Dam Pracę

Staż w PSP Brzesko

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku ogłasza nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik kierowca). Kandydaci do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku muszą posiadać prawo jazdy kategorii: B, C oraz C+E, a także spełniać muszą, stosownie do postanowień art. 28 i art. 34 ust.4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz.68 z późn. zmianami ) – następujące kryteria podstawowe :

1/ posiadać obywatelstwo polskie,
21 korzystać w pełni z praw publicznych,
3/ posiadać wykształcenie co najmniej średnie,
4/ być nie karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
5/ odznaczać się warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi potwierdzonymi orzeczeniem Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSWiA o przydatności do służby w PSP (kategoria zdrowia A),
6/ posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Kryteria dodatkowe (punktacja załącznik nr 1)
1/  wykształcenie średnie techniczne (profil mechanika pojazdów samochodowych lub
podobne),
2/  zdany egzamin maturalny,
3/ wykształcenie wyższe techniczne o kierunku przydatnym w PSP (inżynieria
bezpieczeństwa pożarowego, mechanika pojazdów samochodowych lub podobne),
4/ ukończona szkoła średnia o profilu pożarniczym,
5/ świadectwo ukończenia szkolenia co najmniej podstawowego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej,
6/ wykształcenie co najmniej średnie o kierunku ratownictwo medyczne z uprawnieniami ratownika medycznego,
7/ inne uprawnienia: patent stermotorzysty, obsługa podestów ruchomych samojezdnych,napełnianie zbiorników ciśnieniowych,
8/ doświadczenie w kierowaniu pojazdami dla których wymagane jest prawo jazdy kat. C, D lub C+E
9/ udokumentowany udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych,
10/ udokumentowane szkolenie dla członków OSP prowadzone przez PSP,
11/ odległość z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby do 20 km,
12/ umiejętność pływania potwierdzona praktycznym sprawdzianem na basenie,
13/ uprawnienia płetwonurka,
14/ wiek do 25 lat.
15/ czynne członkostwo w OSP.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku starszego ratownika-kierowcy.
1)    bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń, a w szczególności:
–    bezpośredni udział w tych działaniach w ramach określonych obowiązków,
–    bezpieczne prowadzenie pojazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego,
–    obsługa samochodów, autopomp, motopomp i innego sprzętu silnikowego,
2)    wykonywanie wszelkich rozkazów i poleceń przełożonych, d-ców akcji,
3)    utrzymywanie powierzonego sprzętu oraz-odzieży specjalnej i przedmiotów ekwipunku osobistego w czystości i sprawności technicznej,
4)    użytkowanie powierzonego sprzętu zgodnie z przeznaczeniem,
5)    aktywne uczestniczenie w szkoleniu zawodowym i ćwiczeniach,
6)    poddawanie się okresowym egzaminom oraz testom sprawności fizycznej,
7)    systematyczne doskonalenie swoich umiejętności zawodowych w drodze samokształcenia,
8)    pełnienie funkcji podoficera lub strażaka dyżurnego w terminach wyznaczonych rozkazem dziennym wg odrębnego regulaminu,
9)    punktualne przybywanie do jednostki macierzystej na zmianę służby oraz sumienne i rzetelne przyjmowanie swoich obowiązków w zależności od przydzielonej funkcji,
10)    zapewnienie porządku, czystości i estetyki pomieszczeń,
11)    udział we wszystkich pracach gospodarczych na terenie jednostki macierzystej oraz utrzymywanie porządku w rejonie zakwaterowania,
12)    utrzymywanie  gotowości   operacyjno-technicznej   sprzętu  do   prowadzenia  działań ratowniczych,
13)    przyjmowanie sprzętu silnikowego podczas zmiany służby i w trakcie służby,
14)    niezwłoczne meldowanie przełożonym o wszystkich stwierdzonych usterkach mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy lub sprawność sprzętu i urządzeń,
15)     wykonywanie napraw i konserwacji   sprzętu (niewymagających interwencji serwisu) będącego na wyposażeniu jednostki,
16)    wykonywanie okresowych badań sprzętu i urządzeń,
17)    prowadzenie dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym.

Wymagane dokumenty:
1/ podanie i curriculum vitae,
2 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa i przestępstwa skarbowe i posiadaniu pełni praw publicznych,
4/ kopia dowodu osobistego,
5/ kopia tych stron książeczki wojskowej, które uwidaczniają dane osobowe kandydata, kategorię zdrowia i informację o uregulowanym stosunku do służby wojskowej – dotyczy wyłącznie osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
6/ aktualne zaświadczenie lekarskie uzyskane od lekarza rejonowego (rodzinnego bądź internisty), dopuszczające kandydata do testu  sprawnościowego,  wystawione  nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed datą jego przeprowadzenia,
7/ oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
8/ kopia prawa jazdy,
9/ kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe uprawnienia.

Termin i miejsce składania dokumentów.
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie tut. Komendy lub listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej  Straży Pożarnej w Brzesku ul. Solskiego  16, 32-800 Brzesko – w terminie do dnia 3 września 2012 r. (liczy się data wpływu).

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button