Aktualności

Powiat Brzeski – ekoLiderem 2015

Powiat Brzeski otrzymał główną nagrodę w kategorii ekoPOWIAT w konkursie „ekoLIDERZY 2015 Województwa Małopolskiego”. Głównym założeniem konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie było uhonorowanie tych instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Małopolsce. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dniu 15 czerwca 2015 r. w ogrodach Muzeum Archeologicznego w Krakowie.

 

Do konkursu zostały zaproszone gminy i powiaty Małopolski, ich spółki komunalne oraz jednostki organizacyjne, realizujące zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. W konkursie udział wziąć mogły również szkoły i przedszkola, organizacje pozarządowe, a także inni beneficjenci pomocy finansowej systemu finansowania ochrony środowiska. Konkurs dotyczył działań bądź zadań zrealizowanych w roku 2014 przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz innych instytucji finansujących ochronę środowiska w Małopolsce.

Samorząd Powiatu Brzeskiego od lat podejmuje szereg działań w trosce o ochronę środowiska. Corocznie z budżetu powiatu przekazywane są środki na realizację programu usuwania azbestu. – W 2014 roku na transport i unieszkodliwianie odpadów azbestowych przekazaliśmy w sumie 60 000 złotych. Dotacje otrzymały wszystkie gminy z terenu powiatu – mówi starosta brzeski Andrzej Potępa.

Od 2011 roku Powiat udziela pomocy finansowej spółkom wodnym, na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Na ten cel w 2014 roku przeznaczono ponad 36 000 złotych, jako łączną kwotę dotacji dla spółek aktywnie działających na terenie powiatu tj.: Gminnej Spółki Wodnej w Czchowie, Gminnej Spółki Wodnej w Dębnie, Gminnej Spółki Wodnej w Gnojniku oraz Gminnej Spółki Wodnej w Szczurowej.

Starostwo Powiatowe w Brzesku opracowało również Uproszczone Plany Urządzenia Lasu dla lasów, będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych. W 2013 r. sporządzono takie dokumenty dla terenów położonych w granicach administracyjnych gmin: Brzesko, Czchów, Dębno i Szczurowa. Natomiast w 2014 roku dla terenów położonych w granicach administracyjnych pozostałych gmin powiatu, tj.: Gnojnik, Iwkowa i Borzęcin. – Opracowania są podstawowym narzędziem techniczno-prawnym do prowadzenia prawidłowej i racjonalnej gospodarki leśnej na gruntach leśnych. Stanowią dla właścicieli lasów kodeks dobrych praktyk do prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej, tj. powszechnej ochrony lasów, trwałości utrzymania lasów, ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów, powiększenia zasobów leśnych – dodaje starosta Andrzej Potępa.

Powiat podejmuje też liczne działania z zakresu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. Starostwo Powiatowe w Brzesku od wielu lat wspiera akcję „Sprzątania świata”, zakupując worki i rękawice, które następnie zostają przekazywane gminom, w celu rozdysponowania ich wśród szkół. Dzięki takim akcjom młodzi ludzie czynnie uczą się jak chronić środowisko oraz dbać o porządek i czystość w swoim otoczeniu. W ramach akcji w szkołach i przedszkolach przeprowadzone zostały pogadanki na temat konieczności prowadzenia segregacji odpadów w domach, oszczędzania energii elektrycznej i wody oraz możliwości używania produktów z recyklingu.

Dbając o edukację najmłodszych mieszkańców powiatu, opracowano specjalne materiały dla przedszkolaków oraz uczniów klas I, II, i III szkoły podstawowej. Dzięki nim, dzieci mogą pokolorować obrazek zawierający treści ekologiczne, wskazać rysunek, na którym zwierzęta oddychają czystym powietrzem, przejść przez labirynt, aby znaleźć się na zielonej wyspie lub rozwiązać rebus z hasłem dotyczącym ochrony powietrza. Działania ekologiczne dla najmłodszych są ważnym elementem edukacji ekologicznej. Ich celem jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej oraz kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska, a także rozbudzanie poczucia odpowiedzialności wobec otaczającej przyrody oraz zwrócenie uwagi na zagrożenia środowiska.

Uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie „ekoLIDERZY” w tym roku odbyła się w plenerze – w ogrodach Muzeum Archeologicznego w Krakowie, które jest najstarszą archeologiczną placówką w Polsce. Powiat Brzeski oprócz pamiątkowej statuetki „ekoPOWIAT 2015”otrzymał również nagrodę pieniężną w wysokości 30 tysięcy złotych na działania w zakresie ochrony środowiska.

Do udziału w gali, oprócz laureatów, zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie małopolskich gmin, a także przedstawiciele świata polityki i mediów.

Korzystając z wyjątkowości miejsca, organizatorzy zaplanowali ekoWYSTAWĘ, podczas której zaangażowane instytucje miały możliwość promocji własnej działalności z zakresu ekologii, kultury, turystyki oraz rekreacji. Jedno ze stoisk promocyjnych należało do Powiatu Brzeskiego. Dzięki wsparciu gmin powiatu oraz lokalnych grup działania, zaproszeni goście, uczniowie, a także turyści mieli okazje zapoznać się z najlepszymi produktami oraz atrakcyjnymi ofertami każdego z zakątków naszego regionu.

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button