Aktualności

Interpelacja Posła Wardzały

Warszawa, dnia 30.08. 2012 r.

 

 

Szanowna Pani

Ewa Kopacz

Marszałek Sejmu RP

 

 

 

 

Szanowna Pani Marszałek!

 

Na podstawie art. 191 i 192 Regulaminu Sejmu RP niniejszym składam na Pani ręce interpelację poselską skierowaną do Mikołaja Budzanowskiego.– Ministra Skarbu Państwa – w sprawie dalszego funkcjonowania Oddziału Zakładu Remontowego Urządzeń Gazowniczych w Pogórskiej Woli w kontekście decyzji Zarządu PGNiG Technologie i właściciela tej spółki czyli Zarządu PGNiG w Warszawie zmierzającej do likwidacji oddziału ZRUG Pogórska Wola.

 

 

                                                                                              Z poważaniem,

                                                                                              Robert Wardzała, poseł na Sejm RP
Warszawa, dnia 30.08.2012 r.

Klub Parlamentarny

Platforma Obywatelska

 

 

 

Szanowny Pan

Mikołaj Budzanowski

Minister

Skarbu Państwa

 

 

INTERPELACJA

w sprawie dalszego funkcjonowania Oddziału Zakładu Remontowego Urządzeń Gazowniczych w Pogórskiej Woli w kontekście decyzji Zarządu PGNiG Technologie i właściciela tej spółki czyli Zarządu PGNiG w Warszawie zmierzającej do likwidacji oddziału ZRUG Pogórska Wola.

 

Szanowny Panie Ministrze!

Firma ZRUG w Pogórskiej Woli nieopodal Tarnowa istnieje od 45 lat i specjalizuje się w wykonywaniu usług w sektorze gazowniczym realizując zlecenia najpierw w Polsce południowo-wschodniej, a następnie na terenie całego kraju. W ramach swojej działalności wykonała wiele istotnych dla PGNiG, a w konsekwencji także dla kraju, wysoko zaawansowanych technologicznie obiektów takich jak np. kopalnie gazu, podziemne magazyny i osuszalnie gazu, a także tysiące kilometrów gazociągów oraz stacje redukcyjne i węzły gazowe. O dobrej jakości usług świadczą liczne referencje, a o silnych ekonomicznych podstawach – wyniki finansowe uzyskiwane w np. w ostatnich latach, kiedy to firma zwiększyła swoje przychody z 25 mln zł w 2001 roku do 180 mln zł w roku 2011. Równocześnie Spółka nie tylko nie zwiększyła zatrudnienia, ale je ograniczyła, co zdaje się świadczyć o rosnącej efektywności pracy.

W 2010 roku właściciel spółki z Pogórskiej Woli – PGNiG S.A. – dokonał konsolidacji czterech samodzielnych spółek budowlanych Grupy Kapitałowej czyli: Gazobudowy Zabrze, Naftometu Krosno, Naftomontażu Krosno i ZRUG Pogórska Wola. W tym celu powołano nowa spółkę PGNiG Technologie z siedzibą w Warszawie, do której aportem wniesiono wymienione wyżej spółki. Spośród tych czterech spółek dwie (jedna z nich to ZRUG Pogórska Wola) wypracowały dodatni wynik finansowy za rok 2010, jedna miała wynik zerowy, jedna – ujemny. Podobnie było w roku 2011, kiedy to wskutek dalszej konsolidacji cztery spółki przekształcono w samodzielne oddziały PGNiG Technologie.

W 2012 roku samodzielność spółek stopniowo ograniczono oddając kompetencje decyzyjne zarządowi PGNiG Technologie. ZRUG Pogórska Wola realizował w tym czasie kolejne zlecenia i mimo ogólnego pogorszenia się koniunktury w dalszym ciągu uzyskiwał relatywnie dobre wyniki finansowe będąc po pierwszym półroczu jedynym oddziałem mającym dodatni wynik.

Tymczasem Zarząd PGNiG Technologie podjął decyzję zobowiązująca dyrekcję oddziału w Pogórskiej Woli do końca 2012 r. do:

– zaniechania wykonywania budowy sieci gazowych w technologii PE (polietylen),

– przyporządkowania organizacyjnego warsztatu ZRUG-u do oddziału Naftomet Krosno,

– likwidacji większości terenowych jednostek wykonawczych ZRUG

– wykreśleniu ze schematu organizacyjnego spółki PGNiG Technologie oddziału ZRUG w Pogórskiej Woli.

W powszechnej opinii pracowników ZRUG oraz działających tam związków zawodowych wymienione wyżej decyzje skutkować będą de facto likwidacją tego zakładu będącego podstawą egzystencji około 300 rodzin w regionie.

W kontekście relatywnie bardzo dobrych wyników finansowych oddziału w środowisku pracowników powstaje wrażenie, że przyczyny projektowanych decyzji mają charakter pozamerytoryczny, co skutkuje utratą zaufania do państwa i jego organów.

Niepokój pracowników i ich rodzin potęguje dodatkowo fakt, że w ostatnich miesiącach w regionie tarnowskim upadłość ogłosiły dwie duże spółki budowlane (ABM SOLID i POLDiM), z których jedna (POLDiM) była podwykonawcą m.in. odcinka autostrady A4, a kolejna (Fabryka Maszyn) zaprzestała działalności. Wraz ze wcześniejszą likwidacją oddziału RUCH S.A. w Tarnowie, upadłością Huty Szkła Gospodarczego powoduje to bardzo trudną sytuację gospodarczą regionu, który musi się mierzyć z narastającym bezrobociem i malejącymi dochodami własnymi gmin.

W związku z powyższym proszę o udzielenie wyjaśnień i odpowiedzi na następujące pytania:

1. Co legło u podstaw decyzji o zmianach organizacyjnych w spółce PGNiG Technologie skutkujących rychłą faktyczną likwidacją Oddziału w Pogórskiej Woli, wykazującego się najlepszą sytuacją finansową spośród wszystkich oddziałów spółki? Jakie są przesłanki, że proponowane rozwiązania będą korzystniejsze dla spółki?

2. Jakie będą przewidywane skutki ekonomiczne i społeczne wykreślenia ze schematu organizacyjnego PGNiG Technologie oddziału w Pogórskiej Woli, likwidacji jego terenowych jednostek wykonawczych i przyporządkowania organizacyjnego warsztatu ZRUG-u do oddziału Naftomet Krosno? Czy w ślad za tymi decyzjami należy spodziewać się redukcji miejsc pracy?

3. Czy możliwe jest wstrzymanie się z wykonaniem zaplanowanych decyzji i przygotowanie rozwiązania, które w pierwszym rzędzie uwzględniać będzie sytuację ekonomiczną poszczególnych oddziałów spółki PGNiG Technologie?

 

 

 

                                                                                  Z poważaniem,

                                                                                  Robert Wardzała, poseł na Sejm RP


W odpowiedzi poseł otrzymał – pobierz.pdf

Powiązane artykuły

Back to top button