Aktualności

Absolutorium dla Wójta. Rekordowe wydatki na inwestycje w 2011 roku

Wszyscy radni gminy Szczurowa byli zgodni co do podjęcia uchwały o udzieleniu Wójtowi Gminy Marianowi Zalewskiemu absolutorium z wykonania budżetu za 2011 rok. Pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie i wniosek Komisji Rewizyjnej w tej sprawie były tylko formalnością. Radni podkreślali szeroki wachlarz podejmowanych przez Wójta w trakcie roku budżetowego działań, zmierzających do pozyskania dodatkowych środków pozabudżetowych, które zasiliły budżet gminy o łączną kwotę 18,5 mln zł, co stanowi połowę dochodów gminy, a łączne wydatki zamknęły się kwotą 46 737 865 zł.

W 2011 roku Gmina Szczurowa pozyskała znaczne środki zewnętrzne, w tym m.in. na odbudowę infrastruktury zniszczonej przez powódź w 2010 roku, na budowę przyszkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”, a także dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Leader, dotacji z Urzędu Wojewódzkiego i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na usuwanie skutków powodzi. Wydatki z tego tytułu wykonano w 100%. Największą pozycję w strukturze wydatków bieżących stanowią koszty utrzymania oświaty gminy. Opiewają one na kwotę 10,5 mln zł. Na infrastrukturę drogową gmina wydatkowała ponad 15,5 mln zł, na infrastrukturę wodociągową i sanitację wsi prawie 2,5 mln zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz gospodarka mieszkaniowa kosztowała budżet gminy 3,2 mln zł, natomiast bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 723 tys. zł. W sumie 6,2 mln zł przeznaczono na pomoc społeczną. Działalność kulturalna, ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna zamknęła się kwotą blisko 2,8 mln zł.
 
Najważniejsze zadania jakie zrealizowano w 2011 roku:
 • Nowe nawierzchnie na łącznie 87 km na dróg gminnych oraz dróg do kompleksów pól, stanowiących własność gminy;
 • Oddanie 8 km obwodnicy Szczurowej;
 • Odbudowa trzech mostów w Rudach-Rysiu, Woli Przemykowskiej i Kopaczach Wielkich;
 • Przebudowa chodnika w Uściu Solnym, Strzelcach Wielkich, Szczurowej oraz budowa parkingu w Niedzieliskach;
 • z pomocą środków programu „Spójność” rozbudowana została oczyszczalnia ścieków w Szczurowej wraz z budową kanalizacji ciśnieniowej na ulicy Krakowskiej oraz budową magistrali wodociągowej przez Wisłę, łączącej gminę z ujęciem wody na Nidzie;
 • przebudowany został wodociąg w Szczurowej na ul. Lwowskiej i Włoszyn oraz wybudowana sieć wodociągowa Niedzielska-Podszumin wraz z zakupem dodatkowego zestawu asenizacyjnego dla oczyszczalni, dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 • wykonano dokumentację do budowy dwustronnego połączenia wodociągowego od Uścia Solnego do Szczurowej przez Strzelce Małe, Dąbrówkę Morską i Barczków;
 • w ramach projektu „budowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” wykonano sieć i zakupiono sprzęt celem wdrożenia systemu e-usług w urzędzie gminy z udziałem dofinansowania z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego;
 • wybudowano cztery nowe place zabaw przy szkołach w Szczurowej, Strzelcach Wielkich, Zaborowie i Woli Przemykowskiej w ramach programu „Radosna Szkoła”;
 • wybudowano zespół boisk sportowych w ramach rządowego programu „Orlik+” oraz przygotowano dokumentację pod budowę wielofunkcyjnego placu zabaw i integracji w centrum Szczurowej;
 • wyremontowano i wyposażono trzy świetlice: w Uściu Solnym, Woli Przemykowskiej i Zaborowie w ramach środków programu „Leader”;
 • odnowiono kolejne dwa centra miejscowości: Niedzieliska i Dołęga, na które gmina pozyskała fundusze europejskie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 • wykonano remonty i modernizacje w domach ludowych w: Zaborowie, Barczkowie, Strzelcach Małych, Pojawiu, Dołędze, Strzelcach Wielkich i Woli Przemykowskiej – Średniej oraz placówkach szkolnych w Szczurowej, Niedzieliskach, Uściu Solnym i Wrzępii; modernizacje kotłowni szkolnych w Rudy-Rysiu, Woli Przemykowskiej, Zaborowie i Strzelcach Małych;
 • zamontowano kolektory słoneczne na czterech budynkach użyteczności publicznej w Szczurowej;
 • przygotowano dokumentację i zagospodarowanie strefy aktywności gospodarczej oraz osiedla mieszkaniowego w Szczurowej;
 • rozbudowano remizę w Górce, doposażono Ochotnicze Straże Pożarne oraz dofinansowano zakup nowych samochodów strażackich, średniego samochodu pożarniczego dla OSP Szczurowa i małego dla OSP Niedzieliska;
 • oddano do użytku szlak rowerowy „Salina Cracoviensis”, wykonany wspólnie z kilkoma gminami i miastem Bochnia w ramach MRPO;
 • wykonano generalny remont pomieszczeń w skrzydle budynku szkolnego w Uściu Solnym, gdzie przebudowane zostały pomieszczenia z dostosowaniem dla potrzeb mieszkańców, klubu seniora i orkiestry dętej;
 • wyremontowano boisko sportowe w Pojawiu;
 • wyremontowano pomieszczenia w budynku posterunku Policji w Szczurowej;
 • wybudowano nowoczesną kotłownię gazową wraz z dostosowaniem istniejących instalacji wody, gazu i centralnego ogrzewania w sali tańca w Szczurowej;
 • zmodernizowano płytę boiska sportowego wraz z drenażem, nowym parkingiem, ogrodzeniem i montażem wyposażenia stadionowego w Rudach-Rysiu;
 • rozpoczęto budowę nowego budynku domu ludowego z garażem strażackim w Dąbrówce Morskiej;
 • wyremontowano remizę strażacką z pomieszczeniem świetlicy w Kwikowie;
 • przygotowano dokumentację na odnowienie i zagospodarowanie centrum w Rajsku;
 • /UG Szczurowa/

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button