Dam Pracę

podinspektor lub inspektor

BURMISTRZ BRZESKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO/A PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZESKU, ul. GŁOWACKIEGO 51, 32-800 BRZESKO
podinspektor lub inspektor (1 etat)
w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunalnej, Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Wykształcenie: wyższe magisterskie w zakresie: ogrodnictwa lub leśnictwa, lub architektury krajobrazu, lub średnie techniczne o kierunku technik – ogrodnik, lub technik architektury krajobrazu.
1. Wymagania niezbędne:
A) obywatelstwo polskie,
B) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
C) osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
D) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
E) min. 12 m-czny staż pracy w branży na stanowisku zgodnym z wykształceniem kierunkowym w przypadku wykształcenia wyższego lub min. 5-letni staż pracy w branży na stanowisku zgodnym z wykształceniem kierunkowym w przypadku wykształcenia średniego.
2. Wymagania dodatkowe:
A) Prawo jazdy.
B) Biegła obsługa komputerowych programów biurowych.
C) Znajomość ustawy o ochronie przyrody
D) Pozytywne opinie z ostatniego miejsca/miejsc pracy.
E) Pożądana praktyka dendrologiczna
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
A. Zadania z zakresu ustawy o ochronie przyrody
1. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości osobom fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym.
2. Uczestnictwo w komisjach, oględzinach w sprawach wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości.
3. Naliczanie opłat za usuwanie drzew oraz wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów.
4. Kontrola wykonania zarządzeń i decyzji ochronnych oraz wnioskowanie ścigania przestępstw i naruszeń.
5. Ustanowienie pomników przyrody, parków i określenie granic oraz sposobu wykonywania ochrony.
B. Zadania z zakresu ustawy prawo ochrony środowiska.
1. Przygotowywanie merytorycznych materiałów w zakresie swoich kompetencji do konkursów w których Gmina uczestniczy.
2. Przygotowywanie informacji publicznych w zakresie realizowanych zadańko BIP.
C. Zadania z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie.
1. Przeprowadzanie kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie realizacji obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie.
2. Realizacja procedur związanych z wydaniem decyzji nakazujących wykonanie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie.
3. Przyjmowanie stron, udzielanie im wyjaśnień i informacji oraz załatwiania postulatów przekazywanych do rozpatrzenia.
D. Zadania w zakresie utrzymania zieleni miejskiej.
1. Prowadzenie spraw związanych z budową nowych zieleńców, konserwacją i pielęgnacją terenów zielonych.
4. Warunki pracy:
Praca biurowo – terenowa, stanowisko pracy przy komputerze. Godziny pracy od 7.30 do 15.30
5. Wymagane dokumenty:
A) List motywacyjny.
B) Życiorys – curriculum vitae.
C) Kserokopie świadectw pracy, oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu w przypadku aktualnego zatrudnienia.
D) Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.
E) Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
F) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
G) Posiadane referencje.
H) Oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
I) Oświadczenie o treści:
„Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać pocztą do: 29 lutego 2012 r. (decyduje data stempla urzędu pocztowego).
pod adresem:
Urząd Miejski w Brzesku
ul. Głowackiego 51 (sekretariat, nr pok. 101)
32-800 Brzesko
z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko podinspektora lub inspektora w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunalnej, Referat – Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska”.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.
Osoby, które nie spełniły wymogów formalnych będą o tym fakcie informowane listownie lub drogą e-mailową.
O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani telefonicznie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne tj.: list motywacyjny, CV oraz oświadczenia kandydata winny być opatrzone podpisem.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 014/6863100 wew.114.

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button