Aktualności

Zrealizowano projekty wymiany kotłów

Gmina Borzęcin zakończyła realizację projektów związanych z wymianą kotłów w gospodarstwach indywidualnych pn.: „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatu brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” oraz „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W ramach realizowanego programu w poddziałaniu 4.4.2 (kotły gazowe) wymieniono 80 kotłów, a w poddziałaniu 4.4.3 (kotły na paliwo stałe) 49 kotłów, w tym: 27 na węgiel i 22 na biomasę (pellet, drewno). Łączna wartość dotacji wypłaconej z budżetu gminy Borzęcin mieszkańcom wyniosła 1 milion 417 tysięcy 163,27 złotych.

„Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatu brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Gmina Borzęcin dla tego działania pozyskała dofinansowanie w łącznej kwocie 1 miliona 43 tysięcy 88,65 złotych, z czego 1 milion 32 tysiące 640 złotych na wymianę kotłów i modernizację instalacji. Pozostałe środki w wysokości 10 tysięcy 448,65 złotych zostały przeznaczone na promocję projektu. W ramach działania wymieniono 80 źródeł ciepła i zmodernizowano 80 instalacji wewnętrznych (wykorzystano pełną dostępną pulę kotłów do wymiany). Maksymalna kwota dofinansowania do jednego kotła (na gaz lub biomasę) wynosiła 8 tysięcy złotych oraz dodatkowo maksymalnie do 6 tysięcy złotych dofinansowania na budowę instalacji wewnętrznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania nowego urządzenia grzewczego. Łączna wartość wypłaconych mieszkańcom w tym działaniu dotacji wyniosła 1 milion 20 tysięcy 193,79 złote i została w całości pokryta z pozyskanego dofinansowania.

Wymagany okres trwałości projektu wynosi 5 lat. W tym czasie zakłada się monitoring prawidłowej eksploatacji instalacji grzewczej. Planuje się minimum jedną wizytę u każdego beneficjenta ostatecznego.

Realizację projektu zakończono w 2021 roku. Aktualnie trwają prace związane z jego rozliczeniem.

„Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Gmina Borzęcin dla tego działania pozyskała dofinansowanie w łącznej kwocie 439 tysięcy 272,48 złotych, z czego 428 tysięcy 700 złotych na wymianę kotłów i modernizację instalacji. Pozostałe środki w wysokości 10 tysięcy 572,48 złotych przeznaczone zostały na promocję projektu. W ramach działania wymieniono 49 źródeł ciepła (pełna dostępna pula wynosiła 50 szt.), w tym 27 kotłów na węgiel, 10 na drewno i 12 na pellet. Maksymalna kwota dofinansowania do jednego kotła (na węgiel, drewno lub pellet) wynosiła 8 tysięcy złotych oraz dodatkowo maksymalnie do 1 tysiąca złotych na dofinansowanie instalacji wewnętrznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania urządzenia grzewczego. Łączna wartość wypłaconych mieszkańcom w tym działaniu dotacji wyniosła 396 tysięcy 969,48 złotych i została w całości pokryta z pozyskanego z dofinansowania.

Wymagany okres trwałości projektu wynosi 5 lat. W tym czasie zakłada się monitoring prawidłowej eksploatacji instalacji grzewczej. Planuje się minimum jedną wizytę u każdego beneficjenta ostatecznego.

Realizację projektu zakończono w 2021 roku. Aktualnie trwają prace związane z jego rozliczeniem.

[tell]

Powiązane artykuły

Back to top button