Aktualności

Zbliża się termin naboru wniosków na najem mieszkań w Łękach na Osiedlu budowanym w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej 

Już 26 września w Gminie Borzęcin rozpocznie się nabór wniosków na najem mieszkań w Łękach. W ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej powstanie tam 26 budynków, w których dostępne będą 2 i 3 pokojowe mieszkania (M2 – 46 m2, M3 – 62 m2).

Nabór potrwa do 21 października br.

Przypominamy, że najemcą lokalu może zostać wnioskodawca, który spełnia ustawowe kryteria określone w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych oraz w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, to jest:

 • w dniu objęcia lokalu, ani on ani osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie miejscowości Łęki, jednakże w przypadku posiadania przez wskazane osoby tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego poza miejscowością Łęki, wnioskodawca może zostać najemcą lokalu tylko jeżeli zmiana jego miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez wnioskodawcę lub inną osobę z gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów SIM, w których znajduje się lokal;
 • średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego, w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego nie przekroczy wartości określonych w art. 7a ust. 1 ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych oraz w art. 30 ust. 1. pkt 2a ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Kryterium dochodowe określane będzie na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, określającego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach za ubiegły rok. Wg aktualnego obwieszczenia dot. przeciętnych wynagrodzeń w 2020 r., dochody gospodarstw domowych uprawniających do zawarcia umowy najmu nie mogą przekroczyć w przypadku gospodarstwa:

 • 1-osobowego – 75% x 5186,34 zł x 1,2 (współczynnik) = 4 667,71 zł
 • 2-osobowego – 105% x 5186,34 zł x 1,2 (współczynnik) = 6 534,79 zł
 • 3-osobowego – 145% x 5186,34 zł x 1,2 (współczynnik) = 9 024,23 zł
 • 4-osobowego – 170% x 5186,34 zł x 1,2 (współczynnik) = 10 580, 13 zł
 • 5-osobowego – (170%+35% za kolejną osobę) x 5186,34 zł x 1,2 (współczynnik) = 12 758,40 zł.

Wskazane powyżej kryteria są ustawowe, a ich spełnienie jest niezbędne do zawarcia umowy najmu. Należy je odróżnić od przedstawionych poniżej dodatkowych kryteriów pierwszeństwa naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego określonych przez Radę Gminy Borzęcin:

 1. Kryterium pierwszeństwa jest posiadanie przez najemcę wkładu oszczędnościowego gromadzonego na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe, którego imienny dowód stanowi książeczka mieszkaniowa wystawiona do dnia 23 października 1990 r. Kryterium temu przyznaje się następującą liczbę punktów – 3 punkty.
 2. W skład gospodarstwa domowego, na dzień złożenia wniosku, a także na każdym etapie naboru, nie wchodzi osoba, która jest właścicielem lub współwłaścicielem w udziale wynoszącym co najmniej ½ budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, a także nie przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego – 5 punktów.
 3. Wnioskodawcą jest osoba pełnoletnia, która na dzień złożenia wniosku nie przekroczyła 40. roku życia – 5 punktów.
 4. Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku ukończył 65 lat – 3 punkty.
 5. W skład gospodarstwa domowego, na dzień złożenia wniosku, wchodzi dziecko najemcy do 18. roku życia w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 615 z późn. zm.) – 2 punkty za każde dziecko.
 6. W skład gospodarstwa domowego, na dzień złożenia wniosku, wchodzi osoba samotnie wychowująca dziecko w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 615 z późn. zm.) – 2 punkty.
 7. Osoba do 16. roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.) – 2 punkty.
 8. Osoba powyżej 16. roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.) – 3 punkty.
 9. W skład gospodarstwa domowego wchodzi osoba, która jest zatrudniona na terenie Gminy Borzęcin, a miejscem zamieszkania tej osoby nie jest teren Gminy Borzęcin – 2 punkty.
 10. W skład gospodarstwa domowego wchodzi osoba, która zamieszkuje i jest zatrudniona na terenie Gminy Borzęcin – 4 punkty.
 11. W skład gospodarstwa domowego wchodzi osoba, która rozlicza się z podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym, któremu podlega Gmina Borzęcin i w deklaracji podatkowej za 2021 rok wskazała Gminę Borzęcin jako miejsce zamieszkania – 5 punktów.
 12. Wnioskodawca nie zamieszkuje na terenie Gminy Borzęcin oraz deklaruje, że zamierza zmienić miejsce zamieszkania w celu podjęcia pracy na ternie Gminy Borzęcin – 3 punkty.
 13. Osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego ma status repatrianta – 2 punkty.
 14. Najemca był właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego lub przysługiwało mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem był lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, lecz wskutek działania żywiołu lub siły wyższej utracił ten budynek lub lokal na terenie Gminy Borzęcin – 5 punktów.

Wypełniony wniosek wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami, potwierdzającymi spełnianie kryteriów kwalifikacji, powinien zostać złożony w Urzędzie Gminy Borzęcin, Borzęcin 583g, 32-825 Borzęcin.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 14 684 63 70 wew. 20 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Borzęcinie – w poniedziałki od godziny 8:00  do 17:00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątki od godziny 7:30 do 14:30 oraz na stronie internetowej Spółki SIM Małopolska Sp. z o.o.

(https://simmalopolska.pl/inwestycja/inwestycja-gmina-borzecin/).

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button