Aktualności

Wspierając lokalne inicjatywy od ponad dekady

Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” to Lokalna Grupa Działania (LGD) odpowiedzialna za realizację tzw. Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. LGD jest rodzajem partnerstwa, zrzeszającego przedstawicieli organizacji – z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego – oraz mieszkańców obszaru wyznaczonego granicą gmin członkowskich. Środki na realizację zapisów strategii pozyskiwane są z programu LEADER i rozdysponowane między beneficjentów (osoby fizyczne, stowarzyszenia, podmioty gospodarcze, urzędy itd.) z obszaru LGD, realizujących zadania zgodne z celami wspomnianej strategii. Wybór tych projektów odbywa się w ramach naborów wniosków. Dodatkowo Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” wdraża swoją Strategię poprzez realizację projektów własnych oraz projektów współpracy.

Nowy Rok – nowe szanse!

W kończącym się roku Stowarzyszenie pozyskało dodatkowe pieniądze w kwocie prawie 2 mln złotych. – W 2022 roku znajdą się fundusze zarówno dla przedsiębiorców – na rozwój już istniejących firm oraz dla wnioskodawców gotowych podjąć działalność gospodarczą. Przewidziano również środki na operacje niekomercyjne w zakresie infrastruktury, renowacji zabytków i wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury. Zależy nam na jak najszybszym ogłoszeniu naborów. Dociera do nas sporo osób zainteresowanych złożeniem wniosków i zdobyciem pieniędzy na realizację swoich wymarzonych przedsięwzięć – informuje Piotr Kania, prezes Kwartetu.

Wnioski złożone do biura LGD w Warysiu (gmina Borzęcin) podlegają ocenie formalnej i merytorycznej, stąd Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie powinni zapoznać się z tzw. lokalnymi kryteriami wyboru projektu oraz kryteriami zgodności z LSR, które są publikowane na stronie internetowej LGD.

Załóż własny biznes lub rozwiń go

Tworzenie nowych przedsiębiorstw jest priorytetem w strategii działania Kwartetu, szczególnie istotnym z punktu widzenia rozwoju obszaru. Już w lutym 2022 roku można będzie składać projekty na otwarcie firmy i nie trzeba być osobą bezrobotną, żeby ubiegać się o środki. Nie potrzebny jest również wkład własny. Dla przyszłych przedsiębiorców przewidziane jest bezzwrotne (przy właściwie zrealizowanym zadaniu) dofinansowanie w formie ryczałtu w wysokości 50 000 zł albo 70 000 zł. Łączna pula środków do rozdysponowania wynosi 600 tys. zł.

„Kwartet na Przedgórzu” nie zapomina również o istniejących firmach. Nabór na rozwój tych podmiotów przewidziano na marzec przyszłego roku, a dostępne środki wynoszą ponad 800 tys. zł. Wsparcie udzielane jest w formie refundacji w wysokości do 50% i warunkowane jest utworzeniem miejsca/miejsc pracy.

Infrastruktura dla mieszkańców

Analizując wyniki konsultacji społecznych, prowadzonych z mieszkańcami obszaru działania LGD „Kwartet na Przedgórzu”, dodatkowe środki planuje się także przeznaczyć na „Budowę i/lub modernizację niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej”. Nabór zaplanowano już w styczniu. – Do udziału w tym konkursie zapraszamy przede wszystkim jednostki sektora finansów publicznych, ale też podmioty wykonujące działalność gospodarczą czy organizacje pozarządowe. Również w styczniu przewidziano nabór na renowację zabytków – mówi Tomasz Gurgul, wiceprezes Stowarzyszenia.

Doposażenie w kulturze

Analizując realizację założeń lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020, LGD zaplanowała jeszcze dofinansowanie zadań z zakresu „Wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury”. To projekt grantowy, w ramach którego na pojedynczą operację można uzyskać pomoc w wysokości od 6 do 10 tysięcy złotych. Co ważne, Kwartet finansuje zadanie w 100%! Granty dedykowane są różnego rodzaju organizacjom pozarządowym, osobom prywatnym, instytucjom sektora finansów publicznych. Warto dodać, iż zakres tematyczny naboru to zachowanie dziedzictwa lokalnego. Oznacza to, że podmioty wnioskujące o dofinansowanie muszą wykazać się działalnością w tym zakresie.

Trochę podsumowania

W Polsce strategie rozwoju lokalnego finansowane ze środków PROW 2014-2020 są realizowane na obszarze 2 234 gmin, zamieszkanym przez 20 mln 126 tys. ludzi. Kwota środków PROW 2014-2020 przyznanych na realizację strategii wynosi łącznie ponad 793,9 mln euro. Do końca września 2021r. złożono łącznie 37 699 wniosków, podpisano 19 903 umów na łączną kwotę 2 mld 281,5 mln zł. Do 30 września 2021r. zrealizowano płatności na rzecz 15 202 nowych beneficjentów na łączną kwotę 1 mld 860 mln zł. Zakończono realizację 14 424 operacji, z tytułu których wypłacono 1 mld 664 mln zł.

Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” może pochwalić się podpisanymi umowami na łączną kwotę ponad 5,796 mln zł. Obecnie w trakcie realizacji znajdują się przedsięwzięcia na kwotę ponad 900 tys. zł. Aktualnie Stowarzyszenie realizuje dwa projekty grantowe, w ramach których dofinansowanie otrzyma 17 podmiotów. Wszystkie zadania grantowe odnoszą się do dziedzictwa lokalnego, promują obszar Przedgórza – lokalne produkty i usługi.

Oprócz tego Stowarzyszenie uczestniczy w 2 projektach współpracy. Od marca br., wspólnie z Nadwiślańską Grupą E.O.CENOMA, realizuje projekt pn. „Przedgórzańskie i Nadwiślańskie trasy – pętlami atrakcji turystycznych” POINT&PATH, mający na celu rozwój turystyki rowerowej oraz promocję obszaru i dziedzictwa lokalnego. – W ramach zadania wyznaczone zostały pętle rowerowe, stworzono mobilną aplikację, wydano mapy i przewodnik. W przyszłym roku wykonane zostaną album oraz filmy reklamowe – informuje Marek Kołdras, członek zarządu LGD.

W ramach drugiego projektu współpracy skupiono się na dziedzictwie kulinarnym. „Twoja kultura, moja kultura” to przedsięwzięcie gdzie 4 Lokalne Grupy Działania wymieniają się tradycjami kulinarnymi, sposobami na promocję i wykreowanie produktu lokalnego. Dzięki jego realizacji możliwym było zorganizowanie we wrześniu br. warsztatów kulinarnych w Pałacu Goetza, w których wzięło udział ponad 70 osób z 3 różnych województw. Na kolejny rok zaplanowano obóz kulinarny w Ciechocinku dla młodzieży ze szkół gastronomicznych oraz wizytę studyjną w Finlandii. Działania te stanowić będą platformę wymiany doświadczeń, w tym dobrych praktyk.

Tymczasem, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia członkowie Zarządu, Rady oraz pracownicy Biura Kwartetu przekazują serdeczne życzenia dla wszystkich Mieszkańców obszaru gmin Borzęcin, Brzesko, Dębno i Radłów, nade wszystko zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w nowym, 2022 roku! 

Zaglądaj na: www.kwartetnaprzedgorzu.pl

Powiązane artykuły

Back to top button