Aktualności

Stowarzyszenie CENTRUM

W dniach od 24 do 27 kwietnia w Solcu Zdroju odbyło się spotkanie członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Miejskich i Powiatowych Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum”. Do tej ogólnopolskiej organizacji należy ponad 120 ośrodków z całego kraju zajmujących się pomocą społeczną.

Trzydniowe spotkanie pod hasłem „Zawsze z rodziną” poświęcone było min.

Omówieniu wielu zagadnień o których traktuje ustawa o wspieraniu rodziny pieczy zastępczej,

Zaprezentowaniu i omówieniu propozycji zawartych w projekcie nowej ustawy o pomocy społecznej,

Przedstawieniu programu PFRON „Aktywny Samorząd”

Oprócz szkolenia i dyskusji nad skomplikowanymi zagadnieniami związanymi z wieloma trudnościami z jakimi muszą się zmagać pracownicy udzielających pomocy rodzinom znajdujących się w trudnej sytuacji, odbyło się również Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, na którym wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną.

Przyjęto zasadę, że, aby zachować reprezentatywność, do Zarządu z każdego województwa wejdzie tylko po jednym przedstawicielu. Jako przedstawiciel miejskich i powiatowych ośrodków pomocy rodzinie z województwa małopolskiego wybrany został dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Brzesku pan Stanisław Lambert.

Jest to wyraz uznania dla Stanisława Lamberta, który w środowisku specjalistów zajmujących się pomocą społeczną jest bardzo znany, ponieważ już kilkanaście lat kieruje PCPR w Brzesku i w swojej dziedzinie ma ogromne praktyczne doświadczenie. Od początku, kiedy utworzono powiaty i dla realizacji pomocy rodzinie powołano Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Stanisław Lambert tworzył od podstaw brzeski PCPR. Jest nie tylko teoretykiem, ale właśnie przede wszystkim – co bardzo ważne – praktykiem. W swojej pracy wielokrotnie spotykał się z sytuacjami, wydawało by się, nie do przejścia, i musiał sobie z nimi poradzić. Często zmieniające się przepisy (niejednokrotnie wzajemnie wykluczające się), zmiany zasad finansowania, skromne środki na coraz większą ilość zadań. Przy tym czasami nadmierne roszczenia niektórych uprawnionych (bo wśród wielu naprawdę potrzebujących, zdarzają się i tacy, którzy nie chcą przyjąć do wiadomość, że innymi też trzeba się zająć i nie można spełniać każdego żądania jednego człowieka pozostawiając pozostałych bez pomocy). Ten problem jest znany doskonale każdemu kto zetknął się z pomocą społeczną.

W takich warunkach trzeba rozwiązywać wiele trudnych problemów tak, aby nikogo nie pozostawić bez pomocy, a równocześnie być zgodnie z literą prawa i oczywiście z wielkością budżetu. Wymaga to nie tylko doskonałej znajomości przepisów, ale niejednokrotnie szukania praktycznego rozwiązania, kiedy przepisy nie są jednoznaczne, a bywa, że i wprost sprzeczne ze sobą. Życie jest bardziej skomplikowane niż są to sobie w stanie wyobrazić prawnicy legislatorzy w sejmie.

To właśnie stało się inspiracją do utworzenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Miejskich i Powiatowych Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum”. Celem Stowarzyszenia jest integracja środowisk samorządowych pracowników pomocy społecznej, podnoszenie poziomu funkcjonowania Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomoczy Rodzinie przez częste szkolenia, wzajemne poznawanie się i konsultacje najlepszych rozwiązań w konkretnych trudnych przypadkach, zgłaszanie opinii do projektów ustaw, jak też postulatów i propozycji rozwiązań prawnych w zakresie pomocy społecznej opartych na praktycznych obserwacjach.

Powiązane artykuły

Back to top button