Aktualności

XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki

XIV OGÓLNOPOLSK KONKURS POETYCKI IM. JÓZEFA KOSAKOWSKIEGO w Iwkowej

Warunkiem uczestnictwa w konkursie otwartym jest nadesłanie zestawu wierszy
o tematyce ludowej.
 Celem konkursu jest zwiększenie aktywności różnych środowisk twórczych, w tym osób zajmujących się poezją ludową. Ogólnopolski Konkurs Poetycki ma również na względzie upowszechnienie twórczości Józefa Kosakowskiego (1903 – 1998), poety ludowego.

Józef Kosakowski twórczość literacką uprawiał od 1940 roku. Pierwszy swój wiersz opublikował w „Rolniku Polskim”. Pozytywna opinia Jarosława Iwaszkiewicza na temat jego twórczości zachęciła poetę do dalszej pracy. Wiersze Kosakowskiego publikowane były także w czasopiśmie „Wieści”, w Tarnowskim Magazynie „Temi” i na łamach „Twórczości Ludowej”. Dotychczasowe publikacje książkowe Kosakowskiego to wybór wierszy w antologii religijnej pt. „Wołanie z Ziemi” (Lublin 1991), i „Prowadź nas w jasność” (Lublin 1994), poemat „Życie Jezusa Chrystusa według Ewangelii” (Iwkowa 1996), tomik poezji pt: „Nie smucę się swoim wiekiem”(Lublin 1997) oraz „Fraszki” (Iwkowa 2001).

 Konkurs zostanie przeprowadzony z podziałem na grupy wiekowe:
– Grupa I – do 18 roku życia włącznie
– Grupa II – od 19 roku życia i wyżej
 Przyznana zostanie nagroda specjalna dla autora, którego poetyka i spojrzenie na wieś są najbliższe twórczości Józefa Kosakowskiego.
 Przewidziana jest kategoria specjalna – utworów o tematyce ludowej nadesłanych przez mieszkańców Gminy Iwkowa, które należy na kopercie oznaczyć literami „GI”
  W konkursie mogą wziąć udział zestawy prac konkursowych składających się z trzech do pięciu utworów poetyckich o tematyce ludowej. Zestawy powinny być przesłane w czterech egzemplarzach. Wiersze nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane.
Prace konkursowe winne być opatrzone godłem (pseudonimem), a do nich dołączona koperta z załącznikiem z tym samym godłem, zawierająca dane autora (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, telefon kontaktowy). Przy pracach należy podać grupę wiekową konkursu, w jakiej mają być oceniane
 Prace konkursowe należy nadsyłać na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej
(32-861 Iwkowa 468) do 30 czerwca 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego)
– Organizatorzy nie zwracają nadesłanych materiałów.
– Teksty oceniać będą jurorzy powołani przez dyrektora GOK. Autorzy najlepszych utworów uhonorowani zostaną nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi. Jury zastrzega sobie prawo podziału nagród. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 2 września 2012 roku podczas Biesiady Literackiej. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych
i wyróżnionych wierszy. Spośród nagrodzonych prac wybrane utwory zostaną opublikowane na łamach kwartalnika regionalnego Gminy Iwkowa „Echo znad Beli”.

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button