Aktualności

Konferencja w RPWiK w Brzesku

Wczoraj w siedzibie Regionalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku podsumowano prace związane z projektem „Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy, poprzez uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku”, współfinansowanego przez Unię Europejską.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 32 153 988,29 PLN brutto, w tym wydatki kwalifikowalne stanowią 18 715 581,56 PLN. Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej obejmuje koszty netto i wynosi 15 908 244,32 PLN. Pozostałe koszty Pokrywa Gmina Brzesko i Spółka.

W ramach projektu wykonanych zostanie ok 28,52 km sieci kanalizacyjnej. W zakresie budowy sieci kanalizacyjnych przewiduje się budowę odcinków kanalizacji od kolektora głównego do granicy przyłączenia nieruchomości oraz obiektów infrastruktury towarzyszącej     m. in. 5 przepompowni ścieków. W ramach projektu do sieci kanalizacji sanitarnej podłączonych zostanie ok. 3 720 osób. Ponadto przedsięwzięcie Przewiduje rozbudowę systemu monitoringu i sterowania obiektów i urządzeń systemu wodociągowego oraz przebudowę istniejącego ogrodzenia na Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach.

Całkowicie zrealizowane i rozliczone zostały 3 zadania:

  1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla os. Leśna,   os. Kopaliny oraz ul. Wiejska w Brzesku (koszt 6 378 843,17 PLN)
  2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzesku, os. Szczepanowskie (koszt: 591 872,51 PLN)
  3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzesku przy   ul. Uczestników Ruchu Oporu i ul. Spółdzielczej (koszt: 158 179,29 PLN)

Trwają prace odbiorcze dla kolejnych zadań:

  1. Budowa kanalizacji sanitarnej   w Jadownikach – ul. Staropolska, ul. Środkowa, ul. Wschodnia, oraz   w Brzesku – ul. Starowiejska,   ul. Bujaka (koszt: 1 416 059,50 PLN)
  2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzesko – Jasień wzdłuż ul. Kościuszki i w m. Jasień ul. Klonowa i ul. Klonowa Boczna (koszt: 2 598 815,24 PLN)
  3. Rozbudowa systemu monitoringu i sterowania (koszt: 1 844 822,80 PLN)

Opóźnienia dotyczą prac związanych z budową kanalizacji w północnej części miasta Brzesko, ze względu na opuszczenie placu budowy przez ABM Solid S.A., który wykonał 507,20 m sieci o Ø250 PVC, 1 920,32 m sieci o Ø200 PVC, 110,26 m sieci o Ø160 PVC i 858,98 m sieci o Ø125 PVC. Rozpoczął też budowę 1 przepompowni ścieków.

Na pozostały do wykonania zakres prac, tj. budowę ok. 3,5 km sieci, dokończenie budowy przepompowni ścieków oraz wybudowanie dodatkowej przepompowni Spółka ogłosiła przetarg nieograniczony. Termin otwarcia ofert – 19 marzec 2013 rok.

Rozbudowa systemu monitoringu i sterowania obiektów i urządzeń systemu wodociągowego, w tym ujęcia wody, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych obejmuje wykonanie systemu monitoringu na zasadzie systemu online przy zastosowaniu transmisji danych pomiarowych poprzez użycie radiomodemów.   „W zakres zadania wchodzą zarówno roboty budowlane, jak i prace instalacyjne  i montażowe. Prace realizowane są na terenie Gmin: Brzesko, Wojnicz i Dębno. Zakończono prace przy przebudowie ogrodzenia oraz zainstalowano monitoring przemysłowy na SUW Łukanowice. Trwa uruchamianie monitoringu na istniejących hydroforniach i komorach, który będzie odbierany w dyspozytorni w Sufczynie” – mówi wiceprezes Zarządu Jerzy Wolnik . „Docelowo monitoring, będzie odbierany także w siedzibie spółki, kładziemy duży nacisk na tę część projektu ze względu na nielegalne pobory wody, które mają miejsce najczęściej w godzinach nocnych. Niestety za te nielegalne pobory wody – najczęściej na hydroforach, których demontaż nie jest łatwy ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego – muszą płacić wszyscy abonamenci wodociągów. „ – dodaje prezes Zbigniew Gładyś.

Zarząd Spółki szacuje iż skanalizowano około 60 % gminy i 90 % miasta Brzesko. Osoby, będące w dużej odległości od sieci kanalizacyjnej, bez możliwości podpięcia się, będą mogły liczyć na pomoc przy tworzeniu przydomowych oczyszczalni ścieków.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej projektu: www.pois-brzesko.pl.

Od lewej: Jerzy Wolnikwiceprezes, Zbigniew Gładyś – prezes, Bogusław Babicz – pełnomocnik ds. projektu

Powiązane artykuły

Back to top button