Aktualności

Gminny zjazd strażaków ochotników z Borzęcina

Już po raz trzeci, decyzją delegatów Zjazdu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Borzęcinie, druh Janusz Kwaśniak został wybrany prezesem Zarządu Oddziału Gminnego i pokieruje działaniami straży pożarnych przez najbliższe 5 lat. Skład jedenastoosobowego zarządu, w którego kompetencjach są wszelkie sprawy związane z koordynowaniem działań OSP na terenie gminy Borzęcin, uzupełnili druhowie ze wszystkich sześciu jednostek. Wiceprezesem wybrano druha Tomasza Siuduta, komendantem gminnym został druh Grzegorz Małek, skarbnikiem druh Szczepan Pudełko, sekretarzem druh Paweł Oleksyk, członkiem Prezydium druh Krzysztof Wojas. W skład zarządu weszli także: druhna Aleksandra Grucela oraz druhowie: Dawid Czernek, Mateusz Szafraniec, Sebastian Ślósarz oraz Marek Maklas. Wybrano komisję rewizyjną oraz delegatów na Zjazd Oddziału  Powiatowego ZOSP RP w Brzesku. Desygnowano dwóch przedstawicieli z gminy Borzęcin do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP: druha Janusza Kwaśniaka i druha Grzegorza Małka.

Wybory poprzedziło obszerne sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Borzęcinie za okres 2016-2021. Prezes Kwaśniak przypomniał działania inwestycyjne zrealizowane w trakcie mijającej kadencji, podsumował pracę druhów zarówno w obszarze ochrony życia, zdrowia i mienia oraz te związane z pracą na rzecz rozwoju społeczno-kulturalnego mieszkańców gminy Borzęcin. Podziękował wszystkim zaangażowanym w działalność jednostek i wspomagającym ich rozwój. Minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy odeszli na wieczną służbę.

Wśród zaproszonych gości powitano posłów na Sejm RP: Józefę Szczurek-Żelazko oraz Stanisława Bukowca, reprezentujących powiatowe władze strażackie: prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzesku druha Mariana Zalewskiego i komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku bryg. mgr inż. Janusza Poterę, Powiatowego Kapelana Strażaków – ks. Grzegorza Srokę oraz przedstawicieli miejscowego samorządu – przewodniczącego rady gminy Czesława Małka, zastępcę wójta Tadeusza Żurka i dyrektora GOK Piotra Kanię. W zjeździe uczestniczyli delegaci ze wszystkich jednostek OSP z terenu gminy.

Działalność w kadencji 2016-2021

Zgodnie z danymi przytoczonymi w przedstawionym sprawozdaniu, prawie dwustu strażaków w gminie funkcjonuje w ramach 6 jednostek. Są to: OSP Borzęcin Dolny, OSP Bielcza, OSP Łęki, OSP Przyborów i OSP Jagniówka oraz OSP Borzęcin Górny (w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym). Zrzeszają w swoich szeregach – łącznie z Młodzieżowymi Drużynami Pożarniczymi – zarówno mężczyzn, jak i kobiety. W latach 2016-2021 jednostki OSP wyjeżdżały do akcji 651 razy, z czego pożary stanowiły niespełna 27%. Najwięcej interwencji mieli druhowie z Borzęcina Górnego – 284 i Przyborowa – 130.

Prezentując przygotowane szczegółowo dane statystyczne prezes Kwaśniak zwrócił uwagę, że zadania druhów nie ograniczają się tylko do akcji ratowniczo-gaśniczych, ale gotowi są do wszelkich działań związanych z bezpieczeństwem gminy i jej mieszkańców. – W czasie pandemii OSP współpracują z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie, Starostwem Powiatowym w Brzesku i  Urzędem Gminy Borzęcin. Od marca 2020 roku angażują się w akcje mające na celu przeciwdziałanie rozpowszechnianiu się wirusa SARS-CoV-2, np. dezynfekcję placów zabaw, wiat przystankowych i ławek, przedsięwzięcia informacyjne dotyczące Covid-19 oraz dystrybuowanie maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy. Strażacy biorą też udział w akcjach mających na celu dostarczenie żywności do mieszkańców, poprzez rozładunek towaru oraz dystrybucję paczek żywnościowych do osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych – przypominał Janusz Kwaśniak.

Druhowie czynnie angażują się w życie społeczno-kulturalne poszczególnych miejscowości i gminy. Aktywnie współpracują z władzami samorządowymi, Gminnym Ośrodkiem Kultury, zespołami szkół, parafiami, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i innymi organizacjami. Jednostki współuczestniczą w organizacji imprez kulturalnych, sportowych, rozrywkowych oraz wspierają święta o charakterze religijnym i patriotycznym. Organizowane Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze są okazją do sprawdzenia przygotowania bojowego i kondycyjnego oraz zaangażowania strażaków, pokazu wyszkolenia i wzajemnej rywalizacji.

Strażacy ogrom pracy społecznej wkładają w utrzymanie gotowości bojowej, sprzętu znajdującego się na stanie jednostek, budynków remiz i ich otoczenia. Uczestniczą również w organizowanych na terenie gminy ćwiczeniach. W sprawozdawczym okresie przeprowadzono je kilkakrotnie. Warto wymienić wieloszczeblowe ćwiczenie pn. „Gryf 2016” mające na celu doskonalenie współdziałania służb i systemu kierowania realizacją zadań obronnych z elementami zarządzania kryzysowego w warunkach działań terrorystycznych, zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny. W 2019 roku strażacy poprawiali swoje umiejętności w zakresie prowadzenia działań przeciwpowodziowych, w tym uszczelnianiu betonowego wału szandorami, przepompowaniu rozlewiska wodnego za wał powodziowy i ratowaniu tonącego. We wrześniu 2021 przeprowadzono ćwiczenia epizodyczne pk. BIAŁA-21. Stanowiły one okazję do wymiany informacji, doświadczeń, a także sprawdzenia procedury aktywacji sił i środków Wojska Polskiego oraz Wojska Obrony Terytorialnej w sytuacji kryzysowej. Miesiąc później ponownie doskonalono umiejętności z zakresu zapobiegania, zwalczania i likwidowania skutków powodzi.

Warto przypomnieć, że na stanie jednostek OSP z terenu gminy Borzęcin znajduje się: 1 ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy, 6 samochodów średnich (w tym zakupiony przy współfinansowaniu ze środków europejskich w 2017 roku za kwotę ponad 367 tys. złotych fabrycznie nowy pojazd VOLVO 3/16 – 4×4), 6 samochodów lekkich (w tym Ford Transit GLB 0,2/4 zakupiony w 2016 roku za kwotę 30 tys. złotych oraz nabyty w 2019 roku za kwotę ponad 130 tys. złotych, nowoczesny CITROEN JUMPER 2.0 HDI, 110 KM z siedmioosobową kabiną dla załogi i potrzebnym ekwipunkiem). Na wyposażeniu jest także pojazd specjalny – nowy Quad Polaris SpotsMan 570 eps o wartości 56,3 tys. złotych, który trafił na stan OSP w Borzęcinie Dolnym dzięki wsparciu środków z Funduszu Sprawiedliwości i budżetu gminy. Ponadto jednostki dysponują: łodzią do ratownictwa wodnego, specjalistycznym namiotem do działań ratowniczych, wysokowydajną pompą powodziową, 2 zestawami hydraulicznymi do ratownictwa technicznego, 6 zestawami ratowniczymi PSP R1, 7 jednofazowymi agregatami prądotwórczymi i jednym trójfazowym.

Na działalność jednostek OSP z terenu gminy Borzęcin przeznaczono w latach 2016-2021 roku kwotę 4 milionów 652 tysięcy 199 złotych, więcej o 2 miliony 496 tysięcy 401 złotych w porównaniu do funduszy z okresu 2011-2016 roku.

Wydatki bieżące na działalność jednostek OSP wyniosły 1 milion 61 tysięcy 523 złote. – Te wydatki związane są z wyposażeniem, utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym m.in.: z zakupami, remontami i przeglądami sprzętu, bieżącym utrzymaniem remiz, dostawą energii elektrycznej, gazu, wody do budynków OSP, zakupem paliw i materiałów eksploatacyjnych do samochodów strażackich, ubezpieczeniem pojazdów i członków OSP, badaniami okresowymi pojazdów, profilaktycznymi strażaków i psychologicznymi kierowców, wypłatą wynagrodzenia dla kierowców – konserwatorów, wypłatą ekwiwalentów za udział w akcjach i szkoleniach i przeglądami sprzętu pożarniczego – wyjaśniał Janusz Kwaśniak.

Jedną z największych, realizowanych inwestycji była rozbudowa i przebudowa Remizy OSP w Borzęcinie Górnym na potrzeby Budynku Wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem przylegającej działki. Kubatura budynku powiększyła się ponad 2,5 krotnie. Wydłużono istniejący budynek o część zawierającą: na parterze garaż dla dwóch samochodów bojowych straży pożarnej, na piętrze salę wielofunkcyjną z zapleczem, a na poddaszu salę szkoleniową. Przebudowywana część zyskała zewnętrzny podnośnik panoramiczny dla osób niepełnosprawnych. Zlikwidowane zostały bariery architektoniczne wewnątrz budynku. Na parterze wykonano zaplecze sanitarne, a na piętrze i poddaszu nowe węzły sanitarne. Obok budynku powstał plac z małą architekturą, zielenią i miejscami parkingowymi. Łączny koszt inwestycji realizowanej przy wsparciu środków europejskich, rządowych i budżetu gminy (prace budowlane + wyposażenie) zamknął się kwotą 2 522 981 zł.

Korzystając z obecności parlamentarzystów: Józefy Szczurek-Żelazko i Stanisława Bukowca prezes Kwaśniak podziękował za owocną współpracę i nieocenioną pomoc w pozyskaniu środków finansowych dla OSP z terenu gminy Borzęcin. Wyrazy wdzięczności skierował także w stronę nieobecnych: wojewody małopolskiego – Łukasza Kmity, wicemarszałka województwa małopolskiego – Łukasza Smółki, posła na Sejm RP – Piotra Saka, a także wicewojewody małopolskiego – Ryszarda Pagacza. Symboliczne podziękowania za współpracę i wsparcie działalności strażaków odebrali także prezes Zarządu Oddziału Powiatowego druh Marian Zalewski oraz komendant powiatowy brygadier Janusz Potera.

Nie zabrakło podziękowań dla komendanta gminnego OSP w Borzęcinie – druha Grzegorza Małka, ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego i jego członków. Docenieni zostali drobnymi upominkami i wielkimi brawami strażacy zasłużeni – druh Jan Curyło – wieloletni prezes OSP Bielcza oraz nieobecny druh Józef Wąsik – były prezes OSP w Łękach. Wyrazy uznania przekazane zostały dla  druhen i druhów ze wszystkich jednostek OSP.

Z rąk Komendanta Gminnego OSP w Borzęcinie Grzegorza Małka okolicznościowy grawer odebrał Janusz Kwaśniak – prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Borzęcinie, a zarazem wójt gminy Borzęcin. – W imieniu swoim oraz wszystkich druhów i druhen chcę złożyć serdeczne podziękowania za tę kolejną kadencję, w której razem wiele osiągnęliśmy, za wszelkie podejmowane przedsięwzięcia i inicjatywy na rzecz OSP. Dziękuję, za to, że strażacy zawsze mogą na Pana liczyć! – mówił Małek. Za dobrą współpracę podziękowano także Radzie Gminy Borzęcin na ręce przewodniczącego Czesława Małka, zastępcy wójta Tadeuszowi Żurkowi i dyrektorowi ośrodka kultury Piotrowi Kani.

Minutą ciszy uhonorowano druhów, którzy zmarli w kadencji 2016 – 2021. Byli to: z OSP Borzęcin Górny – druhowie: Stanisław Rogóż, Stanisław Siudut oraz Andrzej Badowski, z OSP Borzęcin Dolny – druhowie: Eugeniusz Szatkowski i Wacław Knap, z OSP Jagniówka – druh Józef Maklas, z OSP Łęki – druhowie: Stanisław Urbaś, Eugeniusz Bryk i Mariusz Burnat.

Docenić pracę strażaka

Przed głosowaniem dotyczącym udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału Gminnego ZOSP RP w Borzęcinie, głos zabrali zaproszeni goście. Była wiceminister zdrowia, poseł na Sejm RP Józefa Szczurek-Żelazko podkreślała ważną rolę strażaków ochotników w budowaniu poczucia bezpieczeństwa lokalnego. Przybliżyła procedowaną w Sejmie ustawę dotyczącą funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. – Założeniem tej ustawy jest uregulowanie w sposób formalno-prawny działalności OSP, oczywiście zachowując ich społeczny charakter, niezależność i rolę, jaką pełnią. Szereg wprowadzanych zmian na pewno ułatwi funkcjonowanie jednostek. Znajdzie się m.in. zapis dający prawo do dodatku emerytalnego w wysokości 200 zł dla każdego druha, który 25 lat służył w OSP i dla druhny z 20-letnim stażem służby. Zagwarantowane zostaną środki na sukcesywne szkolenia. W ustawie znajdują się także kwestie odszkodowawcze w związku z prowadzonymi przez strażaków działaniami ratowniczymi, które niejednokrotnie obarczone są dużym ryzykiem.

Jak dodała, odpowiednie zapisy i środki finansowe na wspieranie Ochotniczych Straży Pożarnych znajdują się także w programie modernizacji służb mundurowych. Poseł Szczurek-Żelazko podziękowała strażakom za ich trud i zaangażowanie nie tylko w akcje ratowniczo-gaśnicze, ale i życie społeczne gminy.  – Uczycie młodych, w jaki sposób należy wspierać wspólnotę lokalną. To bardzo cenne w czasach, kiedy jest taki duży deficyt, jeżeli chodzi o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu patriotycznym. Wy odgrywacie w tym procesie niezwykle ważną rolę.

Poseł Stanisław Bukowiec – strażak z 30-letnim stażem – przyznał, że bardzo docenia działalności miejscowych druhów. – Wasze zaangażowanie robi wrażenie. Ze statystyk wynika, że coraz rzadziej wyjeżdżacie do akcji gaśniczych, częściej są to inne zdarzenia, szczególnie podtopienia, powodzie, zdarzenia związane z katastrofami klimatycznymi i Wy jesteście zawsze na miejscu, tutaj gdzie potrzebują Was bliscy, sąsiedzi. Dziękuję samorządowi – panu wójtowi i radzie gminy za wszelkie wsparcie udzielane OSP. Ponad 4 miliony złotych na działalność bieżącą jednostek to potężna kwota, która pokazuje, że bezpieczeństwo mieszkańców jest przez samorząd gminy Borzęcin stawiane na jednym z najważniejszych miejsc.

Nawiązał także do planowanych zmian ustawy o OSP. – Rzeczywiście takie prace trwają i w tym projekcie jest wiele zapisów, o które od lat starali się strażacy, starał się Związek OSP. Są jednak obawy co do zbyt wielkiej ingerencji w działalność poszczególnych jednostek i podporządkowania ich Państwowej Straży Pożarnej. Będziemy nad tym jeszcze pracować – dodał poseł.

Wiele ciepłych słów pod adresem strażaków z Borzęcina padło z ust prezesa zarządu powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzesku, druha Mariana Zalewskiego. – Podsumowujecie działalność prawie sześcioletnią i trzeba powiedzieć, że był to bardzo trudny okres szczególnie ostatnio, gdzie pandemia zmuszała wiele jednostek do działań, które nie były spotykane  dotychczas, a z tego co wiem spisaliście się idealnie. Dziękuję za dbałość o remizy, sprzęt i utrzymanie gotowości bojowej, w tym szczególnie udział w szkoleniach.  Wyjazd do akcji kogoś, kto nie jest przeszkolony i nie ma odpowiedniego sprzętu, jest bardzo niebezpieczny. Cieszy szczególnie przyjmowanie młodzieży i pań do działalności oraz dbałość o seniorów. Młodzi ludzie w wielu przypadkach nabywają pewnych zasad dopiero w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Zdarza się, że w domu nie zawsze słuchają rodziców, tak jak trzeba słuchać w OSP. A gdy już się zakorzenią w jednostce to naprawdę są ludźmi obowiązkowymi i potrafią myśleć nie tylko kategoriami własnych interesów, ale niosą pomocy innym.

Prezes Zalewski podkreślił ogromną rolę samorządu gminnego, który w niełatwym czasie potrafił znaleźć pieniądze na ważne inwestycje, wyposażenie jednostek i bieżące utrzymanie gotowości bojowej. Zwracał także na to uwagę komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Janusz Potera gratulując jednocześnie wszelkich dokonań w sprawozdawczym okresie.

Reprezentujący Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie dyrektor Piotr Kania podziękował za ogromne zaangażowanie druhów – ochotników ze wszystkich jednostek w gminie – w zabezpieczenie imprez kulturalnych.  – Nigdy nie odmówiliście nam pomocy, zarówno przy tych imprezach, które sami organizowaliśmy, jaki i tych współorganizowanych z Wami. Chylę za to czoła. Sztandarowe imprezy gminy Borzęcin, takie jak: Borzęckie Święto Grzyba, Małopolski Festiwal Muzyki Rozrywkowej, Dni Gminy Borzęcin gromadzą kilkunastotysięczną widownię i stanowią niebagatelne wyzwanie logistyczne w zakresie zabezpieczenia parkingów, zastępczej organizacji ruchu i terenu imprezy. Z tego zadania strażacy ochotnicy wywiązują się znakomicie, często kosztem wolnego czasu, a nawet zdrowia. Współpracujemy także podczas imprez sportowych – Borzęciński Tytan Run, Borzęcińska Dycha, wydarzeń patriotycznych i wielu innych, podczas których niejednokrotnie zabezpieczacie oprawę i porządek. Mam nadzieję, że przez następne lata nadal będziecie pełnić swoją służbę na rzecz społeczności z dumą i zadowoleniem, a nasza współpraca będzie się dalej dobrze układała.

Powiatowy Kapelan Strażaków – ks. Grzegorz Sroka zwrócił uwagę, że choć z uznaniem patrzy się na wszelkie inwestycje i wydatki ponoszone na rzecz jednostek OSP, to jednak najważniejszy jest czynnik ludzki. – Strażacy to są dobrzy ludzie, dlatego, że ciągle się dzielą swoim czasem, zdolnościami, czasem swoich rodzin, będąc wciąż gotowymi na niesienie pomocy bliźniemu. Za to wszystko należy się wielki szacunek i podziękowanie.

Sam będąc czynnym strażakiem, z zadowoleniem odniósł się do słów parlamentarzystów, którzy w ostatnich latach poświęcają większą uwagę strażakom i ich problemom. Polecił także bezpieczeństwo wszystkich strażaków i ich rodzin opiece świętego Floriana.

Absolutorium i nowe wybory

Po dyskusji – jednogłośnie – przegłosowano wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującym władzom. Na kolejne 5 lat zatwierdzono Zarząd Oddziału Gminnego, kandydatów na delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego i wybrano Komisję Rewizyjną. Poddano pod głosowanie projekty uchwał przedstawione przez Przewodniczącego Zjazdu, w tym uchwałę programową. Wszystkie uchwały podjęto w głosowaniu jawnym.

                Na zakończenie o planach na rozpoczynającą się kadencję wspomniał wybrany po raz trzeci na Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego – druh Janusz Kwaśniak. Zaakcentował potrzebę zakupu kolejnego, nowoczesnego sprzętu do jednostek, w tym nowych wozów strażackich. Zwrócił się o pomoc w tym zakresie do poseł Józefy Szczurek – Żelazko i posła Stanisława Bukowca. Wyraził także nadzieję na pomoc płynącą z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego i Wojewody Małopolskiego. Przypomniał o planowanej na lata 2022-2023 modernizacji budynku remizy OSP w Borzęcinie Dolnym, dzięki czemu zwiększy się jego powierzchnia użytkowa z istniejących 298 m2 do 780 m2, a więc blisko trzykrotnie. Samorząd na ten cel pozyskał część środków finansowych. Koszt inwestycji wg bieżących kosztorysów to kwota około 6 milionów 200 tysięcy złotych. To kolejna inwestycja, dzięki której powstanie obiekt na potrzeby strażaków i mieszkańców sołectwa, tak długo oczekiwany przez jednych i drugich.

(pio)

Powiązane artykuły

Back to top button