Aktualności

XVIII Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w kręglach Memoriał Franciszka Czesława Klinika

Zapraszamy wszystkich kręglarzy na XVIII Otwarte Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w kręglach – Memoriał Fr. Czesława Klinika, które odbędą się w sobotę, 25 listopada 2017 r. na kręgielni klasycznej przy ulicy Browarnej 13a.

Program zawodów:

– godz.   8:30   – eliminacje dzieci i młodzieży

– godz. 12:00   – otwarcie Mistrzostw

– godz. 12:15   – turniej VIP-ów

– godz. 12:45   – eliminacje seniorów

– godz. 16:00   – finał seniorów

– godz. 17:45   – zakończenie turnieju

Regulamin

XVIII Otwartych Mistrzostw Małopolskiego TKKF w kręglach

–   Memoriał Fr. Czesława Klinika

================================================================

 

I. Cel :

 

       1. Celem jest popularyzacja gry w kręgle i rozwój kręglarstwa jako sportu

         dla każdego .

       2. Wyłonienie mistrzów Małopolskiego TKKF.

 

II.     Organizator :

 

       Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Zarząd Wojewódzki w Krakowie.

 

III.   Współorganizator :

 

       Ognisko TKKF „Sokół” w Brzesku

       BOSiR w Brzesku

 

IV. Partnerzy :

 

     Województwo Małopolskie

    

V. Partnerzy medialni :

 

       Kurier Małopolskiego TKKF

      

 

VI.   Miejsce, termin i program :

 

       1. Turniej zostanie przeprowadzony na kręgielni BOSiR w Brzesku

           przy ul. Browarnej 13 a.

           Charakterystyka kręgielni : 4 – torowa , automaty „Pauly” ,

           rynny zerowe.

     2. Termin turnieju : 25 listopad 2017 r. / sobota /

     3. Program:

          – godz. 8;30 – eliminacje dzieci i młodzieży

           – godz. 12:00   – otwarcie Mistrzostw

            – godz. 12;15   – turniej VIP-ów

            – godz. 12;45   – eliminacje seniorów

           – godz. 16;00   – finał seniorów

           – godz. 17;45   – zakończenie turnieju

 

VII.   Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:

 

  1. 1.W turnieju mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy bez podziału na

   amatorów i czynnych zawodników .

 

      2. Obowiązkiem dzieci i młodzieży do lat 18 jest dostarczenie pisemnego
         oświadczenia (zgody obojga rodziców, lub opiekuna prawnego) na

         formularzu zał. nr 1. W przypadku zgłoszeń grupowych należy  

         wypełnić formularz zał. nr 2.

 

     3. Zawodnicy startujący w kategorii seniorów w dniu turnieju na liście

           startowej własnoręcznym podpisem potwierdzają akceptację regulaminu.

 

     4. Jako wpisowe ustalono kwotę :

 

           – 12 zł – KATEGORIA SENIOR/KA

   –  5 zł – KATEGORIE DZIECI I MŁODZIEŻY

 

          płatne na rzecz Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF

           w dniu 25. XI.2017 r. bezpośrednio u organizatora.

 

       5. Zgłoszenia należy kierować do Biura Zarządu Małopolskiego TKKF 31-138

           Kraków, ul. Lenartowicza 14, mail: tkkf@tkkf.com lub Ogniska TKKF „Sokół”

           Brzesko 32-800, ul. Browarna 13 a, mail: marekserwin@tlen.pl

           Ostateczne zgłoszenia można składać bezpośrednio w dniu 25.11.2017 r. na  kręgielni.

 

VIII. System rozgrywek :

 

.    1. W turnieju obowiązują przepisy Polskiego Związku Kręglarskiego.

 

    2. Uczestnicy turnieju startować będą w następujących kategoriach wieko-

        wych :

           – dziewczynki/chłopcy (ur. po 01.07.2006)

           – młodziczka / młodzik (ur. 01.07.2003 – 30.06.2006)

          – juniorka mł. / junior mł. (ur. 01.07.1999 – 30.06.2003)

           – juniorka / junior (ur. 01.07.1994 – 30.06.1999)

           – seniorka / senior (ur. przed 01.07.1994)

 

    

     3. Klasyfikacja prowadzona będzie indywidualnie we wszystkich kategoriach

           wiekowych . Wprowadza się dodatkową klasyfikację dla dziewczynek i chłopców

           z Gminy Szczurowa.

 

       4. W eliminacjach:

           – w kategoriach wiekowych dzieci i młodzieży zawodnicy oddają

           po 40 rzutów do pełnych (po 10 na każdym torze).

            – w kategorii wiekowej seniorów zawodnicy oddają 60 rzutów do pełnych (po 15

           na każdym torze).

 

       5. Mistrzowie w kategoriach wiekowych dzieci i młodzieży wyłonieni zostaną na

           podstawie wyników eliminacyjnych.

 

       6. W kategorii seniorów zostanie rozegrany finał:

            – kobiety – 4 najlepsze zawodniczki po eliminacjach ilość rzutów 60

            (15 na jednym torze)

            – mężczyźni – 8 najlepszych zawodników po eliminacjach ilość rzutów 60

            (15 na jednym torze)

           – o zajętym miejscu decyduje suma punktów z dwóch startów (eliminacji
   i finału ) a gdy jest równa ilość punktów , decyduje w kolejności ilość

           rzutów nieprawidłowych „dziur” , następnie ilość „dziewiątek” i dalej kolej-

           no „ósemek” itd.

 

       7. W Memoriale im. Czesława Klinika zostanie rozegrany turniej VIP-ów po 5 rzutów
   do pełnych na każdym torze (20 rzutów).

    

IX.   Nagrody :

 

       1. W klasyfikacji indywidualnej seniorów kobiet i mężczyzn za zajęcie:

              – I miejsca –   puchar , medal i dyplom

              – II i III miejsca – medal i dyplom

              – IV – VI miejsca – dyplom

 

       2. W kategoriach wiekowych dzieci i młodzieży za zajęcie I – III miejsca –statuetki,        medale i dyplomy .

    

       3.W turnieju VIP-ów za pierwsze miejsce zostanie wręczony puchar, medal i

           dyplom

           Za II i III miejsca : medale i dyplomy.

 

 

X.   Sprawy finansowe :

 

         1. Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywa organizator .

         2. Koszty dojazdu i wyżywienia pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.        

 

 

XI. Badania lekarskie i ubezpieczenie :

 

  1. 1.Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w turnieju kręglarskim co potwierdzają swoim podpisem na liście startowej.

 

2. Organizator ubezpiecza uczestników turnieju od następstw nieszczęśliwych

     wypadków/ NNW /, każdy uczestnik może się dodatkowo ubezpieczyć na swój

     koszt od NNW.

 

XII.   Organizatorzy – Sędziowie :

 

       Organizatorzy :

 

         – Karol Oleksy             –         ZW MTKKF

         – Tadeusz Kowalczyk         –       ZW MTKKF

         – Marek Serwin                    –        TKKF „Sokół”

      

       Sędziowie :

 

        – Bogumił Kulka                 –       Sędzia Główny                    

         – Katarzyna Oleksy             –       Sędzia Sekretarz

 

 

 

XIII.   Uwagi końcowe :

 

  1. 1.Uczestników Mistrzostw obowiązują zasady „fair play„.

 

  1. 2.W turnieju obowiązuje strój i obuwie sportowe.

 

         3.   Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku

               użytkowania sprzętu do gry niezgodnie z regulaminem.

 

         4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje

             zawodników powstałe w trakcie turnieju.

 

         5. Za rzeczy pozostawione bez opieki organizator nie odpowiada.

 

         6. Za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, nie ponosi on

             Odpowiedzialności.

 

7. Uczestnicy podpisując listę startową akceptują poniższą klauzulę:

  • Zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, relacje z wydarzenia z moją osobą mogą być wykorzystane przez Organizatora, prasę, radio, telewizję
    i internet.
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego wizerunku przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883) i Art. 81. UstPrAut.

         8. Uczestnicy Mistrzostw mają obowiązek zapoznać się

           z niniejszym regulaminem.

         9.   Wszystkie sprawy sporne wynikłe podczas Mistrzostw rozstrzyga Komisja

               Odwoławcza składająca się z przedstawicieli organizatora i sędziego

               głównego Mistrzostw.

 

      10.   Protesty można składać   tylko w czasie turnieju na ręce Sędziego

               Głównego, wpłacając tytułem kaucji 50 zł ( pięćdziesiąt zł ).

               W przypadku uznania protestu , kaucja zostanie zwrócona  

             zainteresowanej stronie , w przeciwnym razie przepada na rzecz

             Organizatora.

 

       11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

 

       12.   Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora i

               Sędziego Głównego turnieju.

 

                                                                                                Zarząd Wojewódzki

                                                                                           Małopolskiego   T K K F

                                                                                                      w Krakowie

Powiązane artykuły

Back to top button