Aktualności

Komunikat !

W związku z obfitymi opadami śniegu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku zwraca się z prośbą i przypomina o podstawowych obowiązkach spoczywających na właścicielach, zarządcach i administratorach obiektów budowlanych i terenów, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom tych obiektów, poprzez bieżące usuwanie śniegu i lodu z dachów obiektów oraz utrzymywanie dróg pożarowych i dostępu do hydrantów zewnętrznych przeciwpożarowych, w sposób zapewniający skuteczne prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych.
Zgodnie z prawem budowlanym właściciel lub zarządca nieruchomości są zobowiązani zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, takich jak m. in. intensywne opady atmosferyczne (w tym opady śniegu), w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
Kwestie związane z usuwaniem śniegu i lodu z dachów obiektów budowlanych reguluje szczegółowo ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 6/06 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 29 stycznia 2006 r. w sprawie nakazu usuwania śniegu i lodu z dachów obiektów budowlanych, w którym w § 1 czytamy:
1. Nakazuje się właścicielom, posiadaczom, zarządcom i administratorom obiektów budowlanych usytuowanych na terenie województwa małopolskiego bieżące usuwanie z dachów tych obiektów śniegu i lodu.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1, winny być wykonywane w terminach zapewniających stałe bezpieczeństwo obiektów budowlanych oraz stałe bezpieczeństwo ludzi i mienia.
UWAGA: Kto nie wykonuje nakazu opisanego w § 1 cytowanego rozporządzenia, podlega karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

Powiązane artykuły

Back to top button