Aktualności

Z wizytą w Urzędzie Gminy Borzęcin

Realizując program nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie pierwszej gimnazjum – temat „Z wizytą w urzędzie gminy” – zaproponowałem chętnym uczniom Zespołu Szkół w Borzęcinie przeprowadzenie wywiadu z Wójtem Gminy Borzęcin. Tematyka obejmowała: sposób pracy urzędu gminy, osiągnięcia oraz plany. Efektem ich samodzielnej prac są dwa zamieszczone poniżej wywiady przeprowadzone przez Martynę Kułak i Adriannę Musiał oraz Kamilę Obłąk, Dominikę Sobota, Nikodema Kwaśniaka.

Mgr Lucjan Kołodziejski

Wywiad nr 1 z Wójtem Gminy Panem Januszem Kwaśniakiem

Martyna Kułak i Adrianna Musiał: Czym się zajmuje Urząd Gminy?

Urząd Gminy jest jednostką pomocniczą wójta i realizuje zadania przypisane gminie kompetencyjnie ustawą o samorządzie gminnym, jest to głównie zaspokajanie potrzeb zbiorowych mieszkańców.

Jakie ma zadania i obowiązki wójt gminy?

Wójt gminy jest szefem Urzędu i odpowiada za wszelkie procesy związane z wykonaniem budżetu gminy zarówno po stronie wydatków bieżących, jak również majątkowych. Wójt jest organem wykonawczym, natomiast władza gminy składa się z 15 radnych i jest organem stanowiącym.

Jakie uchwały zostały podjęte podczas Pana pracy w ostatnim czasie?

Uchwały budżetowe, uchwały w zakresie wieloletnich programów w tym wieloletnie prognozy finansowe, uchwały o realizacji zadań inwestycyjnych, o pomocy finansowej dla innych jednostek samorządowych, uchwały ustalające regulaminy i zasady wydatkowania środków budżetowych i funkcjonowania jednostek.

Proszę wymienić jakie są planowane najważniejsze inwestycje na rok 2012 ?

W grudniu ubiegłego roku Rada Gminy uchwaliła budżet na rok 2012. Po stronie wydatków zamyka on się kwotą 36.116.000 zł., z czego 15.346.000 zł. gmina wyda na inwestycje. Najważniejsze z nich to: kontynuacja budowy Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie, zakończenie przebudowy obiektu sportowego Sokoła na Borku oraz budowa nowych obiektów sportowych przy szkołach w Bielczy i Przyborowie, zakończenie budowy sieci wodociągowej w Przyborowie, dalsze usuwanie skutków powodzi w tym zabezpieczenie przeciwpowodziowe, poprawa estetyki centrów miejscowości poprzez przebudowę przystanku autobusowego w Borzęcinie Górnym, jak również budowę strefy rekreacji w Borzęcinie Dolnym, dalsza modernizacja dróg i wiele innych mniejszych zadań.

Jak według Pana funkcjonuje gmina?

Gmina funkcjonuje dobrze i mówię to nie tylko z punktu widzenia wójta, ale przede wszystkim na podstawie ocen gminy przez niezależne podmioty zewnętrzne, wysokich notowań w rankingach i licznych nagród. W ostatnim czasie gminie Borzęcin został przyznany EuroCertyfikat 2011 w kategorii dobrych praktyk obsługi i usług, a w dniu dzisiejszym dotarła do nas informacja o sklasyfikowaniu naszej gminy na 5 miejscu w Polsce w kategorii gmin wiejskich rankingu prowadzonego przez Związek Powiatów Polskich.

Jakie czynności związane z dobrem gminy ma Pan zamiar jeszcze wykonać?

Gmina Borzęcin buduje swoją dobrą markę myślę, że skutecznie czego efektem jest duże zainteresowanie osób z zewnątrz. Lokują tutaj nie tylko inwestycje, ale również zakupują działki pod zabudowę mieszkaniową.

Jak Pan sądzi, czy nasza gmina ma odpowiednie warunki do rozwoju np. uczniów?

Wydaje mi się, że warunki stworzone uczniom na terenie gminy Borzęcin zaspokajają w znacznym stopniu oczekiwania uczniów i nauczycieli. Oczywiście, zawsze można lepiej i więcej, dlatego sukcesywnie doposażamy szkoły, tak aby z roku na rok tworzyć lepsze możliwości edukacyjne, co z pewnością ma wpływ na poziom kształcenia.

Dziękujemy za poświęcony nam czas.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wywiad nr 2 z Wójtem Gminy Borzęcin Panem Januszem Kwaśniakiem

Kamila Obłąk : Jakie plany do realizacji przewiduje Pan w najbliższym roku ?

Janusz Kwaśniak : Właśnie dzisiaj uchwaliliśmy budżet na rok 2012 . I tych inwestycji jest sporo. Są one zlokalizowane nie tylko w Borzęcinie, ale także w innych miejscowościach. Jednak skoro jesteśmy w Borzęcinie, to będziemy mówić o tych prowadzonych w miejscu. W roku 2012 będziemy realizować budowę Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej, przebudowę obiektu sportowego w Borku , modernizację dróg, a szczególnie budowę murków zaporowych na kolejnych odcinkach wzdłuż Uszwicy. Z nowych inwestycji planujemy przebudowę wraz z modernizacją przystanku autobusowego w centrum Borzęcina, zagospodarowanie centrum wsi Borzęcin Dolny poprzez budowę terenu rekreacyjnego wraz z placem zabaw na tzw. Rogożówce, zakup nowego wozu bojowego dla jednostki OSP w Borzęcinie Dolnym. W dalszym ciągu będziemy inwestować w kulturę , zabezpieczając środki na modernizację obiektu Gminnego Ośrodka Kultury (piwnice) , aby mogły się tam odbywać różnego rodzaju zajęcia, jak również w zakup niezbędnego sprzętu w postaci komputerów, sprzętu audiowizualnego, sceny i nagłośnienia. W Borzęcinie Dolnym zamierzamy rozpocząć przebudowę budynku parafialnego w celu utworzenia Centrum Kulturalnego Wsi. W sumie na wszystkie inwestycje wydamy ponad 16 mln zł., co stanowi ok. 42,5 % wydatków budżetu ogółem .

Dominika Sobota : Co uważa Pan za swoje największe osiągnięcie ?

J.K.: Trudno mówić o największym osiągnięciu. Generalnie jest to rozwój gminy, który przejawia się dobrze wszechstronnie rozwiniętą infrastrukturą i dobrą marką gminy Borzęcin, którą udało się wypracować na przestrzeni 13 lat pełnienia przeze mnie funkcji wójta . Dzisiaj inwestorzy chętnie lokują swoje inwestycje w gminie Borzęcin, osoby z zewnątrz chętnie kupują działki budowlane, co z kolei przekłada się na wzrost dochodów budżetu i tworzenie nowych miejsc pracy. W trakcie tych 13 lat inwestowaliśmy sporo w kulturę, sport, infrastrukturę społeczną, wodociągową, drogową, oświatową. Trudno więc wskazać tę najważniejszą pod nazwą „największy sukces” .

Nikodem Kwaśniak : Co należy do Pana obowiązków?

Przede wszystkim wójt jest kierownikiem urzędu, decyduje o wszystkich procesach planowania i rozwoju gminy. Do jego zadań należy wykonywanie uchwalonego budżetu, przygotowanie planów w zakresie spraw lokalnych. Co ważne, wójt reprezentuje gminę na zewnątrz we wszystkich sprawach przypisanych jego kompetencjom. Odpowiada za kontakt z szefami samorządów innych szczebli, tj. gmin, powiatów i województw; z wojewodą, posłami, senatorami, na premierze i prezydencie kończąc.

Kamila Obłąk : Jak Pan ocenia miniony rok ?

To był najlepszy rok , jeśli chodzi o inwestycje w gminie Borzęcin, gdyż na ich realizację wydaliśmy niebagatelną kwotę 20 mln zł., przy blisko 15 mln środkach pozyskanych z zewnątrz, zarówno z funduszy krajowych, jak i unijnych. To był również wyjątkowy rok dlatego, że znaczące inwestycje na naszym terenie realizował również samorząd powiatowy i wojewódzki. W przypadku dróg powiatowych mowa o modernizacji blisko 19 km dróg, a wojewódzkich o przebudowie obiektów mostowych w Borzęcinie Dolnym, tj. mostu na rzece Uszwicy oraz na potoku Borowa Struga i Wróblówka. Gdyby zliczyć nakłady tych trzech szczebli samorządu na inwestycje w gminie Borzęcin w 2011 r. to zamknęłyby by się one kwotą blisko 29 mln zł. Mam nadzieję i jestem przekonany, że rok 2012 będzie równie dobry.

Dominika Sobota : Na kiedy przewidziane jest zakończenie budowy wałów przeciwpowodziowych?

Planujemy zakończenie budowy murków zaporowych w Borzęcinie na rok 2013.

Kamila Obłąk : Dziękujemy za poświęcony nam czas . Do widzenia!

Ja też dziękuję. Do zobaczenia!

Powiązane artykuły

Back to top button