Ogłoszenia

Wynajmę lokal

Burmistrz Brzeska ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację)
na najem następujących lokali położonych w Brzesku:

–          – przy ul. Rynek nr 16-(lokal na I piętrze) o powierzchni:97,16 m2, na cele działalności usługowo-biurowej, z możliwością zmiany przeznaczenia na warunkach określonych w zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 54/2012 z dnia 12 marca 2012r.

–          – przy ul. Piłsudskiego nr 2 – o powierzchni: 23,30 m2, na cele działalności usługowo-handlowej, z wyłączeniem handlu artykułami spożywczymi,

Powyższe lokale przeznaczono do najmu na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2012r. (środa)
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51,
o godz. 14.00 w sali obrad.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, organizacje
nie posiadające osobowości prawnej które wpłacą wadium w terminie i w sposób podany w niniejszym ogłoszeniu.

2. Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1,0 m2 powierzchni użytkowej poszczególnych lokali wynosi:

–          za lokal przy ul. Rynek nr 16 –              20,00 złotych netto/m2,

–          za lokal przy ul. Piłsudskiego nr 2                   14,00 złotych netto/m2

Do wylicytowanych stawek czynszu netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

3. Termin płatności czynszu ustala się na 10-ty dzień każdego miesiąca z góry
w okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do dnia 23 maja 2012r.

4. Czynsz za najem lokalu podlega corocznej waloryzacji dokonywanej
z początkiem każdego roku kalendarzowego, począwszy od 2013 roku
w wysokości określonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni opublikowanym przez Prezesa GUS.

5. Wadium dla poszczególnych lokali należy wpłacić w następujących wysokościach:

–   za lokal przy ul. Rynek nr 16 –              5829,60 złotych,

–          za lokal przy ul. Piłsudskiego 2               978,60 złotych,

Przy wpłacie należy zaznaczyć którego lokalu wadium dotyczy.

Wadia należy wpłacać gotówką w punkcie kasowym w Urzędzie Miejskim
w Brzesku, ul. Głowackiego 51 najpóźniej do godziny 15-tej w dniu
11 maja 2012r. lub na konto nr:18 8591 0007 0100 0902 1786 0006, najpóźniej do dnia 11 maja 2012r. (wpłaty należy dokonać w taki sposób, aby w dniu 11 maja 2012r. wymagana kwota znajdowała się
na wskazanym rachunku bankowym).

6. Uczestnicy są zobowiązani do złożenia przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się
z warunkami przetargu ( regulaminem przetargu oraz projektem umowy najmu).
Z dokumentami tymi można zapoznać się w pokoju nr 119 (I piętro), w godzinach od 730
do 1530.

7. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone w terminie
do trzech dni licząc od dnia zakończenia przetargu czekiem lub na konto, którego numer należy podać przed przetargiem, w pokoju nr 119.

8. a/ Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu
w terminie do 7 -miu dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po uprzednim uregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki wylicytowanej w przetargu.

b/ Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu.

9.W razie uchylenia się uczestnika od uiszczenia należności określonej w pkt.8a niniejszego ogłoszenia albo od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi.

10. Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie umowy o dostawę wody,
energii elektrycznej, gazu ( Stosownie do wyposażenia lokali opisanego
w załączniku nr 1 w Zarządzeniu Burmistrza Brzeska nr 54/2012 z dnia 12.03.2012r. oraz w załączniku nr 2 w Zarządzeniu Burmistrza nr 55/2012 z dnia 12.03.2012r.).

11.W przypadku, gdy opłaty za media będą uiszczane w formie zaliczek pobieranych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku, Najemca jest zobowiązany do zawarcia odrębnej umowy z Zarządcą budynku.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa, pokój 119, tel. 14, 68-63-100 wew.157

Powiązane artykuły

Back to top button