Aktualności

Budżet pod znakiem oszczędności

 

Pod koniec stycznia br. Rada Gminy Borzęcin uchwaliła budżet na 2020 rok. W myśl podjętej uchwały planowane dochody gminy to kwota 43 571 679,47 zł, a wydatki zamykają się kwotą 42 471 679,47 złotych. Nadwyżka budżetu w wysokości 1,1 miliona złotych zostanie przeznaczona na dalszą spłatę dotychczas zaciągniętych kredytów oraz na udzielenie pożyczki. Na inwestycje zaplanowano 4 712 459,73 złotych co stanowi 11,1% wydatków budżetu ogółem. Największą pozycję wydatkową w budżecie gminy stanowi oświata, na którą gmina przeznaczyła 12 584 211,10 złotych – 29,63% wydatków budżetu, z czego 6 601 309 złotych to subwencja oświatowa, 561 501 złotych pozostałe dochody, a kwota 5 421 401,10 złotych to środki budżetu gminy.

Budżet na 2020 rok, w związku ze wzrostem kosztów działalności bieżącej wynikającej z podwyżki płacy nauczycieli i wzrostu najniższego wynagrodzenia, jak również obniżeniem subwencji oświatowej w stosunku do 2019 roku i uszczupleniem spodziewanych dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest budżetem oszczędnościowym. Koszty bieżącej działalności urzędu, jak również podległych jednostek ograniczono do niezbędnego minimum. Zmniejszono również zakres prowadzonych inwestycji głównie do tych współfinansowanych ze środków funduszy UE, jak również zapisanych w funduszu sołeckim i pilnych do realizacji. Nie jest to sytuacja odosobniona, gdyż z problemami boryka się większość polskich samorządów, szczególnie na terenach wiejskich. W naszej gminie ustawowe skutki wzrostu wynagrodzeń oszacowano na kwotę 1 141 923 złote. Tymczasem otrzymana subwencja oświatowa, jest niższa od tej przekazanej w ubiegłym roku o 91 276 złotych, a udział w podatku dochodowym, ze względu na obniżenie stawki podatku PIT, jak również zwolnienie pracowników do 26. roku życia z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego wzrósł zaledwie o 26 348 złotych, przy stałej tendencji wzrostowej w ostatnich latach o kwotę około 450 tysięcy złotych rocznie – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. – Stąd wprowadzone oszczędności i wzrost stawki podatków lokalnych celem pokrycia rosnących wydatków – dodaje.

Blisko pół miliona złotych zapisano w budżecie gminy Borzęcin na inwestycje drogowe. Ponad dwieście tysięcy gmina dołoży powiatowi brzeskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1431K „Przyborów przez wieś”. Wkład gminy pozwoli na wybudowanie kilkuset metrowego odcinka chodnika. 80 procent kosztów inwestycji pochodzi w tym przypadku z dotacji Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Borzęcin partycypuje w kosztach 20% wkładu własnego budowy drogi oraz 50% wkładu własnego budowy chodnika. W ramach inwestycji drogowych zaplanowano zakończenie prac nad projektem budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 768 w Przyborowie. W tym roku remontowane będą także drogi gminne m.in. „Wojnicka” w Bielczy, gdzie prowadzone będą roboty polegające na dalszej zabudowie rowu i budowie ciągu pieszego. W budżecie zabezpieczono również środki na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod budowę drogi gminnej „Zagórze”. Samorząd zaplanował także montaż kilku progów zwalniających.

Na inwestycję związaną z rozbudową i modernizacją remizy OSP w Borzęcinie Górnym zapisano w budżecie ponad 2 miliony złotych. Gmina w 2020 roku w dalszym ciągu realizuje program wymiany pieców. Dzięki temu kolejna grupa mieszkańców będzie mogła skorzystać z pomocy unijnej na wymianę tzw. „kopciuchów” na nowe, energooszczędne kotły na paliwo płynne i stałe. Ponad pół miliona złotych zapisano na uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Borzęcinie. – To priorytetowa dla samorządu gminy inwestycja. Rozwój gospodarczy i lokowanie w gminie nowych firm to nie tylko kolejne miejsca pracy, ale również dodatkowe wpływy budżetowe w postaci podatków i opłat lokalnych, co ma ogromne znaczenie dla wzrostu potencjału gminy w przyszłości – tłumaczy Janusz Kwaśniak.

Ponad sześćset tysięcy złotych zaplanowano na pokrycie wkładu własnego celem realizacji zadania modernizacji Domu Ludowego w Borzęcinie. Ponadto samorząd gminy udzieli Gminnemu Ośrodkowi Kultury pożyczki celem pokrycia części wydatków, która podlegać będzie refundacji po rozliczeniu dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łączny koszt modernizacji Domu Ludowego w Borzęcinie zamyka się kwotą blisko 1,3 miliona złotych. Aby zamknąć kwestie rewitalizacji centrum Borzęcina, wykonana zostanie także renowacja Pomnika Ofiar I i II wojny światowej. Powody do radości mają także sportowcy z Bielczy. Samorząd planuje bowiem kontynuację remontu obiektu sportowego Victorii. W budżecie zaplanowano również środki na wykonanie projektu rozbudowy remizy OSP w Łękach wraz z zagospodarowaniem centrum miejscowości.

(tell)

Powiązane artykuły

Back to top button