Aktualności

„Odblaskowa gmina”

Komenda Powiatowa Policji w Brzesku zachęca do konkursu „Odblaskowa Gmina”.   Konkurs skierowany jest do wszystkich gmin województwa małopolskiego. Jego celem jest promowanie aktywności lokalnych władz samorządowych w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Regulamin konkursu „Odblaskowa Gmina”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1.    Organizatorami konkursu są:
•    Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,                           ul. Nowohucka 33 a, 30-728 Kraków,
•    Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
•    Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,                       ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, tel. 012-61-54-192,

2.     Patronat honorowy:
•    Przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Roman Ciepiela,
•    Małopolski Komendant Wojewódzki Policji – nadinsp. Mariusz Dąbek,

3.    Sekretariat organizatorów konkursu zlokalizowany został w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków tel. 012-61-54-192, fax. 012-61-54-177,                                               email: wrdkwp@malopolska.policja.gov.pl  

§ 2. Uczestnicy konkursu
1.    Gminy znajdujące się na terenie woj. małopolskiego, które wyrażą chęć przystąpienia do konkursu prześlą kartę zgłoszeniową do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie – w terminie                          do 23 maja 2014 roku, według załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w konkursie
1.    Czas trwania konkursu:

a)    Planowany czas trwania konkursu  VI – IX 2014 roku.
b)    W kwietniu 2014 roku zostanie przeprowadzona promocja akcji pn. „Odblaskowa Gmina”, która realizowana będzie poprzez:

•    umieszczenie na stronach internetowych Komendy Wojewódzkiej Policji   w Krakowie, Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, informacji o konkursie i jego założeniach, przesłanie do wszystkich gmin plakatu promującego akcję.   

c)    Do 30 czerwca 2014 roku – przyjmowanie zgłoszeń do konkursu według karty zgłoszeniowej, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

d)    Czerwiec – 14 września 2014 roku – Realizacja założeń akcji  w poszczególnych gminach.

e)    Do 19 września 2014 roku – termin przesyłania do WRD KWP w Krakowie informacji o przebiegu akcji według załącznika nr 2 do niniejszego regulaminu (liczy się data wpływu do materiałów do WRD KWP w Krakowie).

f)    Od 22 do 26 września 2014 roku – ocena podjętych przez gminę inicjatyw.

g)    I połowa października 2014 roku – uroczyste zakończenie konkursu połączone z wręczeniem nagród.

 

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

 

  1. 1.Kryteria wyłaniania zwycięzców:

 

 

Opis kryterium

Sposób                   naliczania punktów konkursowych

maksymalna          ilość punktów

1.Ile procent mieszkańców zostało wyposażonych w kamizelki odblaskowe, w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców poszczególnej gminy (ksero dokumentu potwierdzającego zakup, przekazanie lub pozyskanie kamizelek odblaskowych w roku 2014)

Ilość punktów = ilość % x 5

500

2.Ile procent dzieci do lat 14 zostało wyposażonych w kamizelki odblaskowe, w stosunku do ogólnej liczby dzieci do lat 14 zamieszkałych na terenie danej gminy (ksero dokumentu potwierdzającego zakup, przekazanie lub pozyskanie kamizelek odblaskowych w roku 2014)

Ilość punktów = ilość % x 5

500

 

 

 

3. Ile procent osób w wieku powyżej 60 roku życia zostało wyposażonych w kamizelki odblaskowe, w stosunku do ogólnej liczby osób w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie danej gminy (ksero dokumentu potwierdzającego zakup, przekazanie lub pozyskanie kamizelek odblaskowych w roku 2014)

 

Ilość punktów = ilość % x 5

500

4.Ile procent mieszkańców zostało wyposażonych w elementy odblaskowe – inne niż kamizelki, w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców poszczególnej gminy (ksero dokumentu potwierdzającego zakup, przekazanie lub pozyskanie elementów odblaskowych w roku 2014)

Ilość punktów = ilość % x 2

 

200

 

 

5.Ile procent dzieci w wieku do lat 14 zostało wyposażonych w elementy odblaskowe – inne niż kamizelki, w stosunku do ogólnej liczby dzieci w wieku do lat 14 zamieszkałych na terenie danej gminy (ksero dokumentu potwierdzającego zakup, przekazanie lub pozyskanie elementów odblaskowych w roku 2014)

Ilość punktów = ilość % x 2

 

200

6. Ile procent osób w wieku powyżej 60 roku życia zostało wyposażonych w elementy odblaskowe – inne niż kamizelki, w stosunku do ogólnej liczby osób w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie danej gminy (ksero dokumentu potwierdzającego zakup, przekazanie lub pozyskanie elementów odblaskowych w roku 2014)

Ilość punktów = ilość % x 2

200

7.Ilość zatrudnionych strażników szkolnych pomagających dzieciom w przekraczaniu jezdni na przejściu dla pieszych w rejonie szkoły znajdującej się na terenie danej gminy w roku 2014.

50 punktów za każdego strażnika.

 

8.Inne niekonwencjonalne sposoby wpływu na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców danej gminy podejmowane w roku 2014 (tj. bezpieczeństwo seniorów na drodze, ulotki, broszurki promujące bezpieczeństwo na drodze, inżynieryjne metody wpływające na poprawę brd).

Od 0 – 200 punktów

 

9. Zorganizowanie przez władze gminy spotkań               z mieszkańcami nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem pieszych.

TAK – 100 punktów

NIE – 0 punktów

 

10. Umieszczenie rozwieszenie plakatów promujących akcję „Odblaskowa Gmina” na terenie danej gminy.

TAK – 50 punktów

NIE – 0 punktów

 

11.Lokalna                               promocja idei konkursu „Odblaskowa Gmina”

 

 

 

promocja na stronach internetowych gminy lub na innych stronach www,

 

za każdą udokumentowaną publikację – 10 pkt. (ocenianych będzie max. 10 publikacji)

 

promocja w lokalnej (o zasięgu gminy, powiatu) prasie, lokalnej TV, lokalnym radiu

za każdą udokumentowaną publikację – 20 pkt.

 

promocja w prasie, radiu, TV o zasięgu ogólnowojewódzkim

za każdą udokumentowaną publikację – 40 pkt.

 

 

promocja w prasie, radiu, TV o zasięgu ogólnopolskim

za każdą udokumentowaną publikację – 60 pkt.

 

 

 

        

 

§ 5. Jury konkursu

  • Jury konkursu składające się z przedstawicieli organizatorów akcji wyłoni laureatów biorąc pod uwagę regulaminowe zasady wyłaniania zwycięzców.
  • Publikacja wyników konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej małopolskiej Policji w dniu 29 września 2014 roku do godz. 15.00.
  • Odwołania od wyników można składać za pośrednictwem e-maila wrdkwp@malopolska.policja.gov.pl do dnia 1 października 2014 roku do godz. 15.00.
  • Decyzja Jury konkursu po rozpatrzeniu odwołania jest OSTATECZNA.
  • Przesłanie przez gminę zgłoszenia do konkursu wiąże się ze zgodą   z założeniami niniejszego regulaminu.

         § 6. Nagrody

  1. 1.Statuetki dla gmin za zajęcie od I do X miejsca w konkursie.
  2. 2.Dyplomy grawerowane dla najlepszych gmin w każdym powiecie.
  3. 3.Dyplomy za udział w konkursie dla pozostałych gmin.

       § 7. Zakończenie akcji

Uroczyste zakończenie akcji wraz z oficjalnym wręczeniem wszystkich nagród odbędzie się w I połowie października 2014 roku w Krakowie. O dokładnym miejscu i godzinie odbywania się podsumowania akcji laureaci konkursu zostaną poinformowani w odrębnych zaproszeniach.

§ 8. Informacje o konkursie

Informacje na temat Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Gmina” można uzyskać w Wydziale Ruchu Drogowego KWP w Krakowie tel. 12-61-54-175                lub 12-61-54-179.

Powiązane artykuły

Back to top button