Aktualności

NABÓR NA ŁAWNIKÓW

31 grudnia 2015 roku kończy się kadencja ławników sądowych. Na nową kadencję 2016-2019 Kolegium Sądu Okręgowego  w Tarnowie ustaliło, że Rada Miejska w Brzesku wybierze następującą ilość ławników:

 1. Do orzekania w Sądzie Rejonowym w Brzesku –        10 osób;
 2. Do orzekania w Sądzie Rejonowym w Bochni w sprawach z zakresu  prawa pracy –        8 osób;
 3. Do orzekania w Sądzie Okręgowym w Tarnowie-       4 osoby.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. Jest nieskazitelnego charakteru,
 3. Ukończył 30 lat,
 4. Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w Gminie Brzesko co najmniej od roku,
 5. Nie przekroczył 70 lat,
 6. Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. Posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 1. Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem   przestępstw i wykroczeń,
 4. Adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. Radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. Duchowni,
 7. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. Funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. Radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej w Brzesku prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Brzesko, w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Brzesku pok. 130 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko do dnia 30 czerwca 2015 r. Dokumenty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Dokumenty można pobrać na stronie www.brzesko.pl lub w Urzędzie Miejskim w Brzesku pok. 130.

Powiązane artykuły

Back to top button