Aktualności

Uchwalono stawki podatku śmieciowego w Gminie Borzęcin

Rada Gminy w Borzęcinie, na posiedzeniu w dniu 15 lutego br. uchwaliła stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dla celów ustalenia opłat wybrano dwie metody: iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty oraz od gospodarstwa domowego w zależności od ilości osób. Zgodnie z przyjętą bez głosu sprzeciwu uchwałą, mieszkańcy gminy Borzęcin zapłacą 6 złotych od osoby w przypadku zamieszkiwania na nieruchomości od 1 do 5 osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe oraz 36 złotych od gospodarstwa w przypadku zamieszkiwania na nieruchomości 6 i więcej osób we wspólnym gospodarstwie. Stawkę opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób nieselektywny, niezgodny z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borzęcin, uchwalono w wysokości 17 złotych za osobę miesięcznie. Odpady komunalne mokre będą odbierane z częstotliwością dwa razy w miesiącu.

Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która niebawem trafi do właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Termin jej złożenia ustalono na 30 kwietnia br.

Uchwalona, mieszana metoda opłaty jest elementem polityki prorodzinnej gminy, w której 571 gospodarstw zamieszkuje 6 i więcej osób. Dla nich bez względu na liczbę osób w gospodarstwie stawka będzie jednakowa i wynosić będzie 36 złotych miesięcznie od gospodarstwa – mówi wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak.

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borzęcin, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę gmina zapewni dwukrotny w miesiącu odbiór odpadów komunalnych mokrych oraz jednokrotny odbiór odpadów komunalnych suchych zebranych selektywnie, tj. papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal. Mieszkańcy będą również mogli dostarczyć odpady segregowane do punktu selektywnej zbiórki odpadów – wyjaśnia Krzysztof Kozioł, inspektor ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Borzęcinie. – Odpady ulegające biodegradacji odbierane będą w ramach tzw. wystawki przydomowej zgodnie z przyjętym harmonogramem. W podobny sposób będą odbierane odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyta odzież, opony, odpady niebezpieczne, z tym że częstotliwość ich odbioru przewidziano na 2 razy w roku. Zużyte baterie mieszkańcy będą mogli przekazywać do punktów zbiórki zorganizowanych w placówkach handlowych, szkołach, przedszkolach oraz w budynku urzędu gminy, a przeterminowane leki do punktów zbiórki w aptekach. Odbiorowi bezpośrednio od mieszkańców podlegać będą tylko te odpady, które zostaną wystawione przed posesję.

Obowiązek ponoszenia przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy opłat na rzecz gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje, zgodnie z zapisami ustawy, z dniem 1 lipca 2013 roku. W Gminie Borzęcin opłaty będą uiszczane w okresach dwumiesięcznych.

Powiązane artykuły

Back to top button