Aktualności

Brzeska Policja podsumowała 2012 rok

Komenda Powiatowa Policji w Brzesku zatrudnia  140 osób,  w ciągu ubiegłego roku do jednostki spłynęło  37 skarg z czego większość dotyczyła czynności procesowych, administracyjnych wynikających z Ustawy o Policji lub innych przepisów. Odnotowano 3,3% spadek zdarzeń przestępczych.
Wskaźnik udziału w służbie patrolowej policjantów komórek patrolowo–interwencyjnych wyniósł 41,8% (50%), natomiast wskaźnik udziału w służbie obchodowej dzielnicowych w stosunku do czasu służby wyniósł 64,8% (62,6%).
Na wskaźnik ten zdecydowany wpływ miała absencja policjantów wynikająca m.in. ze szkoleń stacjonarnych oraz zwolnień lekarskich. W przeciągu minionego roku ilość wakatów w brzeskiej jednostce wahała się w granicach 8-10.
Warto podkreślić, że policjanci podejmują m.in. działania profilaktyczne w szkołach na terenie powiatu brzeskiego uczestnicząc w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą. Ponadto przeprowadzili 106 kontroli placówek detalicznych i gastronomicznych pod kątem sprzedaży i podawania nieletnim alkoholu. 127 razy brali udział w posiedzeniach Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2012 r. funkcjonariusze uczestniczyli 217 razy w posiedzeniach Gminnych i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej.
Najwięcej wykroczeń (z wyłączeniem zdarzeń drogowych) odnotowano w kategoriach:
– kradzież art. 119 kw – 390;
– niszczenie mienia art. 124 kw – 96;
– zakłócenie ładu i porządku publicznego art. 51§1 i 2 kw – 364;
– przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 460.
Policjanci tutejszej Komendy w 2012 r. przeprowadzili łącznie 1 035 interwencji domowych (w 2011r. – 1 130 interwencje), z czego 143 dotyczyło przemocy w rodzinie (w 2011 r. – 131).
Spośród 144 sprawców przemocy w rodzinie, 99 było pod wpływem alkoholu.
Wśród ogółem 279 pokrzywdzonych przemocą domową odnotowali 156 kobiet, 35 mężczyzn oraz 88 dzieci.
Znacznie lepiej wygląda walka z przestępczością u nieletnich.  Spadła ilość czynów karalnych oraz ich sprawców w tej grupie.  Wzrosła natomiast liczba nieletnich pod wpływem alkoholu.
Policjanci z Brzeska zabezpieczali:  17 meczów piłki nożnej;  5 imprez rozrywkowych – masowych; 20-krotnie-  powoływania  do służby NPP (najwięcej powołań wśród plutonów wchodzących w skład IX Kompanii NOP KWP Kraków).
W porównaniu do ubiegłego (2011 roku) spadła ilość wypadków drogowych o blisko 4 %, ilość śmiertelnych zdarzeń też miała tendencje spadkową na poziomie 21,4%. O 4,4% wzrosła natomiast liczba rannych. Najwięcej zdarzeń drogowych miało miejsce w gminie Brzesko, następnie w gminie Dębno i Czchów. Tylko 22 kolizje odnotowano w Iwkowej i jest to najmniejsza liczba w powiecie.  Co ciekawe najwięcej zdarzeń tego typu policja odnotowuje w piątki miedzy  14.00 a 22.00. Z analizy zdarzeń drogowych wynika, że najwięcej zdarzeń tj. 122 spowodowali kierujący w przedziale wiekowym 18-22 lat.  Biorąc pod uwagę płeć sprawcy to w 145 przypadkach sprawcą zdarzenia była kobieta, natomiast mężczyźni doprowadzili do 586 zdarzeń.
W niepokojący sposób wzrasta poziom przestępczości, w szczególności  kradzieży i kradzieży z włamaniem bądź uszkodzeniem mienia.  Alarmujący jest też wzrost przestępstw narkotykowych, który w roku 2012 wyniósł  2883 przypadki z czego  222 to nieletni.  Podejrzanym udowodniono popełnienie łącznie 2819 przestępstw z Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii w tym: 41 przestępstw wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających na terenie Krakowa, 1200 przestępstw udzielania środków odurzających w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na terenie obiektów oświatowych oraz lokali rozrywkowych działających na terenie miasta Brzeska, 90 przestępstw udzielania środków odurzających małoletnim w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz 1488 przestępstw dotyczących posiadania środków odurzających na terenie lokali rozrywkowych lub w miejscu zamieszkania.

Powiązane artykuły

Back to top button