Aktualności

Nowy Rok – Stare Wyzwania

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod tym tytułem odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Borzęcinie konferencja prasowa, na której przedstawiono podsumowanie budżetu i pracy urzędu oraz jego plany na nowy 2012 rok.

Dochody gminy wciąż rosną
                                          2001r.    2003r.    2005r.      2007r.     2009r.     2011r.
dochody ogółem (w tys. zł)    10 153    11 247    13 081    16 513    21 840    33 972
dochody własne (w tys. zł)     3 058      3 850    3 517       4 558      6 131       7441

Wydatki budżetu gminy Borzęcin na rok 2011 zamknęły się kwotą 40 323 343 złotych. Największe nakłady poniesiono na następujące działy klasyfikacji budżetowej: transport i Łączność, oświata i wychowanie, pomoc społeczna, administracja publiczna, rolnictwo i łowiectwo oraz kultura fizyczna i sport.
Wydatki majątkowe (inwestycyjne) budżetu gminy Borzęcin na 2011 rok zamknęły się kwotą 19 626 230 złotych, co stanowi 48,67 % wydatków budżetu ogółem.

 W 2011 roku Urząd Gminy w Borzęcinie został laureatem prestiżowego międzynarodowego konkursu Eurocertyfikat 2011. Wyróżnienie przyznane w kategorii Dobrych Praktyk i i Usług potwierdza wdrożenie przepisów unijnych oraz spełnienie najwyższych wymagań i standardów pozwalających na otwartą konkurencję na arenie europejskiej. Eurocertyfikat jest gwarantem najlepszych praktyk i profesjonalnej obsługi.
 
W Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich gmina Borzęcin została sklasyfikowana na znakomitym 5 miejscu w kraju w kategorii gminy wiejskie za rok 2011.
 
W dniu 21 grudnia 2011 roku Rada Gminy Borzęcinie uchwaliła budżet na 2012 rok.
W stosunku do uchwały budżetowej sprzed roku budżet na 2012 rok przewiduje wyższe o 3 miliony 926 tysięcy złotych dochody, wyższe o 2 miliony 484 tysiące wydatki oraz większe o 1 milion 609 tysięcy złotych nakłady na gminne inwestycje. Kwoty te w trakcie roku budżetowego ulegną, podobnie jak to miało miejsce w trakcie roku 2011 zwiększeniu ze względu na pozyskane fundusze z zewnątrz, względem których zostaną podpisane kolejne umowy dotacyjne. Zakłada się, że wskaźnik wydatków na inwestycje przekroczy w 2012 roku 50% wydatków budżetu ogółem. 
Zaprezentowana została także sytuacja oświatowa gminy, która stanowi pieczę nad ośmioma placówkami: Zespół Szkół w Borzęcinie,  Zespół Szkół w Bielczy,  Zespół Szkół i Przedszkola w Przyborowie,  Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dolnym,  Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach,  Publiczne Przedszkole w Borzęcinie Górnym,  Publiczne Przedszkole w Borzęcinie Dolnym,  Publiczne Przedszkole w Bielczy.
Subwencja oświatowa w 2012 roku wynosi 7 mln 342 tys.  zł . Planowane wydatki na realizację zadań oświatowych w zakresie utrzymania szkół podstawowych i gimnazjów kształtować się będą na poziomie 7 mln 957 tys. zł oraz rezerwa celowa na wypłatę dodatków do średnich wynagrodzeń ok. 150 tys. zł. Do subwencji oświatowej w 2012 roku  Gmina Borzęcin dopłaci ponad 750 tys. zł. Od 1 września funkcjonować będzie jedna szkoła podstawowa prowadzona przez stowarzyszenie. Jest to Szkoła Podstawowa w Łękach której organem prowadzącym będzie Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Łękach i funkcjonować będzie w budynku obecnej szkoły, w którym w okresie letnim zostanie  wykonana termomodernizacja i wymiana dachu.
Natomiast na realizację zadań oświatowych tzw. zadań własnych tj. między innymi prowadzenie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, remontów i innych planowana wielkość wydatków Gminy Borzęcin w 2012 roku  będzie rzędu 1 mln 750 tys. zł.
Gmina już otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. ABC nauki – indywidualizacja nauczania w klasach I –III Gminy Borzęcin w wysokości 132.156,90 złotych w ramach priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Trwa też nadal projekt pod nazwą „Czas na aktywność w gminie Borzęcin” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, ,Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt jest realizowany w okresie   od 1.03.2010r. do 17.12. 2012r. Ogólnym celem w/w przedsięwzięcia jest przede wszystkim zwiększenie mobilności i aktywności osób zagrożonych wykluczeniem, wychowujących małoletnie dzieci, ukierunkowane na ponowne wejście na rynek pracy. 
 
Prężnie działający Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie realizuje swoje podstawowe zadania w zakresie upowszechniania kultury oraz organizacji czasu wolnego mieszkańców gminy Borzęcin. W trakcie 2011 roku udało się zrealizować wszystkie zaplanowane imprezy kulturalne, konkursy oraz imprezy plenerowe. Największe z nich to niewątpliwie: Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów, Dni Gminy Borzęcin i Borzęckie Święto Grzyba, z którym kojarzony jest zawsze dobry koncert muzyczny.
GOK to także inwestycje i remonty, które realizowane są w ramach zadania pn.”Modernizacja i doposażenie na terenie Gminy Borzęcin obiektu Gminnego Ośrodka Kultury – roboty remontowo-budowlane, wewnętrzne” –  współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. „Realizujemy też projekt doposażenia świetlic wiejskich  w ramach wniosku złożonego do LGD Kwartet na Przedgórzu. Koszty realizacji operacji to kwota 37.327,29 zł.
„Z tych też funduszy wykonujemy projekt  pn. „Pieśni ludu krakowskiego – Borzęcin i okolice” – promocja lokalnej twórczości kulturalnej na bazie wydanej książki powstałej w oparciu o zebrany materiał etnograficzny dotyczący folkloru ziemi borzęcińskiej” – informuje dyrektor GOKu Piotr Kania

Konferencja prasowa :: Borzęcin Konferencja prasowa :: Borzęcin Konferencja prasowa :: Borzęcin Konferencja prasowa :: Borzęcin

 

 

 

 

 

 

Powiązane artykuły

Back to top button