Aktualności

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół

Nauczyciele z Zespołu Szkół w Bielczy ukończyli szkolenie, którego tematem było ,,Ocenianie kształtujące”. Pięciomodułowe szkolenie, łącznie 25 godzin w Publicznej Szkole Podstawowej, zostało przeprowadzone przez panie: Małgorzatę Charaszkiewicz i Agnieszkę Szajer, ze Szkoły Coachingu Lilianny Kupaj. Natomiast w Publicznym Gimnazjum szkolenie o tej samej tematyce również w wymiarze 25 godzin, poprowadził pan Wojciech Papaj z MCDN w Tarnowie.

Zajęcia miały miejsce w ramach realizowanego przez Powiat Brzeski projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim”. Nowoczesny system wspomagania szkół, w który wpisuje się pilotażowy projekt realizowany w ponad 90 szkołach w Powiecie Brzeskim zapewnia kompleksowe wsparcie tych placówek. To znaczy, że szkoła nie jest pozostawiona sama sobie w całym procesie rozwoju, który uwzględnia następujące elementy: diagnozę potrzeb, doskonalenie umiejętności, wdrażanie do praktyki szkolnej, monitorowanie efektów wprowadzanych zmian oraz sprawozdanie i rekomendacje.

W poprzednim roku szkolnym – 2012/2013 grono pedagogiczne doskonaliło swój warsztat pracy w oparciu o obszary: „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” oraz „Wspieranie pracy wychowawców klas”. Nauczyciele, korzystając z różnorodnych form pracy, poprzez uczestnictwo w zaplanowanych formach doskonalenia, poszerzyli wachlarz metod nauczania, aby w jeszcze większym stopniu angażować uczniów w proces dydaktyczny.

W bieżącym roku szkolnym, na drugim etapie realizacji dostosowanego do indywidualnych potrzeb szkoły  rocznego planu wspomagania (RPW), zaprojektowane zostało doskonalenie pracy grona pedagogicznego. Nauczyciele wprowadzają metodę oceniania kształtującego w oparciu o opracowany model wdrażania. Ocenianie kształtujące polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się. Nauczyciel wykorzystuje tę informację w celu modyfikowania dalszego nauczania. Natomiast uczeń otrzymuje informację zwrotną pomagającą mu się uczyć. Proces wdrażania jest monitorowany wybranymi metodami i narzędziami w związku z czym w czerwcu nauczyciele dokonają ewaluacji wprowadzenia oceniania kształtującego.

                                                                               opracowała Magdalena Wojnicka SORE

Powiązane artykuły

Back to top button