Aktualności

Wybrano władze Oddziału Gminnego ZOSP RP w Borzęcinie

Delegaci z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Borzęcin w trakcie gminnego zjazdu wybrali władze Oddziału Gminnego ZOSP RP w Borzęcinie na lata 2016-2020. Prezesem zarządu został ponownie druh Janusz Kwaśniak, którego w pracy wspierał będzie 10-osobowy zarząd. W jego skład weszli m.in. druh Józef Ciochoń – wiceprezes oraz druh Grzegorz Małek – komendant gminny OSP. Szefem komisji rewizyjnej został druh Mirosław Wilkosz. Zanim wybrano nowe władze, Janusz Kwaśniak, dotychczasowy prezes zarządu, złożył sprawozdanie z minionych 5 lat. Przypomniał zadania zrealizowane w trakcie mijającej kadencji, podsumował działania druhów zarówno te dotyczące ochrony życia, zdrowia i mienia oraz te związane z pracą na rzecz rozwoju społeczno-kulturalnego mieszkańców gminy Borzęcin. Po zsumowaniu kwot, wartość wszystkich wydatków z budżetu gminy na jednostki OSP w latach 2011 – 2015 wyniosła 4 152 919 złotych, co w podziale na lata daje średnią roczną 830 tysięcy 584 złote. – Nie byłoby tak dobrego czasu dla strażaków w gminie Borzęcin, gdyby nie osoba wójta gminy, a jednocześnie prezesa zarządu oddziału gminnego, druha Janusza Kwaśniaka. Chylę czoła i bardzo dziękuję za to, co w ciągu tych ostatnich 5 lat udało się zrobić dla straży i strażaków – mówił Grzegorz Małek, komendant gminny OSP.

Oprócz podsumowań, nie mogło zabraknąć też okolicznościowych podziękowań, które dla wszystkich druhen i druhów z gminy Borzęcin, na ręce prezesów poszczególnych jednostek wręczyli wójt Janusz Kwaśniak, komendant Grzegorz Małek oraz dyrektor GOK Piotr Kania. Wyrazy wdzięczności przekazano także członkom dotychczasowego zarządu i przewodniczącemu komisji rewizyjnej oraz zaproszonym na uroczystość gościom: prezesowi Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzesku druhowi Marianowi Zalewskiemu oraz komendantowi powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku st. bryg. mgr inż. Dariuszowi Pęcakowi, którego reprezentował zastępca komendanta, Piotr Strojny.

 

Zebranie rozpoczęto od odśpiewania hymnu państwowego. Następnie sprawozdanie z działalności w kadencji 2011-2016 złożył druh Janusz Kwaśniak, dotychczasowy prezes zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Borzęcinie. Ustępujący zarząd odbył w latach 2011-2016 średnio po 5 posiedzeń w trakcie roku. – Tematem spotkań były sprawy związane z zakupem sprzętu i umundurowania strażaków, przydziałem sprzętu dla jednostek, remontem, modernizacją i budową remiz, opracowaniem budżetu gminy w zakresie potrzeb OSP, szkoleniami i badaniami lekarskimi dla ratowników, wdrażaniem nowych przepisów, kampaniami sprawozdawczymi i sprawozdawczo – wyborczymi w OSP, organizacją zawodów, imprez i strażackich uroczystości, udziałem w uroczystościach państwowych, kościelnych i lokalnych organizowanych przez Urząd Gminy i jednostki podległe, w tym Gminny Ośrodek Kultury oraz parafie z terenu gminy, opiniowaniem wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i korporacyjnych, nadaniem odznak za wysługę lat oraz inne związane z funkcjonowaniem jednostek – informował Janusz Kwaśniak.

Każda z działających jednostek dysponuje strażnicą, która wyposażona jest w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy. Sześć jednostek OSP dysponuje dwunastoma samochodami – jeden ciężki, 5 średnich, 6 lekkich. Na stanie jednostek znajdują się  wysokowydajna pompa powodziowa, 10 pomp szlamowych, 6 motopomp, 6 motopomp pływających, pompa głębinowa, 3 narzędzia HOOLIGAN, zestaw hydrauliczny HOLMATRO i walizka medyczna, 4 zestawy PSP R1, 6 aparatów tlenowych, łódź Jacek, 9 pił do drewna, 2 do betonu, 7 agregatów prądotwórczych. Ponadto kombinezony gumowe i specjalne m.in. na szerszenie, radiostacje stacjonarne, przenośne i samochodowe. W każdej jednostce na terenie gminy funkcjonuje system selektywnego wywoływania. Druhowie są odpowiednio umundurowani i wyposażeni. Jak przyznają sami strażacy coraz lepsze wyposażenie to w dużej mierze efekt inwestycji, jakie poczynili lokalni samorządowcy: radni rady gminy z przewodniczącym Czesławem Małkiem oraz wójt Janusz Kwaśniak, który łączy funkcję w samorządzie z funkcją prezesa Oddziału Zarządu Gminnego ZOSP RP w Borzęcinie. – To połączenie sprawia, że o wiele łatwiej jest nam artykułować swoje potrzeby. Z wójtem widujemy się bardzo często w urzędzie, dodatkowo uczestniczy w organizowanych w jednostkach walnych zebraniach, podczas których szczegółowo informujemy o wszystkich naszych problemach i planach. Dużo łatwiej nam wtedy wnioskować o niezbędne zakupy sprzętu i wyposażenia – mówią druhowie.

Podczas zebrania zwrócono także uwagę na stany osobowe jednostek i wyszkolenie strażaków. – W 2011 roku stan przeszkolenia druhów ochotników nie był imponujący. Uprawnionych do działań ratowniczych było 53 druhów, a w zakresie ratownictwa medycznego 4. Dlatego w trakcie kadencji na wyszkolenie w jednostkach położyliśmy szczególny nacisk. Dziś uprawnionych do działań ratowniczych jest ponad 100 druhów, 48 druhów ukończyło szkolenie podstawowe strażaka cz.I, 18- cz.II, 36 jednoetapowo, 16 ukończyło szkolenie szeregowców. W zakresie ratownictwa technicznego kurs ukończyło 25 druhów, na kierowców konserwatorów – 8, dowódców – 9, naczelników – 5, szkolenie pierwszej pomocy – 16, a z zakresu kierowania ruchem 1 osoba – informował prezes Kwaśniak.

Obecnie na terenie gminy Borzęcin działa 6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: w Bielczy, Borzęcinie Dolnym, w Borzęcinie Górnym, Jagniówce, Łękach i Przyborowie, w tym jedna z nich w Borzęcinie Górnym funkcjonuje w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Jednostki te zrzeszają w swoich szeregach łącznie 230 druhen i druhów w tym: 175 członków czynnych, 16 wspierających (honorowych) i 39 w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych. W latach 2011 – 2015 jednostki wyjeżdżały do akcji 470 razy. W statystyce 183 wyjazdy stanowią miejscowe zagrożenia, 253 – pożary, 34 – wypadki. Druhowie nie tylko uczestniczą w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ale też czynnie angażują się w życie społeczno-kulturalne poszczególnych miejscowości i gminy. Korzystając z własnej bazy organizują zabawy taneczne, konkursy i imprezy okolicznościowe, w tym Dzień Strażaka. Biorą udział w zabezpieczeniu organizowanych imprez o charakterze lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim m.in. Święta Grzyba, Dni Gminy Borzęcin, Rajdów Off Road i Rally Sprint, wyścigu Tour de Pologne, jak również w uroczystościach parafialnych i państwowych. W zakresie ratownictwa medycznego wspomagają lokalne kluby sportowe. W ramach działalności statutowej wkładają ogrom pracy społecznej w utrzymanie gotowości bojowej, sprzętu znajdującego się na stanie jednostek, budynków remiz i ich otoczenia. Uczestniczą również w organizowanych na terenie gminy ćwiczeniach. Jedną z form sprawdzenia gotowości bojowej są organizowane rok rocznie Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze, w których biorą udział wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Borzęcin. Zachętą jest pula nagród, która w poszczególnych latach kształtowała się od 11 do 15 tysięcy złotych. Warto wspomnieć, że w zawodach przeprowadzonych w latach 2011 – 2015 w kategorii seniorów czterokrotnie zwyciężała OSP Borzęcin Dolny, jednokrotnie Bielcza.

Prezes Kwaśniak ma świadomość, że choć wiele udało się zrobić w latach 2011-2016, to jeszcze pozostaje sporo do zrobienia. – Owszem, zawsze można powiedzieć, że można by więcej, ale trzeba też pamiętać, że rozwój jednostek to składowa wielu czynników, z których podstawę stanowi czynnik ludzki. Dużym utrudnieniem w tym zakresie jest migracja mieszkańców za pracą. To powoduje, że w jednostkach występują problemy kadrowe. Nadzieją, jest młodzież, która w przypadku gminy Borzęcin coraz chętniej garnie się w strażackie szeregi.

Podczas zebrania przedstawiono także plany na najbliższa przyszłość. W Borzęcinie Górnym przygotowano projekt rozbudowy obiektu dla którego w 2015 roku uzyskano pozwolenie na budowę, dzięki czemu po realizacji inwestycji jednostka funkcjonująca w KSRG uzyska dwa nowe stanowiska garażowe, salę wielofunkcyjną z zapleczem i salę szkoleniową oraz nowe zaplecze sanitarne. Obok remizy pojawi się plac z małą architekturą, zielenią i miejscami parkingowymi przylegający do projektowanego budynku. Wartość kosztorysowa realizowanego zadania zamyka się kwotą 2 milionów 700 tysięcy złotych.

Projekt rozbudowy i przebudowy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej przygotowano także w Borzęcinie Dolnym. Tutaj, dzięki zaangażowaniu miejscowych druhów z prezesem Grzegorzem Małkiem na czele, uregulowano stan prawny obiektu i przekazano nieruchomość w darowiźnie na rzecz gminy Borzęcin co dało asumpt do przeprowadzenia prac projektowych i uzyskania pozwolenia na budowę. Opracowany dla OSP Borzęcin Dolny projekt zakłada przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku, dzięki czemu zwiększy się jego powierzchnia użytkowa z istniejących 298 m2 do 780 m2, a więc blisko trzykrotnie. W wyniku realizacji zadania powstaną 2 garaże na samochody bojowe wraz z zapleczem socjalno – technicznym dla OSP, świetlica Ośrodka Kultury z wyjściem na ogród, w którym zlokalizowana będzie część rekreacyjno – wypoczynkowa oraz sala wielofunkcyjna wraz zapleczem kuchennym i sanitarnym. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a teren uzyska nowe zagospodarowanie w postaci małej architektury i zieleni wraz z ogrodzeniem. Wartość kosztorysowa realizowanego zadania zamyka się kwotą blisko 3 milionów złotych.

Prowadzone są również działania związane z uregulowaniem stanu prawnego remizy OSP w Jagniówce, gdzie zostanie przygotowany projekt budowy nowego obiektu służącego druhom ochotnikom i jako Dom Wiejski społeczności wsi.

Kończąc swoje wystąpienie prezes Janusz Kwaśniak złożył podziękowania. – W pierwszej kolejności chcę podziękować Druhom Ochotnikom za społeczną służbę, za czuwanie na straży życia i mienia ludzkiego, pełne poświęcenie i zaangażowanie w utrzymaniu gotowości bojowej oraz w realizacji wspólnych społeczno – kulturalnych przedsięwzięć. Dziękuję Zarządowi Oddziału Gminnego i Komisji Rewizyjnej, za ogrom wykonanej pracy, wiele cennych i wartościowych inicjatyw i twórczą, efektywną współpracę. Szczególne słowa podziękowania kieruję do Komendanta Oddziału Gminnego druha Grzegorza Małka, za społeczną, pełną dynamizmu i determinacji pracę, pełną gotowość i koordynację zarówno w zakresie bojowym, jak i innych prowadzonych działań i akcji. Na ręce przewodniczącego Rady Gminy składam podziękowania dla samorządu Gminy Borzęcin, który chętnie wspiera działalność druhów ochotników. Dziękuję Zarządowi Oddziału Powiatowego ZOSP RP z druhem Marianem Zalewskim na czele oraz Komendzie Powiatowej PSP w Brzesku, z reprezentującym ją na dzisiejszym Zjeździe zastępcą Komendanta Powiatowego, starszym brygadierem mgr. inż. Piotrem Strojnym za wszelkie wsparcie i niezbędną pomoc w utrzymaniu gotowości bojowej i prowadzeniu statutowej działalności OSP w gminie Borzęcin. Sympatykom pożarnictwa, dyrektorom podległych gminie jednostek, a szczególnie Piotrowi Kania – dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury, podległym mi pracownikom, którzy merytorycznie odpowiadali za współpracę i koordynację OSP w upływającej kadencji: Pani Joannie Żurek i Małgorzacie Kaczmarczyk, sponsorom jednostek i wszystkim wspierającym ruch strażacki mieszkańcom serdecznie dziękuję…

W dalszej części zebrania druhowie wybrali składy osobowe poszczególnych organów.  Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP  RP w Borzęcinie został Janusz Kwaśniak, a wiceprezesem Józef Ciochoń. Funkcję Komendanta Gminnego sprawował będzie nadal Grzegorz Małek. Sekretarzem został Paweł Oleksyk, a skarbnikiem Jan Curyło. Skład prezydium zarządu uzupełnia Józef Wąsik. Funkcję członka zarządu sprawują: Marek Maklas, Szczepan Pudełko, Łukasz Kornaś i Marcin Knapik. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Mirosław Wilkosz, jego zastępcą Piotr Małek, a sekretarzem Mateusz Maklas. Zebrani wybrali także Janusza Kwaśniaka i Grzegorza Małka jako przedstawicieli do zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzesku.

(pio)

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button