Zapowiedzi

„Mistrz ortografii 2018”

5 kwietnia 2018r., godz. 9.00 – Gminny Konkurs Ortograficzny przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, pod patronatem Burmistrza Brzeska.

Regulamin konkursu:
I ORGANIZATOR:
Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Buczu.
II CELE:
1. Dbałość o czystość i piękno języka polskiego.
2. Propagowanie idei poprawnej pisowni.
3. Motywowanie uczniów do samodzielnego doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii i interpunkcji.
4. Podniesienie kompetencji ortograficznych uczniów.
5. Doskonalenie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.
6. Uwrażliwienie na piękno języka ojczystego.
7. Rozbudzanie w uczniach tzw. czujności ortograficznej.
8. Integracja społeczności gminnej.
III UCZESTNICY I ZASADY UDZIAŁU:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych z terenu Gminy Brzesko i odbywać się będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
· klasy IV-V
· klasy VI – VII
2. Każda szkoła typuje po dwóch uczestników konkursu w obu kategoriach wiekowych (obowiązuje dowolna forma przeprowadzenia rekrutacji).
3. Uczestnicy powinni:
· wykazać się znajomością zasad ortografii i interpunkcji z zakresu szkoły podstawowej;
· zastosować posiadaną wiedzę w praktyce.
IV ZAKRES WYMAGAŃ:
Konkurs będzie obejmował umiejętność pisania poprawnego ortograficznie i interpunkcyjnie.
Zakres merytoryczny:
– pisownia wyrazów z „ó” i „u”, „rz” i „ż”, „ch” i „h”,
– pisownia nosówek „ą”, „ę” oraz połączeń „om”, „on”, „em”, „en”,
– pisownia „nie” z różnymi częściami mowy,
– pisownia cząstki „by”,
– pisownia wielkich i małych liter,
– pisownia –i, -j, -ii, -ji po spółgłoskach i samogłoskach,
– pisownia przedrostków i przyrostków,
– przenoszenie wyrazów,
– stosowanie zasad interpunkcji.
V ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU:
1. Konkurs odbędzie się 5 kwietnia 2018 roku o godzinie 9.00 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Buczu, ul. Okulicka 6.
2. Konkurs odbywać się będzie w dwóch etapach:
· etap I – dyktando(20 min.);
· etap II – test ortograficzny (30 min.).
3. Dyktando oraz test sprawdzać i oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły w dniu konkursu.
4. Zdobywcy czołowych miejsc otrzymają nagrody, a wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy.
5. Relacja z konkursu zostanie opublikowana na stronie szkoły, funpagu szkoły oraz Gminy Brzesko. Patronem medialnym jest czasopismo BIM.
6. Zgłoszenia uczestników na karcie zamieszczonej w załączniku nr 1 przyjmowane będą do dnia 28 marca 2018 roku.
Przesyłka pocztowa na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Buczu
ul. Okulicka 6
Bucze
32-800 Brzesko
Przesyłka elektroniczna w formie skanu na adres: pspbucze@interia.pl
VI PROGRAM:
9.00 – powitanie
9.15 – dyktando/test
9.35 – przerwa, poczęstunek (II śniadanie) dla uczestników
10.00 – test ortograficzny/dyktando
10.30 – przerwa
11.00 – ogłoszenie wyników, podsumowanie, wręczenie nagród i dyplomów
(dla opiekunów serwis kawowy oraz poczęstunek).
VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonania dokumentacji fotograficznej z konkursu i wykorzystania jej w celach promocyjnych.
(Wyrażenie zgody rodzica/opiekuna na udział dziecka w konkursie oraz
zgoda na wykorzystanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu oraz publikacji nagrodzonych uczestników – załącznik nr 2)
3. Informacje o konkursie będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły: www.pspbucze.szkolnastrona.pl i szkolnym Funpagu na FB.

Powiązane artykuły

Back to top button