Aktualności

Zebranie sprawozdawcze w OSP Borzęcin Dolny

W  sobotę  2 marca  w siedzibie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dolnym odbyło się  zebranie sprawozdawcze.  Na wstępie Prezes OSP Borzęcin Dolny Grzegorz Małek przywitał zaproszonych gości: Prezesa Zarządu Gminnego OSP w Borzęcinie Janusza Kwaśniaka, starszego brygadiera Piotr  Strojny,  z-ca komendanta PSP w Brzesku, zastępcę wójta Tadeusza Żurka, Przewodniczącego Rady Gminy w Borzęcinie Czesława Małka, księdza  proboszcza Marka  Obrzuta, dyrektora GOK Borzęcin Piotra Kanię, Prezes ZOPZ OSP RP  w Brzesku Mariana Zalewskiego, wiceprezesa Zarządu Gminnego OSP RP Józefa Ciochonia, sekretarz UG Borzęcin Joannę Kołodziejską, radnego  gminnego Czesława Czaję, druhny i  druhów.  Zebraniu przewodniczył druh Wacław Knap. W wyniku głosowania jednogłośnie dokonano zmian w statucie OSP Borzecin Dolny. Drugą ważną uchwałą było przekazanie (w formie dzierżawy) budynku strażnicy na rzecz Urzędu Gminy. W kolejnym punkcie powołano kronikarza OSP Borzęcin Dolny.
Podczas wystąpienia  G. Małek przedstawił sprawozdanie z działalności  OSP Borzęcin Dolny za rok 2012. OSP uczestniczyła w 24 akcjach ratowniczych, w tym 19 razy w gaszeniu pożarów. Druhowie brali udział w  ćwiczeniach i szkoleniach prowadzonych we własnym zakresie i z pomocą PSP (3 druhów).  Uczestniczyli również w świętach kościelnych i państwowych. OSP w Borzęcinie Dolnym zrzesza aktualnie 36 członków zwyczajnych (w tym 6  dziewcząt) i 3 członków honorowych. Prezes podkreślił bardzo dobrą współpracę  z  wójtem Januszem Kwaśniakiem (polegającą  na doposażeniu w sprzęt, specjalistyczne ubrania oraz pomoc w uregulowaniu stanu prawnego działki na której znajduje się budynek strażnicy). Podziękował wszystkim zaangażowanym w pracy związanej z obchodami 110-lecia naszej jednostki. W minionym roku zakupiono m.in. aparaty tlenowe ODO, wentylator oddymiający, ubrania specjalne oraz agregat prądotwórczy (współfinansowany przez starostę brzeskiego Andrzeja  Potępę w kwocie 3000 zł).
W dowód  podziękowania członkowie zarządu wręczyli wójtom i dyrektorowi GOK Borzęcin okolicznościowe pamiątki.       
Skarbnik jednostki Wacław Knap złożył sprawozdanie z działalności finansowej, a Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Janik odczytał protokół z przeprowadzonych 5 kontroli.
Podczas dyskusji głos zabrał Prezes ZGOSP Borzęcin Janusz Kwaśniak, gratulując  dynamicznej działalności jednostki w 2012 r. Wójt podkreślił, iż w budżecie gminy na rok 2013 zabezpieczono środki nie tylko na utrzymanie gotowości  bojowej, ale także  na wykonanie projektu przebudowy remizy strażackiej.  Naczelnik OSP Borzęcin Dolny Mirosław Wilkosz zwrócił uwagę na  konieczność  dalszych szkoleń  w PSP w Brzesku. Podziękował za zaangażowanie druhów w pracach remontowych budynku strażnicy oraz pogratulował zajęcia I miejsca w Gminnych Zawodach Strażackich.
Prezes Marian Zalewski wyraził uznanie pełnego zaangażowania jednostki OSP w akcjach ratowniczych.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Piotr Kania podziękował druhnom i druhom za owocną współpracę w minionym roku z naszą jednostką.
Podczas zebrania udzielano jednogłośnie absolutorium Zarządowi OSP za rok 2012.
Ostatnim punktem zebrania było przedstawienie planu działalności na rok 2013. Do najważniejszych zadań w bieżąc  w tym roku należy:        
•    przygotowanie dokumentacji (projektu) związanej z przebudową strażnicy.
•    dalsze szkolenia specjalistyczne.
•    zakup wysokowydajnej pompy.
•    zakup środków ochrony osobistej strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych
•    remont  samochodu

Lucjan Kołodziejski, kronikarz OSP Borzęcin Dolny.
Zdjęcia: Paweł Herma

Powiązane artykuły

Back to top button