Aktualności

Uchwalono stawki podatków na 2015 rok i wynagrodzenie wójta

Średnio o około 0,4% wzrosły stawki podatku od nieruchomości w gminie Borzęcin. Radni na sesji Rady Gminy  w dniu 10 grudnia uchwalili wysokość danin lokalnych, jak również ustalili wynagrodzenie wójta. Rada podjęła decyzję o obniżeniu ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok z kwoty 61,37 złotych do 50 złotych za decytonę. Tym samym stawka podatku rolnego wyniesie 125 złotych od hektara przeliczeniowego dla gruntów w gospodarstwie rolnym i 250 złotych od hektara pozostałych gruntów. Stawka podatku od środków transportowych pozostaje bez zmian.

Stawka podatku od nieruchomości dla budynków mieszkalnych na 2015 rok wyniesie 0,68 złotych od m² powierzchni użytkowej, dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 19,00 złotych za m² powierzchni użytkowej, dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 złotych za m², dla budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 złotych za m², dla budynków pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez opp – 3,52 złotych za m², od budowli – 2% ich wartości.

Stawka podatku od nieruchomości dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na 2015 rok wyniesie 0,86 złotych za m² powierzchni, dla gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,58 złotych za hektar powierzchni, dla gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie statutowej działalności pożytku publicznego przez opp – 0,19 złotych za m² powierzchni.

Decyzją Rady Gminy Borzęcin uchwalono wynagrodzenie wójta, które ustalone zostało na dotychczasowym poziomie za wyłączeniem dodatku za wieloletnią pracę, który w myśl obowiązujących przepisów wzrasta rokrocznie o 1% wynagrodzenia zasadniczego. Warto podkreślić, że pozostaje ono na niezmiennym poziomie od 2009 roku. W skład wynagrodzenia wójta wchodzą: wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5900 złotych, dodatek funkcyjny w wysokości 1900 złotych oraz dodatek specjalny i dodatek za wysługę lat. Wójt gminy Borzęcin pobiera miesięcznie z gminnej kasy wynagrodzenie w wysokości 8 tysięcy złotych netto.

Powiązane artykuły

Back to top button