Aktualności

Radni głosowali za udzieleniem wotum zaufania i absolutorium dla wójta

Radni głosowali za udzieleniem wotum zaufania i absolutorium dla wójta

Rada Gminy Borzęcin udzieliła wotum zaufania oraz pozytywnie skwitowała działania wójta Janusza Kwaśniaka w 2020 roku. Dziękując radnym, włodarz gminy podkreślał, że to ocena nie tylko dla niego, ale także kierownictwa Urzędu Gminy, pracowników samorządowych oraz wszystkich instytucji mu podległych. – Jednym z najistotniejszych ogniw samorządu jest władza uchwałodawcza, Rada Gminy, która ma ogromny wpływ na rozwój Borzęcina. Wszystkim radnym, sołtysom, całej naszej gminnej społeczności serdecznie dziękuje za lata owocnej współpracy. Ostatni rok, z powodu pandemii, był szczególnie trudny, miejmy nadzieję, że najgorsze za nami – mówi wójt Janusz Kwaśniak.

W 2018 roku Sejm uchwalił zmiany w ustawie o samorządach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Wprowadzono obowiązek przygotowania i zaprezentowania przez wójta raportu o stanie gminy. Raport to świetny sposób na włączenie mieszkańców w proces współdecydowania o miejscu, w którym zamieszkują. Dzięki niemu zyskują co roku okazję, by przyjrzeć się, jak pracują władze samorządowe. Dokument ten stanowi podsumowanie działalności organu wykonawczego – wójta, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał rady.  Radni uznali, że wójtowi, należy  udzielić wotum zaufania. Pozytywnie skwitowali także wykonanie budżetu w 2020 roku. Wcześniej odczytano dwie opinie: Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borzęcin. Obydwie jednoznacznie wskazywały na to, że budżet wykonano lege artis i wójtowi absolutorium się należy.

Inwestycje 2020

Jedną z największych inwestycji był remont i rozbudowa budynku OSP w Borzęcinie Górnym. Jesienią 2020 roku zakończono realizację projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa Remizy OSP w Borzęcinie Górnym na potrzeby Budynku Wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem otaczającej obiekt działki”. Koszt inwestycji (bez wyposażenia) zamknął się kwotą 2 milionów 367 tysięcy 163 złotych. Gmina Borzęcin uzyskała na ten cel dotację w ramach działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1 299 625 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 606 522 zł. Wkład własny Gminy wyniósł 461 016 zł. – W grudniu uzyskaliśmy zgodę na użytkowanie obiektu  – mówi wójt Janusz Kwaśniak. Dodajmy, że w ramach projektu wykonano rozbiórkę istniejącego budynku Borzęcin 564 (były sklep) oraz rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku remizy OSP na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z wewnętrznymi instalacjami. Wydłużono istniejący budynek o część zawierającą: na parterze garaż dla dwóch samochodów bojowych straży pożarnej, na piętrze salę wielofunkcyjną z zapleczem, a na poddaszu salę szkoleniową. Przebudowywana część zyskała zewnętrzny podnośnik panoramiczny dla osób niepełnosprawnych. Zlikwidowane zostały bariery architektoniczne wewnątrz budynku. Na parterze wykonano zaplecze sanitarne dla potrzeb OSP, a na piętrze i poddaszu nowe węzły sanitarne. Na miejscu rozebranego budynku handlowego powstał plac z małą architekturą, zielenią i miejscami parkingowymi.

Ponadto w 2020 roku prowadzono modernizację budynku Domu Kultury w Borzęcinie wraz z zakupem wyposażenia, partycypowano w kosztach przebudowy drogi powiatowej nr 1431K „Przyborów przez wieś”, remontowano drogi gminne i dojazdowe do gruntów rolnych,  rozbudowano sieć oświetlenia ulicznego, realizowano programy związane z usuwaniem azbestu oraz wymianą starych pieców węglowych, na nowoczesne gazowe lub na biomasę. Prowadzono także prace remontowe w szkołach i przedszkolach. Gruntownej renowacji poddano cmentarze wojenne w Borzęcinie i w Bielczy. Remonty prowadzono także na obiektach sportowych. Zakupiono nowy sprzęt dla jednostek OSP.

Budżet 2020 roku zamknął się rekordową w historii samorządu gminy Borzęcin nadwyżką w kwocie 3 158 435,73 złotych, w tym nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) w kwocie  2 493 028,08 złotych.

Pozyskane środki zewnętrzne

Środki europejskie stanowią jedno z dodatkowych, a przy tym bardzo istotnych źródeł finansowania działalności. Wpływają one na zwiększenie potencjału inwestycyjnego, przez co traktowane są jako istotny czynnik rozwoju lokalnego. Gmina pozyskiwała dofinansowanie zewnętrzne, w tym środki europejskie, głównie na działania związane z gospodarką nieruchomościami, oświatą oraz szeroko rozumianą sferą społeczną – wyjaśnia wójt Janusz Kwaśniak. Ważniejsze dotacje:

  • „Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Borzęcinie Górnym na potrzeby Budynku Wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem dz. nr 5123” – projekt dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej nr 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” – przypadająca na ubiegły rok kwota dofinansowania wyniosła 480 449,26 złotych,
  • „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilania gazem i biomasą” oraz „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe” – projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota dofinansowania wyniosła 233 462,58 złotych, 
  • „Zdalna Szkoła” – grant otrzymany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 134 999,76 zł,
  • „Czas na aktywność w Gminie Borzęcin” projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – środki otrzymane w 2020 r. wyniosły 302 576,21 złotych,
  • Zintegrowany Produkt Turystyczny Subregionu Tarnowskiego „Trasy Rowerowe Pogórza” zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – 37 626,56 złotych,
  • „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom” – środki pozyskane przez Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 417 420,43 złotych, 
  • „Termomodernizacja budynku UG w Borzęcinie”- środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 4.3.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – kwota otrzymanej refundacji poniesionych w 2019 roku wydatków wyniosła 544 354,70 zł,
  • „Kooperacja przeciw COVID” – środki pozyskane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie z funduszu przeciwdziałania COVID w kwocie 6 000,00 złotych.
  • Ponadto gmina otrzymała pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 606 000,00 złotych.

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button