Aktualności

Aktywnie w Kwartecie

Powoli dobiega końca wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju zaplanowanej na lata 2014-2020. Jej czas realizacji, ze względu m.in. na pandemię COVID-19, wydłużono o 2 lata. W Kwartecie od początku roku zorganizowano 5 naborów. Beneficjenci złożyli w nich 34 wnioski. Równolegle do bieżących prac trwają konsultacje nad określeniem kierunków i zakresów, które zostaną uwzględnione w nowej strategii na lata 2023-2027. Co ważne, w nowym okresie programowania w ramach tzw. wielofunduszowej LSR, realizowane będą zadania nie tylko w ramach Programu Strategicznego Wspólna Polityka Rolna (PS WPR), ale także z dwóch funduszy regionalnych: Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Na podsumowanie ostatnich kilku lat przyjdzie zapewne jeszcze czas, jednak bez wątpienia można stwierdzić, że był to intensywny i owocny okres, w którym wiele podmiotów z obszaru miało możliwość realizacji swoich zamierzeń dzięki środkom z Kwartetu. Tzw. stopień kontraktacji, który wyraża wskaźnik procentowy podpisanych umów w stosunku do całego budżetu LGD, wynosi prawie 80%. Brakujące 20% stanowić mają projekty z tegorocznych naborów, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Świadczą o tym m.in. liczba złożonych wniosków i suma wnioskowanych dotacji. W każdym z naborów przekraczała ona dostępne środki.

Ostatnie nabory w Kwartecie

Na budowę i rozwój infrastruktury złożono trzy wnioski o przyznanie pomocy. Wnioskodawcami były gminy: Radłów, Brzesko oraz Borzęcin. Działania, które zaplanowano dotyczyły głównie modernizacji i przebudowy infrastruktury rekreacyjno-turystycznej. Łączna kwota tych operacji to 620 004,93 zł. Wszystkie uzyskały pozytywną ocenę i zostały wybrane do dofinansowania. Nie wszystkie jednakże zmieszczą się w limicie dostępnych środków.

Wnioskodawcy chcący założyć działalność gospodarczą, złożyli w sumie 12 wniosków, na łączną kwotę 740 000,00 zł. Rada Stowarzyszenia pozytywnie oceniła 11 z nich, a dalsze ich procedowanie przekazano do Urzędu Marszałkowskiego. Pomysły na założenie działalności dotyczyły różnych dziedzin, m.in.: usług hydraulicznych, geodezyjnych, fotograficznych, informatycznych, budowlanych, naprawy samochodów czy uruchomienia internetowej sprzedaży odzieży.

W trzecim naborze z zakresu promocji obszaru Przedgórza wpłynęło 5 projektów na łączną kwotę 322 575,55 zł. Wszystkie uzyskały pozytywną ocenę. Jednak ze względu na limit funduszy w Kwartecie, dwa z nich zostały umieszczone na liście rezerwowej. Aby promować region i kultywować lokalne tradycje, stowarzyszenia i organizacje wnioskowały o wsparcie finansowe dla następujących przedsięwzięć: Szczepanowskie Święto Plonów, Festiwal Tradycji, Jubileusz 70-lecia działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Łoniowiacy”, I Przegląd zespołów rockowych na terenie Przedgórza, oraz wydanie „Albumu fotograficznego promującego Gminę Radłów”.

Propozycje swoich działań mieszkańcy obszaru mogli składać także w ramach tzw. grantów. Tym razem ich zakres dotyczył edukacji i/lub promocji Przedgórza. Wnioski złożyło dziewięć podmiotów. Są wśród nich stowarzyszenia, osoby fizyczne i jednostki sektora finansów publicznych. Niestety nie wszystkie zadania zmieściły się limicie dostępnych środków. Tym samym strona internetowa www.przedgorze.pl, na której można odnaleźć wiele bardzo interesujących informacji z wcześniej realizowanych projektów dotyczących historii, ludzi, miejsc i wydarzeń Przedgórza zostanie wzbogacona o nowe publikacje. Są nimi:

  • „Szlakiem Świętego Stanisława – dziedzictwo Szczepanowa”;
  • Historia ludzi, miejsc i wydarzeń – wydanie książki pt. „Legendy, opowiadania i bajki Przedgórza”;
  • „Czarni Baronowie Ziemi Radłowskiej – rzecz o żołnierzach i górnikach”;
  • „Krzyże, figurki i Kapliczki w parafii św. Jana Chrzciciela w Radłowie”;
  • „Podania i legendy Biskupickie”;
  • „Nagranie i wydanie płyty „Schola Bliżej Nieba i Przyjaciele – patriotycznie”, połączone z promocją obszaru Przedgórza”.

Wykorzystując ostatnie dostępne środki, Stowarzyszenie ogłosiło jeszcze w marcu nabór dla przedsiębiorców, chcących rozwijać swoje firmy. Złożono 5 wniosków, z których 4 zakwalifikowały się do dofinansowania i zostały przekazane do dalszej weryfikacji w Krakowie.

Przypomnę, że swoje wnioski do Kwartetu może składać każdy, kto ma ciekawy pomysł i środki na sfinansowanie projektu. Koszty realizacji przedsięwzięć później w znacznej mierze, a czasem w 100% są refundowane. Ograniczeniem są zawsze tylko reguły i zakres danego zadania – mówi Piotr Kania prezes Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”. – Po wpłynięciu wniosek jest szczegółowo analizowany przez Radę Stowarzyszenia i oceniany pod kątem tzw. kryteriów dostępu, zawartych w Rozporządzeniu Ministerstwa Rolnictwa oraz kryteriów oceny, określonych w naszej Lokalnej Strategii Rozwoju. Tak zweryfikowany przekazywany jest do Urzędu Marszałkowskiego, który dokonuje jego finalnej oceny. Procedurę kończy zaproszenie do podpisania umowy lub odrzucenie wniosku.

Nie tylko nabory …

Działalność Kwartetu nie ogranicza się tylko do wspomnianych naborów. Jednym z przedsięwzięć, które Stowarzyszenie realizuje obecnie jest operacja własna dotycząca ekologii. W ramach projektu w szkołach podstawowych z terenu gmin: Borzęcin, Brzesko, Dębno oraz Radłów zaplanowano zajęcia edukacyjne o tematyce związanej z ochroną środowiska. – Poprzez zaplanowaną kampanię ekologiczną chcemy wzbudzić w młodych ludziach chęć dbania o środowisko naturalne i wzmacniać właściwe postawy proekologiczne. Spotkania zorganizowane w szkołach pomogą uczestnikom nie tylko zrozumieć ogólne pojęcie ekologii, ale będą także okazją do prezentacji codziennych, prostych praktyk i zachowań, dzięki którym młody człowiek może bezpośrednio zadbać o swoje najbliższe otoczenie – mówi sekretarz Stowarzyszenia Marek Kołdras.

W trakcie warsztatów zaplanowano dystrybucję ekologicznych gadżetów, które będą zachętą do aktywnego uczestnictwa w warsztatach oraz angażowania się w ochronę klimatu na co dzień. Jak podkreślają członkowie Zarządu Stowarzyszenia, priorytetem zorganizowanych zajęć jest pokazanie młodym ludziom, jak można wartościowo spędzać czas w oderwaniu od urządzeń elektronicznych i przyczyniać się do ochrony środowiska.

Projekt własny to tylko jedno z zadań zaplanowanych w 2023 roku. Bazując na doświadczeniu uzyskanym w poprzednich latach, Stowarzyszenie będzie uczestniczyło w dwóch tzw. projektach współpracy. „Małopolski Spichlerz” – to operacja mająca na celu wykreowanie małopolskiej marki produktu lokalnego. Uczestniczy w niej aż trzynaście partnerskich LGD-ów z Małopolski.

„Z kijkami po wschodniej Małopolsce” – to przedsięwzięcie popularyzujące zdrowy tryb życia poprzez wyznaczenie i promowanie pieszych tras nordic walking na obszarze działania czterech partnerów uczestniczących w projekcie.

Mając doświadczenie z lat ubiegłych zauważamy, że projekty partnerskie są bardzo potrzebne i służą lokalnym społecznościom. Umożliwiają wymianę doświadczeń, promowanie walorów kulturowych i turystycznych. Są okazją do pokazania potencjału regionu i zaangażowania mieszkańców zaznacza odpowiedzialna za projekty współpracy, skarbnik stowarzyszenia, Katarzyna Pacewicz-Pyrek.

Nowa, wielofunduszowa LSR

9 marca 2023r. został ogłoszony konkurs na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego, kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027. Nowe LSR-y muszą zostać złożone do 7 czerwca. – W ciągu ostatnich miesięcy na terenie gmin Stowarzyszenia odbywały się spotkania z mieszkańcami, podczas których przedstawiciele samorządów i jednostek, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych oraz mieszkańcy dzielili się swoimi pomysłami i sugestiami dotyczącymi problemów i potrzeb rozpoznanych w ich najbliższych regionach. Głos mieszkańców jest bardzo ważny, gdyż to w dużej mierze od nich zależy, jakie działania i projekty będą podejmowane – mówi Piotr Kania, prezes LGD.

Dobrze opracowana strategia jest szansą na rozwój społeczności lokalnych, poprawę warunków życia, m.in. poprzez powstawanie nowych przedsiębiorstw, tworzenie miejsc pracy, budowanie lub modernizacja placów zabaw, niekomercyjnych obiektów infrastrukturalnych, renowacji zabytków, organizacji wydarzeń kulturalnych, promujących region oraz ocaleniem i promocją zasobów, które tkwią w każdym regionie.

Zgłaszane propozycje, sugestie i pomysły są materiałem, nad którym pracuje „zespół roboczy”. Wnioski zostaną skonfrontowane z możliwościami i zakresami nowych programów w przygotowywanej nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, którą składać będzie „Kwartet na Przedgórzu” indywidualnie lub po połączeniu z inną Lokalną Grupą Działania.

(kw)

Powiązane artykuły

Back to top button