Aktualności

Szkoły podstawowe z dodatkowymi zajęciami lekcyjnymi

Kolejne środki z funduszy Unii Europejskiej trafią na konto gminy Borzęcin. W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak oraz skarbnik gminy Barbara Armatys podpisali umowę na realizację projektu pn. „ABC nauki – indywidualizacja nauczania w klasach I –III Gminy Borzęcin” w ramach priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Kwota dofinansowania realizacji projektu wynosi 132 tysiące 156 złotych 90 groszy, a jego realizację przewidziano w okresie od 1 lipca br. do 31 sierpnia 2013 roku.

Projekt skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych w Borzęcinie Dolnym, Borzęcinie Górnym, Przyborowie i Bielczy, którzy wymagają indywidualnego podejścia w nauce. Dodatkowe zajęcia dydaktyczne, które będą się odbywały w szkołach skierowane będą do dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych oraz mające wady postawy. Będą również realizowane zajęcia dla dzieci uzdolnionych z uwzględnieniem nauk przyrodniczych oraz uzdolnionych artystycznie – wyjaśnia Tadeusz Żurek, zastępca wójta gminy Borzęcin.

Ogółem zostanie zrealizowanych 480 godzin zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2012/2013. Ponadto zostaną zakupione pomoce dydaktyczne związane z realizacją zajęć dodatkowych oraz wyposażenie szkół w szafy, krzesełka i stoliki i dwa laptopy. W projekcie weźmie udział 106 uczniów. Zakładanym jego rezultatem będzie zminimalizowanie specyficznych trudności w uczeniu się u 50% uczniów klas I – III szkól podstawowych w Gminie.

Powiązane artykuły

Back to top button