Aktualności

Edukacyjny projekt gminy Brzesko

Gmina Brzesko prowadzi projekt w ramach systemowego projektu POKL 9.1.2- Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.” pod nazwą „Złap szansę – wyrównanie dysproporcji edukacyjnych oraz poprawa jakości kształcenia w ramach indywidualizacji nauczania w Szkołach Podstawowych w Gminie Brzesko”, który jest realizowany w 10 szkołach podstawowych gminy (za wyjątkiem PSP w Szczepanowie).

Wartość projektu wynosi 469 tys. zł i jest w całości finansowana ze środków zewnętrznych.

Podpisano 62 umowy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia dodatkowe na łączną kwotę ok. 150 tys. zł

Pozostała kwota przeznaczona jest na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół.

W ramach projektu od października’12 do maja’13 odbędzie się łącznie 3030 godzin dodatkowych zajęć dla 514 uczniów.

Zajęcia  podzielone są  na dwie grupy rodzajowe:

WYRÓWNAWCZE:

– Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonymi ryzykiem dysleksji

– Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

– Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy

– Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej

– Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy

ROZWIJAJĄCE

– Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów – EDUKACJA TEATRALNA

– Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów – MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZE

– Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów – PLASTYKA


Powiązane artykuły

Back to top button