Aktualności

U nas, w gminie konsultujemy!

Jak mówić by ludzie nas słuchali? Jak pytać, by obywatele odpowiadali? Co zrobić, żeby zachęcić mieszkańców do aktywnego udziału w procesie podejmowania decyzji publicznych? Te i podobne zagadnienia poznawali pracownicy Urzędu Gminy Dębno, mający do czynienia z konsultacjami społecznymi, podczas szkolenia pt. „Partycypacja publiczna w teorii i praktyce”. Szkolenie prowadzone było w ramach projektu „U nas, w gminie konsultujemy! Partycypacja obywatelska poprzez konsultacje społeczne”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Gminę Dębno i Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce. Celem szkoleń było podniesienie świadomości w zakresie procesów uczestnictwa obywateli w podejmowaniu decyzji publicznych

Pierwszego dnia szkolenia uczestnicy koncentrowali się wokół zagadnienia partycypacji publicznej w teorii i praktyce oraz barier jakie utrudniają zaangażowanie obywateli w procesie podejmowania decyzji publicznych. Uczestnicy zdefiniowali pojęcie „partycypacja publiczna” jako „uzgadnianie stanowisk”, „współudział”, „uczestnictwo w podejmowaniu decyzji”, itp. Do barier w angażowaniu obywateli zaliczyli m.in. niechęć do jakichkolwiek zmian, duży nakład pracy, obojętność społeczną, postawę roszczeniową. Wyciągnięte zostały też wnioski, że proces konsultacji społecznych stanowi wartość zarówno dla sprawujących władzę, jak i mieszkańców, oraz że jest okazją do pobudzenia kreatywności, ustalenia priorytetów, budowania pozytywnego wizerunku władzy, aktywizacji społecznej i dowartościowania każdej ze stron.

Drugi dzień szkolenia poświęcony był tematyce komunikacji z otoczeniem oraz technikom organizowania partycypacji obywatelskiej. Omówione zostały czynniki składające się na efektywne komunikowanie się z otoczeniem oraz zasady organizowania spotkań angażujących obywateli. Ostatnia część zajęć poświęcona była analizie najpopularniejszych technik partycypacji publicznej. W opinii uczestników szkolenia najciekawszymi technikami okazały się spacer badawczy i kawiarenka obywatelska.

Ostatni dzień szkolenia miał charakter warsztatowy. Uczestnicy opracowali plan konsultacji społecznych procesu edukacji 6-latków w 10 szkołach Gminy Dębno.

Celem projektu „U nas, w gminie konsultujemy! Partycypacja obywatelska poprzez konsultacje społeczne” jest wzmocnienie w Gminie Dębno procesów współdecydowania i współkształtowania polityk lokalnych przez Urząd Gminy, 13 jednostek pomocniczych oraz 16 organizacji pozarządowych poprzez nabycie nawyku stosowania mechanizmów konsultacyjnych. W ramach projektu przewidziano: 2 szkolenia („Partycypacja publiczna w teorii i praktyce”, „Organizacja i metodologia konsultacji społecznych”), wizytę studyjną, indywidualne i grupowe doradztwo w obszarze narzędzi i technik konsultacji społecznych oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych.

 

Powiązane artykuły

Back to top button