Aktualności

Nauczyciele Zespołu Szkół w Bielczy w programie Erasmus+

Od 1 stycznia 2014 roku został uruchomiony nowy program Erasmus+. W konkursie 2014 o dofinansowanie w ramach akcji „Mobilność kadry edukacji szkolnej” ubiegało się 521 placówek oświatowych, z czego wparcie otrzymało 118 szkół. Dobrze napisany projekt zaowocował wysoką punktacją, pod względem przyznanych punktów ZS w Bielczy zajął 11 miejsce. Założeniem projektu „Mobilni nauczyciele – innowacyjna szkoła- aktywni uczniowie” jest podniesienie kompetencji językowych nauczycieli oraz zdobycie wiedzy niezbędnej do modyfikacji programów nauczania, czego następstwem będzie powstanie trzech klas pilotażowych, w których nauka odbywać się będzie w systemie CLIL. Koordynatorem projektu realizowanego przez Zespół Szkół w Bielczy jest nauczyciel języka angielskiego Pani Katarzyna Chamioło. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu czterech nauczycieli wyjedzie do Wielkiej Brytanii w celu odbycia szkoleń językowych i językowo–metodycznych. Dyrektor będzie natomiast miał okazję przyjrzeć się metodom nauczania i zarządzania w typowej angielskiej szkole.

Dużym atutem uczestników szkoleń jest to, iż każdy z nich posiada uprawnienia do nauczania kilku przedmiotów, a zatem szkoląc jedynie pięciu nauczycieli możliwe będzie utworzenie minimum trzech klas pilotażowych we wszystkich trzech etapach edukacyjnych (klasa pierwsza i czwarta szkoły podstawowej oraz klasa pierwsza gimnazjum) i częściowe prowadzenie każdej lekcji z wykorzystaniem języka angielskiego na większości przedmiotów w tych klasach (CLIL). Obserwacja brytyjskiego systemu edukacji pozwoli dyrektorowi na usprawnienie procesów zachodzących w szkole, lepsze zarządzanie kadrą i pełniejsze wykorzystanie możliwości programu Erasmus+.

Wdrażanie zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego, opracowanie projektu współpracy międzynarodowej i mobilności zagranicznych uczniów oraz promowanie nowatorskich działań i inicjatyw europejskich stanowią realną szansę rozwoju szkoły. Realizacja trwającego 24 miesiące projektu nie tylko poprawi umiejętności językowe i przygotowanie metodyczne nauczycieli, ale przede wszystkim pozwoli im otworzyć się na nowe możliwości, nawiązać znajomości z nauczycielami z innych krajów oraz zdobyć wiedzę niezbędną do przygotowania projektów mających na celu mobilność uczniów. Bez wątpienia, nauczanie w systemie CLIL wzbogaci ofertę Zespołu Szkół w Bielczy dla potencjalnych partnerów wymiany oraz pozwoli uczniom opanować język obcy w stopniu komunikatywnym. Zapewnienie uczniom stałego kontaktu z językiem obcym na innych przedmiotach, regularny kontakt z rodzimymi użytkownikami języka, uczestnictwo w projektach i programach współpracy czy wymiany międzynarodowej oraz wzmocnienie warsztatu metodycznego i kompetencji językowych nauczycieli przyczynią się do stworzenia wizerunku szkoły jako miejsca, gdzie zdobywanie wiedzy w praktyczny sposób staje się przepustką do lepszego życia.

 Renata Woda

Powiązane artykuły

Back to top button