Aktualności

Szlak historii ludzi, miejsc i wydarzeń

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach dodatkowych zadań z zakresu: „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w terminie od 21 października 2013 roku do 14 listopada 2013 roku.

 

Kolejny nabór wniosków związany jest z wyborem „Kwartetu” do realizacji dodatkowych zadań i dotyczy konkursu tematycznego. Na poszczególne działania przeznaczono następujące środki:

* „Małe projekty” – 700 tys. zł

* „Odnowa i rozwój wsi” – 2 900 tys. zł

* „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 200 tys. zł

* „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 100 tys. zł

Wybór operacji musi być zgodny z tematycznym zakresem naboru i wpisywać się w cel szczegółowy I.3 oraz przedsięwzięcie 8 Lokalnej Strategii Rozwoju.

Cel szczegółowy I.3:

WYKREOWANIE NOWEGO, SYSTEMU INFORMACJI I EDUKACJI O PRZEDGÓRZU, BAZUJĄCEGO NA HISTORII LUDZI, MIEJSC I WYDARZEŃ WRAZ Z PODNIESIENIEM ATRAKCYJNOŚCI OBSZARU.

Przedsięwzięciem 8:

PRZEDGÓRZAŃSKIE EDU-INFO. Ludzie – miejsca – wydarzenia.

Dodatkowym warunkiem przystąpienia do konkursu jest włączenie realizowanego przez beneficjenta projektu do Systemu Guide 24/24. System został stworzony przez Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” i udostępniany jest nieodpłatnie dla tworzących Szlak historii ludzi, miejsc i wydarzeń.

System zakłada minimalne warunki uczestnictwa beneficjentów. Należą do nich:

1. Dostarczenie krótkiego tekstu w określonym schemacie (maks. do 1800 znaków), opisującego zrealizowaną operację. Dodatkowo beneficjent może dostarczyć: filmy, nagrania dźwiękowe, mapy, archiwalia, pliki pdf i inne uzgodnione z administratorem materiały.

2. Dostarczenie nagrania dźwiękowego odpowiedniej jakości (od 2 do 4 minut), nagranego przez lektora lub dziennikarza radiowego w formacie mp3.

3. Zapewnienie miejsca, wykonanie i montaż nośnika fizycznego (np. tablicy wykonanej zgodnie z przygotowanym przez LGD manualem identyfikacji graficznej). W przypadku działań edukacyjnych, publikacji i innych form projektów „miękkich”, nie mających swojej reprezentacji w terenie, beneficjent powinien dostarczyć do systemu charakterystykę zrealizowanej operacji (opis, galerię dokumentującą działanie, filmy, nagrania dźwiękowe, mapy, archiwalia, pliki pdf, itp, ewentualnie inne materiały po uzgodnieniu z administratorem).

4. Beneficjent wybranej do finansowania operacji zobowiązany jest dostarczyć niezbędną do włączenia do systemu „Guide 24/24” część merytoryczną projektu nie później niż w dniu zakończenia realizacji zadania.

5. Beneficjent w trakcie realizacji zadania nie może zrezygnować z włączenia operacji do systemu, gdyż zmieni się wtedy cel operacji.

6. Koszty związane z oznakowaniem miejsca/obszaru wyżej wymienionym systemem podlegają refundacji, należy je zatem ująć w planie finansowym operacji, zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz opisie operacji.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”: Waryś 327A, 32-825 Borzęcin, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00.

Zainteresowanych pomocą w przygotowaniu wniosków zapraszamy na spotkania doradcze z ekspertami, które odbędą się w następujących terminach:

Waryś – Biuro LGD, Waryś 327 A

17.10.2013, godz. 10.00 – 13.45

07.11.2013, godz. 10.00 – 13.45

12.11.2013, godz. 14.00 – 18.45

Brzesko – Punkt Informacyjny LGD, pl. Kazimierza Wielkiego 8, p. 104

18.10.2013, godz. 9.00 – 12.45

05.11.2013, godz. 9.00 – 12.45

12.11.2013, godz. 9.00 – 12.45

Dębno – Punkt Informacyjny LGD, Urząd Gminy w Woli Dębińskiej.

18.10.2013, godz. 14.00 – 18.45

05.11.2013, godz. 14.00 – 18.45

Radłów – Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie, pl. Kościuszki 3

17.10.2013, godz. 14.30 – 18.15

07.11.2013, godz. 14.30 – 18.15

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button