Dam Pracę

DYREKCJA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W BRZESKU POSZUKUJE

DYREKCJA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W BRZESKU
32-800 Brzesko, ul. Królowej Jadwigi 18

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

I. Wymagania stawiane kandydatom:
Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego zgodnie z art. 54, ust. 2 ustawy       o finansach publicznych / Dz.U. nr 157, poz. 1240 z dnia 27 sierpnia 2009 r./ niezbędnie powinna spełniać następujące wymagania:
1. Posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
2. Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz możliwość korzystania z pełni praw publicznych.
3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
4. Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania
obowiązków głównego księgowego.
5. Spełnienie jednego z poniższych warunków:
  a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych  
  studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów  magisterskich lub  
  ekonomicznych studiów podyplomowych i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,
  b) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i co najmniej         
  6- letnia praktyka w księgowości,
  c) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg  
  rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego  
  prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.     

II. Zakres zadań oraz odpowiedzialności:
– prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków,
– dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem
  finansowym,
– dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących  
  operacji gospodarczych i finansowych,
– przygotowanie projektów budżetów oraz harmonogramu zapotrzebowania na środki
  budżetowe,
– opracowanie projektu przepisów wewnętrznych w zakresie spraw finansowo-księgowych,   
  wydawanych przez kierownika jednostki,
– sporządzanie sprawozdań finansowych, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej                       
  i  podatkowej,
– sporządzanie list wynagrodzeń, rozliczanie podatków, składek na ubezpieczenie społeczne    
  i innych potrąceń,
– terminowe dokonywanie płatności z tytułu zobowiązań wobec kontrahentów, pracowników   
  Szkoły, urzędów i innych instytucji,
– prowadzenie nadzoru nad przechowywaniem i archiwizacją dokumentacji księgowej,
– nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
– nadzór nad prawidłowym przebiegiem przyjmowania składników majątkowych,  
  inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia,
– prowadzenie rozliczenia inwentaryzacji składników majątku,
– nadzorowanie prawidłowego stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
– sporządzanie odpisów na ZFŚS, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie
  naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrola zgodności
  wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
– nadzorowanie przygotowania i realizacji umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi  
  księgowej,
– prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
– sporządzanie sprawozdań statystycznych,
– nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów,
– należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo-księgowych,
– wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów
  wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego   
  księgowego.

III. Wymagania dodatkowe:
– umiejętność prowadzenia księgowości komputerowej i obsługi programu komputerowego    
  do prowadzenia księgowości „System Wizja.CRM” firmy WizjaNet,
– znajomość przepisów dotyczących zasad naliczania wynagrodzeń pracownikom jednostek
  sfery budżetowej, w tym nauczycielom,
– umiejętność obsługi programu komputerowego do naliczania wynagrodzeń i sporządzania           
  list płac „System Wizja.CRM” firmy WizjaNet,
– znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz
  zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
– znajomość obsługi programów dodatkowych: „Płatnik” oraz „Sio Bestia”,
– umiejętność obsługi komputera w środowisku Ms Office, ze szczególnym uwzględnieniem  
  Ms Excel,
– znajomość obsługi urządzeń biurowych,
– cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu
  zadań, dokładność, rzetelność, sumienność, odpowiedzialność, terminowość, dobra   
  organizacja pracy, umiejętność korzystania z przepisów prawa.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– list motywacyjny,
– Curriculum Vitae,
– kopia dowodu osobistego,
– kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
– kopia świadectw pracy,
– kopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
– oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za   
  przestępstwo popełnione umyślnie,
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
  rekrutacji,
– oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
– inne, które kandydat uważa za ważne dla przyszłej pracy.

V. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Szkoły lub przesłać pocztą na adres:        ul. Królowej Jadwigi 18, 32-800 Brzesko w terminie do dnia 8 lutego 2013 r. w zamkniętej kopercie, z zaznaczeniem „Nabór na stanowisko głównego księgowego SM I st.  w Brzesku.”
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
                                                                  
Dodatkowe  informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 685 33 44.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button