Ogłoszenia

Do wynajęcia lokal na kawiarenkę w RCKB

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku zwana dalej Biblioteką w imieniu, której działa Dyrektor, ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na najem lokalu użytkowego położonego w budynku Regionalnego Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Brzesku przy Placu Targowym 10 z przeznaczeniem na kawiarnię.
1. Lokal położony jest na parterze obiektu Regionalnego Centrum Kulturalno – Bibliotecznego. Lokal składa się z czterech pomieszczeń: kawiarni, zaplecza przeznaczonego na kuchnię, magazynu oraz pomieszczenia sanitarnego dla personelu o łącznej powierzchni 71 m2. Jest wyposażony w przyłącz wodno – kanalizacyjny, energię elektryczną oraz centralne ogrzewanie wspólnie z całym obiektem.
2. Lokal jest przeznaczony na prowadzenie kawiarni bez możliwości zmiany jego przeznaczenia.
3. Przedmiotowy lokal przeznaczono do najmu na czas nieoznaczony.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30.01.2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku przy Placu Targowym 10 w sali nr 101 (I piętro).
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub organizacje nieposiadające osobowości prawnej, które wniosą wadium w terminie i w sposób podany w niniejszym ogłoszeniu.
2. Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1,0 m2 wynosi 8,00 zł brutto.
3. Czynsz będzie płatny miesięcznie. Termin płatności czynszu ustala się do 10. dnia każdego miesiąca z góry w okresie objętym umową najmu.
4. Uczestnik , który wygra przetarg zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do wpłaty kaucji w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Kaucja zostanie zwrócona Najemcy po rozwiązaniu Umowy najmu.
5. Sposób rozliczenia opłat za poszczególne media określono w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora PiMBP w Brzesku Nr 11/2013 z dnia 20 listopada 2013 r.
6. Czynsz za najem lokalu podlega corocznej waloryzacji dokonywanej z początkiem każdego roku kalendarzowego począwszy od 2015 roku w wysokości określonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni opublikowanym przez Prezesa GUS.
Wadium w wysokości 1.704,00 zł należy wnieść w pieniądzu na rachunek Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku nr: 45 8591 0007 0100 0901 9480 0001 najpóźniej do dnia 29.01.2014 r. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeżeli najpóźniej we wskazanym terminie, zostanie uznany rachunek bankowy Biblioteki na kwotę wadium.
Uczestnicy przystępujący do przetargu są zobowiązani do przedłożenia dowodu wniesienia wadium oraz oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu (regulaminem przetargu, projektem umowy najmu oraz zarządzeniem Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 11/2013 z dnia 20 listopada 2013r.). Dowód wniesienia wadium oraz oświadczenie należy złożyć przed przetargiem w siedzibie Biblioteki przy Placu Targowym 10 (sekretariat I piętro).
Z regulaminem oraz projektem umowy najmu można zapoznać się w sekretariacie Biblioteki na I piętrze w godz. od 8.00 do 15.00 lub na stronie internetowej www.bibliotekabrzesko.pl.
Wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu oraz w przypadku odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu. Uczestnicy przetargu powinni wskazać nr rachunku, na który należy zwrócić wadium.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet czynszu za najem lokalu.
Uczestnik jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu w terminie do dnia 06.02.2014 r., po uprzednim uregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za 3 pełne miesiące – według stawki wylicytowanej w przetargu.
W przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie lub nie uiszczenia należności na poczet czynszu, wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi.
Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie odrębną umowę z Dyrektorem Biblioteki o sposobie płatności za używanie wody, energii elektrycznej oraz za odbiór ścieków (Stosownie do wyposażenia lokalu opisanego w załączniku nr 1 do zarządzenia Dyrektora PiMBP nr 11/2013 z dnia 20.11.2013 r.)
Biblioteka zastrzega się prawo odwołania przetargu.
Bliższe informacje udzielane są w sekretariacie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku, tel. 14 66 312 02.
Lokal można oglądać w godzinach 8.00– 15.00 po uprzednim uzgodnieniu z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Brzesku.

Powiązane artykuły

Back to top button