Aktualności

Absolutorium i wotum zaufania dla wójta Kwaśniaka

Po raz 25 z kolei, wójt gminy Janusz Kwaśniak otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Borzęcin za poprzedzający rok. Głosowanie nad absolutorium poprzedziło przedstawienie przez wójta raportu o stanie gminy za 2022 rok, debata nad raportem oraz udzielenie wójtowi wotum zaufania. Radni zapoznali się również z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Borzęcin, opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.

Budżet gminy Borzęcin na 2022 rok zamknął się po stronie dochodów kwotą 53 301 492,31 złotych oraz po stronie wydatków kwotą 48 629 253,64 złotych. W wyniku realizacji budżetu wypracowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 672 238,67 złotych. Zadłużenie gminy Borzęcin na dzień 31 grudnia ubiegłego roku wynosiło 20 950 000 złotych, co stanowi 39,3 % dochodów gminy Borzęcin.

Najwyższą pozycję po stronie wydatków stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie – 14 049 459,52 złotych, pomoc społeczną – 6 631 571,41 złotych i rodzinę – 6 325 785,82 złotych.

Powyższe dane obrazują dobry stan finansów gminy Borzęcin – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. – Warto podkreślić rosnącą liczbę inwestycji oraz aktywność gminy w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. Na inwestycje w 2022 roku wydatkowano 4 611 013,94 złotych, a w trakcie ubiegłego roku pozyskano do budżetu dodatkową kwotę ponad 15 milionów 100 tysięcy złotych, co w zestawieniu ze środkami pozyskanymi rok wcześniej tj. w 2021 roku w wysokości ponad 24 milionów 200 tysięcy złotych, daje nam blisko 40 milionów złotych w ciągu dwóch ostatnich lat budżetowych. Ta wyjątkowa i trzeba powiedzieć rekordowa w historii skuteczność w pozyskiwaniu środków z programów i funduszy krajowych oraz Unii Europejskiej skutkuje szerokim frontem robót inwestycyjnych realizowanych w bieżącym roku budżetowym – przybliża wójt Kwaśniak.

Gmina Borzęcin została w 2022 roku dostrzeżona w prowadzonych rankingach uzyskując tytuł Lidera Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych w kategorii gmin wiejskich w Rankingu Gmin prowadzonym przez Unię Miasteczek Polskich za ponadprzeciętną skuteczność w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania w latach 2020-2021. Działania samorządu znalazły również uwidocznienie w najbardziej prestiżowym Rankingu Samorządu dziennika Rzeczpospolita, który w prowadzonym zestawieniu, opartym m.in. na danych finansowych sklasyfikował gminę Borzęcin na 96 miejscu w kraju wśród 1523 gmin wiejskich w Polsce, czyli w tzw. „Złotej Setce” Samorządów.

W swoim wystąpieniu wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak wskazał na niekorzystne dane demograficzne.

Mimo dynamicznego rozwoju budownictwa jednorodzinnego, pozytywnego trendu związanego z zakupem działek budowlanych w gminie Borzęcin przez osoby z zewnątrz i powstawaniu nowej zabudowy, od 2019 roku zauważalna jest niekorzystna relacja liczby urodzeń w stosunku do liczby zgonów. I tak w 2019 roku urodziło się 74 dzieci, zmarło 97 osób, w 2020 roku urodziły się 64 dzieci, zmarło 109 osób, w 2021 roku urodziło się 78 osób, zmarły 122 osoby, w 2022 roku urodziły się 82 osoby, zmarło 90 osób. To niekorzystny trend występujący w wielu gminach w regionie. Na koniec 2022 roku gminę Borzęcin zamieszkiwało 8184 osoby – informuje wójt Kwaśniak.

Rok 2022 nie był rokiem łatwym – informował gospodarz gminy. Wysoka inflacja, w tym wzrost kosztów energii i gazu, płacy minimalnej, produktów i usług, powodował ciągle rosnące wydatki bieżące, przy malejących wpływach z udziału w podatku dochodowym PIT od osób fizycznych i prawnych. – Dzięki właściwej polityce gospodarowania środkami finansowymi prowadzonej przez jednostki organizacyjne gminy i instytucje, uporaliśmy się i z tym problemem, bez uszczerbku dla realizowanych zadań – podsumował wójt.

Na każdej płaszczyźnie działalności samorządu potrzebna jest wspólna praca i zaangażowanie poszczególnych referatów Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych i instytucji – mówił gospodarz gminy. – I za tę pracę, która ma bezpośrednie przełożenie na codzienną jakość życia Mieszkańców Wszystkim Dziękuję. Dziękuję radnym Rady Gminy za merytoryczną współpracę i zgodę na realizację proponowanych zadań, a Mieszkańcom za zaufanie i każdą cenną radę.

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button