Aktualności

Zagrożenie pożarowe – Policja informuje i przestrzega

Utrzymujące się od wielu dni bardzo wysokie temperatury powietrza w połączeniu z brakiem opadów generują duże zagrożenie pożarami, zarówno w lasach, jak też na polach uprawnych. Część pożarów powstaje w wyniku zaprószenia ognia, część to tzw. „efekt soczewki” – pozostawiona butelka kumuluje promienie słoneczne, inicjując zapłon suchej ściółki.

Policja solidarnie ze strażakami od wielu lat apeluje o ostrożność w obchodzeniu się z ogniem. Niezależnie od olbrzymich strat w środowisku, pożary niosą realne niebezpieczeństwo dla ludzi. Dym może ograniczać widoczność na szlakach komunikacyjnych, w skrajnych przypadkach przyczyniając się do zaistnienia wypadków drogowych. Niekontrolowany, podsycany wiatrem ogień może łatwo przenieść się na zabudowania czy tereny leśne, powodując duże straty. Ogień może być niebezpieczny także dla osób, które go wzniecają – w przeszłości zdarzały się przypadki śmierci ludzi wskutek działania płomieni lub dymu.

Nieostrożne obchodzenie się z ogniem zostało w polskim prawie potraktowane jako czyn zabroniony; szeroko traktuje o tym artykuł 82 kodeksu wykroczeń. Inne przepisy karne zawarte zostały np. w ustawie o ochronie przyrody. Za nieprzestrzeganie zakazów określonych w przepisach przewidziano kary: aresztu, grzywny lub nagany. Jeżeli wskutek niewłaściwego obchodzenia się z ogniem doszłoby do poważnych strat, kwalifikacja prawna czynu może być inna (przestępstwo); wówczas grożąca kara będzie znacząco wyższa.

Przypominamy – zabronione jest m.in.:

  • rozniecanie ognia na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich, poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi,
  • wypalanie traw, słomy lub pozostałości roślinnych na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania,
  • zostawianie małoletniego do lat 7 w okolicznościach, w których istnieje prawdopodobieństwo wzniecenia przez niego pożaru,
  • wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.

 nadkom. Jarosław Dudek

Powiązane artykuły

Back to top button