Aktualności

Projekt budżetu z nadwyżką

Aż 4 miliony 400 tysięcy złotych wynosi nadwyżka budżetu gminy Borzęcin zaplanowana w projekcie budżetu na rok 2013, przedłożonym Radzie Gminy przez wójta Janusza Kwaśniaka. Zaplanowane w projekcie budżetu wydatki w wysokości 26 milionów 128 tysięcy złotych, przy dochodach rzędu 30 milionów 516 tysięcy złotych, przeznaczone zostaną w głównej mierze na oświatę i wychowanie – 9 milionów 410 tysięcy złotych (36% wydatków budżetu) oraz pomoc społeczną – 4 miliony 48 tysięcy złotych (15% wydatków budżetu). Nie zabraknie środków na kontynuację rozpoczętych inwestycji oraz rozpoczęcie nowych, na które samorząd pozyskał dofinansowanie zewnętrzne. Nadwyżkę samorząd zamierza przeznaczyć na spłatę zaciągniętych w uprzednich latach pożyczek i kredytów, koniecznych dla zabezpieczenia wkładu własnego do realizowanych, głównie przy udziale środków unijnych inwestycji.

Czas, w którym niemal wyczerpały się możliwości w zakresie pozyskania środków z funduszy unijnych na realizację samorządowych inwestycji należy bezwzględnie wykorzystać dla poprawy kondycji budżetu. To niezwykle ważne w perspektywie kolejnego okresu programowania 2014 – 2020, gdzie samorząd gminy Borzęcin stanie do kolejnej rywalizacji o duże unijne pieniądze. Spłacamy kredyty i pożyczki z lat ubiegłych po to, aby móc je znowu zaciągnąć dla zabezpieczenia wkładu własnego dla kolejnych potężnych projektów, które zamierzamy realizować po roku 2014, takich jak chociażby kompleksowa kanalizacja gminy – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

W budżecie na rok 2013 zaplanowano środki na kontynuację budowy Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie oraz realizację II etapu inwestycji pn. „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu dla Mieszkańców Gminy Borzęcin”. W ramach tej drugiej inwestycji samorząd wybuduje kolejne 3 maszty dla potrzeb funkcjonowania sieci internetu radiowego oraz zakupi 130 zestawów komputerowych, z których 100 zostanie nieodpłatnie użyczone mieszkańcom – beneficjentom programu.

W przyszłym roku rozpocznie się również realizacja dwóch kolejnych inwestycji, na które samorząd pozyskał środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach „Odnowy Wsi” z osi Leader – mówi gospodarz gminy, Janusz Kwaśniak. – Mowa o przebudowie Domu Parafialnego w Borzęcinie Dolnym na potrzeby Centrum Kulturalnego Wsi oraz zagospodarowaniu terenu przy Zespole Szkół w Przyborowie wraz z budową placu zabaw, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury.

W projekcie budżetu zapisano również środki m.in. na budowę dróg wewnętrznych – osiedlowych Borzęcin – Działki IV, Łęki – Ciupinia Górka, Przyborów – Buczyna oraz budowę drogi od strefy przemysłowej do drogi wojewódzkiej 768. Planowane są również prace remontowe w remizie OSP w Łękach oraz placówkach oświatowych. Założono również zakup i instalację nowych wiat przystankowych i dobudowę sieci oświetlenia ulicznego.

W przyszłym roku samorząd zamierza wykonać projekty budowlane dla inwestycji pn. „Przebudowa Remizy OSP w Borzęcinie Dolnym” oraz „Budowa obiektu sportowego LKS w Bielczy”. Zakłada się również zabezpieczenie środków na realizację projektu kompleksowej kanalizacji gminy.

Powiązane artykuły

Back to top button