii, będą dostępne na naszej stronie internetowej www.kwartetnaprzedgorzu.pl jak i profilu Facebook – zapowiada Piotr Kania, prezes LGD.

Zmiana składu rady

W ostatnim czasie nastąpiła również zmiana w składzie Rady Stowarzyszenia.
Z powodów osobistych z członkostwa zrezygnował reprezentujący sektor gospodarczy Stanisław Klisiewicz, a Magdalena Zychowicz przestałą pełnić rolę reprezentanta gminy Dębno (sektor publiczny). W związku z koniecznością uzupełnienia składu Rady w dniu 24.02.2022 r. zwołano Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. Zgromadzenie przyjęło zaproponowane zmiany.

Zarówno Magdalena Zychowicz, jak i Stanisław Klisiewicz w Stowarzyszeniu i Radzie pracowali przez wiele lat, oceniając wnioski składane przez beneficjentów, służąc swoja wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Serdecznie dziękujemy za wieloletnie zaangażowanie i wkład wniesiony w pracę Rady. Przyjemnie i merytorycznie się współpracowało – przyznaje Piotr Kania.

Nowym członkiem Rady została wybrana Monika Martyka, reprezentująca firmę GOODBIKE.COM.PL Sklep rowerowy. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków przyjęło również zmianę reprezentanta Gminy Dębno, którą reprezentował będzie wójt, Wiesław Kozłowski. Nowo wybranym życzymy sukcesów oraz owocnej pracy na rzecz Lokalnej Grupy Działania oraz mieszkańców obszaru czterech gmin wchodzących w jej skład.

(bi, p)

Powiązane artykuły

Back to top button